UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

ERASMUS+ PTR. STUDENTI DIN MAROC, MOLDOVA, SERBIA

Candidatura


1. Sunt eligibil(ă)?
Pentru a fi eligibil(ă), trebuie să îndepliniţi cumulativ următoarele condiții:
a) Trebuie să fiți înscris(ă) ca student(ă) într-o instituție de învățământ superior, parteneră a Universităţii Politehnica Timişoara, la un program de studii care conduce la o diplomă recunoscută de licență, masterat sau doctorat, într-un domeniu prevăzut în acordul bilateral Erasmus+:

Ţară Oraş Universitate parteneră Coordonator UPT Cod
domeniu
Domeniu Nr. maxim studenţi* Nr. maxim luni (total)

Nivel 
studii

Maroc Agadir Universite Ibn Zohr POP
Mirela Cristina
023 Languages 2 10 Licenţă

Moldova

Chişinău Universitatea Tehnică a Moldovei STRATAN
Aurel
0732 Building and civil engineering 1 4 Licenţă
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA
Dorin
0711 Chemical engineering and processes 2 8 Licenţă, Master, Doctorat
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA
Dorin
0712 Environmental protection techology Licenţă, Master, Doctorat
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA
Dorin
0715 Mechanics and metal trades Licenţă, Master, Doctorat
Serbia Belgrad University of Belgrade CRIŞAN
Andrei
0732 Building and civil engineering 3 15 Licenţă, Master
Serbia Kraljevo University of Kragujevac HERIŞANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 2 6 Master, Doctorat
Serbia Niš University of Niš HERIŞANU Nicolae 0712 Environmental protection techology 2 10 Licenţă, Master, Doctorat
Serbia Niš University of Niš ALIC
Carmen Inge
0715 Mechanics and metal trades 2 10 Licenţă, Master
Serbia Novi Sad University of Novi Sad HERIŞANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 1 5 Licenţă
Serbia Novi Sad University of Novi Sad ALIC
Carmen Inge
0715 Mechanics and metal trades 2 10 Master, Doctorat

 * Numărul maxim de mobilităţi din tabel este numărul maxim prevăzut în acordul bilateral. Numărul efectiv de persoane care vor fi selectate de la fiecare universitate parteneră se va stabili în funcţie de fondurile alocate de către ANPCDEFP.

b) Trebuie să demonstrați o bună cunoaștere a limbii în care urmează să studiați (română, engleză și/sau franceză – în funcție de programul dumneavoastră de studii).
c) Trebuie să respectați prevederile programului privind durata minimă și maximă a mobilității. Perioada minimă de mobilitate pentru studii este de 3 luni.


2. Ce documente trebuie să conţină dosarul meu de candidatură?
a. Formular de candidatură - se va completa în format electronic, lista şi semna de către candidat
b. Foaie matricolă (traducere autorizată sau vizată de universitatea de origine) pentru anii de studiu ai ciclului de studiu curent
c. Document emis de universitatea de origine care să menționeze poziția studentului în clasamentul academic al ciclului de studiu (al n-lea din numărul total de studenți)
d. Scrisoare de motivație redactată în limba română, engleză sau franceză
e. Certificat de competență lingvistică pentru limba în care se va desfășura mobilitatea, dacă aceasta din urmă este diferită de limba de studiu în cadrul universității de origine

Toate documentele vor fi analizate de către Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul universităţii de origine.

3. Care este termenul limită pentru depunerea dosarului?

Dosarele de candidatură se depun la Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul universităţii de origine cel târziu cu o zi înainte de data selecţiei:

Universitate Dată selecţie Locul unde se depun dosarele de candidatură
University of Novi Sad
 
05.11.2015 (0715, 0712)
10.11.2015 (0715, 071)
Dipl. ing. MSc. Vladimir Todorović
Director al Biroului de Relaţii Internaţionale
Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
E-mail: vladimir.todorovic@uns.ac.rs
University of Kragujevac 06.11.2015

Prof. Dr. Zlatan Šoškic
Prodecan pentru Cercetare Ştiinţifică şi Cooperare Internaţională
Dositejeva 19 et. 4, 36000 Kraljevo
E-mail: erasmus.plus@mfkv.kg.ac.rs

University of Belgrade

24.11.2015 

Facultatea de Mecanică:
Prof. Dr. Nenad Zrnić, Dipl. Ing.
Prodecan Cooperare Internaţională
Kraljice Marije 16, 11000 Belgrad
E-mail: proint@mas.bg.ac.rs

Facultatea de Construcţii:
Asist. univ. Miroslav Marjanović,
Coordonator Instituţional
Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Belgrad
E-mail: mmarjanovic@grf.bg.ac.rs

University of Niš 06.11.2015 pentru 0715
27.11.2015 pentru 0712
 

Dr. Vesna Lopičić
Prorector pentru Relatii Internationale
University of Nis, Univerzitetski trg 2, 18000 Nis
E-mail: vesna.lopicic@ni.ac.rs

Dna. Jelena Čivljak,
Senior Officer pentru Relatii Internationale
University of Nis, Univerzitetski trg 2, 18000 Nis
E-mail: civljak@ni.ac.rs

Universitatea Tehnică a Moldovei 15.12.2015

Tatiana Lucinschi
Şef Departament Cooperări Internaţionale
bd. Ştefan cel Mare, 168, biroul 1-202, 1-204
E-mail: lucinschi.t@mail.utm.md

Lector Superior Anatolie Taranenco
Şef catedră Construcţii şi Mecanica Structurilor
bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
E-mail: anatolcms@yahoo.com

Universite Ibn Zohr Se va anunţa ulterior Prof. Youness Belahsen
Decan Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate
E-mail: ybelahsen@gmail.com

 

Procesul de selecţie


1. Care sunt criteriile de selecție?
a. Media multianuală a anilor de studiu finalizați înaintea mobilității (0-20 puncte). În cazul studenților doctoranzi calificativele vor fi convertite în note.
b. Cunoștințe lingvistice (0-30 puncte). 10 puncte sunt acordate studenților care efectuează mobilitatea în limba română. În funcție de nivelul de competență, punctele vor fi acordate după cum urmează: A1 - 10 puncte, A2 - 12 puncte, B1 - 14 puncte, B2 - 16 puncte, C1 - 18 puncte, C2 - 20 puncte
c. Evaluarea scrisorii de motivație (0-20 puncte)
d. Interviu cu comisia de selecție (0-30 puncte)
e. În cazul unei egalități între doi sau mai mulţi candidaţi, va fi selectat candidatul cu poziția cea mai înaltă în cadrul clasamentului academic, poziţie dovedită prin documentul menționat mai sus la punctul 2.c.


2. Cum este organizată selecția?
Selecția studenților Erasmus+ din țările partenere se va face pe baza fiecărui acord inter-instituțional, în limita locurilor şi fondurilor aprobate. Dosarele vor fi depuse la universitatea de origine până în pre-ziua interviului. Interviul va avea loc în prezența comisiei de selecție din care va face parte: coordonatorul departamental din UPT, coordonatorul UPT de la universitatea de origine și un reprezentant al Departamentului Relații Internaționale de la universitatea de origine).

Numărul de locuri scoase la concurs în 2015-2016 sunt următoarele:

Ţară Oraş Universitate parteneră Coordonator UPT Cod
domeniu
Domenii Detalii                     
Maroc Agadir Universite Ibn Zohr POP
Mirela Cristina
023 Languages 2 studenţi - 152 zile fiecare (licenţă)

Moldova

Chişinău Universitatea Tehnică a Moldovei STRATAN
Aurel
0732 Building and civil engineering 1 student - 122 zile (licenţă)
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA
Dorin
0711 Chemical engineering and processes

1 student - 116 zile (licenţă)

2 studenţi - 139 zile fiecare (master)

1 student - 132 zile (doctorat)**

0712 Environmental protection techology
0715 Mechanics and metal trades
CRIŞAN
Andrei
0732 Building and civil engineering
Serbia Kraljevo University of Kragujevac HERIŞANU
Nicolae
0715 Mechanics and metal trades 1 student - 139 zile (master)
Serbia Niš University of Niš HERIŞANU
Nicolae
0712 Environmental protection techology 1 student - 132 zile (doctorat)
ALIC
Carmen Inge
0715 Mechanics and metal trades 1 student - 116 zile (licenţă)
Serbia Novi Sad University of Novi Sad HERIŞANU
Nicolae
0715 Mechanics and metal trades 1 student - 116 zile (licenţă)
ALIC
Carmen Inge
0715 Mechanics and metal trades 1 student - 139 zile (master)

** Pentru această mobilitate nu poate fi selectat un candidat din domeniul 0732.

În urma interviului se va completa un proces verbal de selecţie pe care se vor trece punctajele obţinute de toţi candidaţii eligibili. Candidaţii cu punctajul cel mai mare vor avea statut de "titular", următorii de "rezervă" sau "respins".

Eventualele contestaţii se vor transmite prin e-mail la incoming@upt.ro în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile vor fi analizate de o comisie numită de  Rectorul UPT.

3. Care este valoarea grantului?

Grantul Erasmus+ pentru studenţii universităţilor partenere este de 25 EUR / zi. Durata maximă a mobilităţilor care pot să fie finanţate în anul universitar 2015-2016 este inclusă în tabelul de mai sus. Programul Erasmus+ prevede şi o sumă forfetară pentru acoperirea costurilor de transport între universitatea de origine şi universitatea gazdă:
•    Maroc (Agadir) : 530 EUR
•    Moldova (Chişinău) : 275 EUR
•    Serbia (Belgrad, Kraljevo, Nis, Novi Sad) : 180 EUR.
Valoarea grantului pentru transport se bazează pe distanţa dintre cele două universităţi partenere.
 

Am fost selectat(ă). Ce fac în continuare?

1. Completarea formularului de cazare (doar dacă se doreşte cazarea în căminele UPT).

2. Completarea acordului de studiu (learning agreement) şi aprobarea acestuia de către cele trei părţi (student, universitatea de origine, universitatea gazdă). Formularul va fi furnizat de UPT.

3. Obţinerea vizei pentru România. Departamentul Relaţii Internaţionale al UPT va emite o scrisoare de accept care să confirme statutul de student Erasmus+ şi să susţină cererea de viză a aplicantului. Procedurile de obţinere a vizei trebuie demarate cât mai curând posibil de către studenţii selectaţi.

4. Planificarea călătoriei spre Timişoara. Biletele de tren/ autobuz/ avion trebuie achiziţionate de către participanţi.

Persoană de contact: Diana BALŞ-DIACONESCU

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2019