Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere - admitere master 2021

 
 

 

Documente ce se vor transmite ONLINE, sub formă de copie, la înscriere:

Fișa de înscriere care va fi generată în urma completării tuturor informațiilor solicitate în platforma Enroll. Aceasta va conține datele personale ale candidatului,  date privind pregătirea candidatului, respectiv facultatea și specializările la care dorește să se înscrie.

 • copie diplomă de licență sau diploma echivalentă. Pentru absolvenții promoției 2021 se acceptă Adeverința de absolvire.
 • copie foaie matricolă cu notele obținute pe parcursul facultății, elaborată conform legislației în vigoare;
 • copie buletin/carte de identitate a candidatului;
 • copie certificat de naștere;
 • adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidații cu  afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională; în aceste adeverințe se va menționa, în mod expres, gradul deficiențelor, în funcție de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională din Ordinul Ministerului Sănătății nr.427/1979. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Adeverințele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studențești din Timișoara;
 • dovada achitării taxei de înscriere - în contul alocat facultății pentru colectarea taxelor de înscriere (dovada eliberată de bancă va trebui să conțină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie/septembrie 2021, pentru ....” (se va menționa numele candidatului), în situația în care plata nu s-a făcut online;
 • copie dovadă scutire de taxă pentru candidații aflați în această situație.
 • în cazul candidaților care au absolvit facultatea înainte de 2021, copie după declarația pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de master.

Documente în original, ce se vor depune la dosar:

 • diplomă de licență/diplomă echivalentă sau Adeverința de absolvire pentru absolvenții promoției 2021  - se depune la confirmare pentru candidații admiși la buget.
 • foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul facultății, elaborată conform legislației în vigoare - se depune la confirmare pentru candidații admiși la buget;
 • adeverință medicală, eliberată de medicul de familie;
 • în cazul candidaților care au absolvit facultatea înainte de 2021, declarația pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de master;
 • dovadă scutire de taxă pentru candidații aflați în această situație;
 • patru fotografii color tip diplomă.

Comisiile de admitere ale Facultăților vor preciza termenele pentru depunerea în original a documentele de mai sus, aceste termene neputând depăși începerea anului universitar.

Pentru candidații care doresc să se înscrie doar la forma cu taxă, în dosarul de înscriere fizic nu sunt necesare documente în original.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, candidaţii aflaţi în una din următoarele situaţii:

 1. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, personal aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;
 2. Copiii personalului din învățământul superior, personal aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ superior;
 3. copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;
 4. orfanii de ambii părinți;
 5. provin de la o casă de copii;
 6. orfanii de un părinte, dacă acesta a decedat ca erou-martir în Revoluția din Decembrie 1989;
 7. răniții în lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989;
 8. susținătorul legal este cadru didactic în activitate sau pensionar din același sector;
 9. candidatul este angajat al UPT.

Dacă un candidat aflat într-una din situațiile de mai sus se înscrie la mai multe secțiuni, va fi scutit de plata taxei de înscriere pentru fiecare dintre secțiunile la care se înscrie.

 • numai în cazul în care candidatul solicită scutirea de taxa de înscriere, acesta va anexa: adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ care să ateste situaţia părintelui/părinţilor/candidatului (cazurile de la art. 14, alin. 2 lit a), b), h) şi i);  copii după certificatele de deces ale părintelui/părinţilor şi adeverinţă de la instituţia de învăţământ (cazurile de la art. 14, alin. 2, lit. c); copii certificate de deces părinţi (cazul de la art. 14, alin. 2, lit. d); adeverinţe de la casa de copii (cazul de la art. 14, alin. 2, lit. e); copie certificat deces şi titlul emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 14, alin. 2, lit. f); copie titlu emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 14, alin. 2, lit. g);

Candidații înscriși la programele de master în limbi străine vor susține o probă de competență lingvistică online. Detalii suplimentare legate de această probă se vor comunica în  momentul validării dosarului de înscriere de către comisia de concurs.

Dosarul de înscriere online va conține copii scanate color, în format pdf, jpeg sau png ale tuturor documentelor enumerate mai sus. Dimensiunea unui document nu poate fi mai mare de 5MB. Încărcarea documentelor de către candidați se va face cu asumarea responsabilității cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale scanate și cele originale.

În procedura de verificare a dosarului de concurs, comisia are dreptul să solicite clarificări candidatului sau informații de la instituțiile emitente ale documentelor. În cazul în care se constată că documentele digitale/scanate nu corespund realității, candidatul va fi eliminat din concurs.

 

 
 
Ultima actualizare: 2021-05-20
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +