Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Români de pretutindeni - Admitere Master - iulie 2020

 
 
                         
                                    INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND TRECEREA GRANIȚEI
                                              în condițiile restricțiilor cauzate de virusul COVID-19

 

  Conform HOTĂRÂRII nr. 36 din 21.07.2020 a CNSU (Comitetul Național pentru Situații de Urgență) privind constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecția populației:
  ....

  Art 3. Sunt exceptate de la măsura instituită potrivit art. 2, următoarele categorii de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:
  ....

  q) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care au de susţinut examene de admitere sau pentru finalizarea studiilor, care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/ organizarea începerii studiilor.


 

 • REZULTATELE FINALE (AICI)

Candidații vor depune documentele originale la Departamentul de Relații Internaționale (Rectoratul Universității Politehnica Timișoara, Piața Victoriei, no. 2, et. 1, sala 112B, Timișoara) până cel târziu în data de 4 august, ora 14:00. Nedepunerea documentelor atrage scoaterea din concurs a candidatului și redistribuirea locului în sesiunea de admitere - septembrie 2020.


 • Rezultatele admiterii - runda 2 (AICI)

  Candidații pentru care s-a produs o schimbare în statutul financiar aferent locului ocupat în clasament sunt rugați să re-confirme locul prin transmiterea Anexei 4 la adresa romanidepretutindeni@upt.ro conform calendarului afișat mai jos.


 • Rezultatele admiterii - runda 1 (AICI)

Candidații admiși vor confirma locul la studii în cadrul rundei 1 de admiteri prin transmiterea Anexei 4 la adresa romanidepretutindeni@upt.ro  conform calendarului afișat mai jos.


 • Rezultatele preliminare ale înscrierilor (AICI)

Sesizarile eventualelor neconcordante se vor face pe adresa romanidepretutindeni@upt.ro
in intervalul  9 iulie 2020, ora 16:00 - 10 iulie 2020, ora 9:00,
urmand ca mediile de admitere sa fie afisate dupa perioada destinata interviurilor. 

 

CADRU GENERAL:

Studenții internaționali de origine română sunt acei cetățeni care nu dețin carte de identitate românească, dar se afiliază identității culturale române. Pot proveni din: Serbia, Albania, Macedonia, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Ungaria sau Diaspora.

Conform Metodologiei de admitere a studenților internaționali de origine română în învățământul superior pentru anul universitar 2017-2018 (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017) și a clarificărilor ulterioare (circulara 711/03.06.2020), acești cetățeni participă la procesul de admitere pe locuri subvenționate de statul român.

Bursele Ministerului Educației și Cercetării din România sunt împărțite în două categorii:

 • Fără taxă de școlarizare, dar cu bursă lunară, finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru: taxa de școlarizare, bursă lunară (65 euro / lună pentru studenți la ciclul de licență, 75 euro / lună pentru studenții la ciclul de master și 85 euro / lună pentru doctoranzi) și cazare în cămin;
 • Fără taxă de școlarizare, dar fără bursă, finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru: taxa de școlarizare și cazare în cămin.

Alte facilități:

 • Finanțarea taxelor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și o bursă lunară, dacă este cazul;
 • Finanțarea taxelor de școlarizare pe întregul ciclu academic pentru care studentul a fost admis și o bursă lunară, dacă este cazul;
 • Finanțarea taxelor de cazare în căminele studențești prin bugetul ministerului, în limita fondurilor alocate;
 • Asistență medicală gratuită în caz de urgențe medicale și chirurgicale și boli potențiale epidemice endemice, în conformitate cu legislația națională actuală;
 • Transport în aceleași condiții cu studenții români, conform legislației naționale actuale;
 • Alte tipuri de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.

Studenții internaționali de origine română pot solicita și studii cu taxă în lei, taxele de școlarizare fiind aceleași ca pentru studenții români.

Limba de studiu:

Pentru promovarea limbii și culturii române, Ministerul Educației și Cercetării a decis ca beneficiarii locurilor speciale alocate să studieze numai în limba română. Pentru a studia într-o limbă străină, candidații pot solicita un program de studiu direct la UPT, dar trebuie să plătească taxa de școlarizare, în aceleași regim financiar ca și cetățenii români. Dacă candidatul nu cunoaște limba română, trebuie să participe la Anul pregătitor pentru învățarea limbii române (Anexa 1 – Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor pentru învățarea limbii române).


OFERTA ACADEMICĂ:

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBIL:

Domenii și programe de studiu:
Programe_studii_ROP_ro_M_2020

Admiterea la master se desfăşoară pe bază de concurs, după o procedură stabilită de către facultăţi, ce se finalizează cu o notă de apreciere sintetică. Rezultatele finale ale concursului se exprimă printr-o medie ponderată, numită media de admitere, calculată astfel:

unde :

Ma - media finală de admitere
Md - media examenului de diplomă/licenţă
Ni – notă de aprecierea sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoştinţelor, prestaţia la interviu, fişă de apreciere etc.
Facultățile pot lua decizia echivalării, pentru absolvenții aceluiași domeniu de licență cu cel de master, a notei de apreciere sintetică cu media multianuală, la solicitarea candidaților;
k – coeficient cu valoarea între 0 și 5, stabilit în funcție de domeniul de licență absolvit de candidat (Valoare coeficient k).


CALENDAR DE ADMITERE:

Înscriere candidați:  01 iulie 2020 – 09 iulie 2020, ora 14:00
Afișarea listelor cu candidații înscriși pentru validarea datelor:    9 iulie 2020, ora 16:00
Sesizare eventuale nonconcordanțe:  9 iulie 2020, ora 16:00 - 10 iulie 2020, ora 9:00
Concurs de admitere (interviu):  10.07.2020 (vineri) – 11.07.2020 (sâmbătă) – conform programării stabilite de facultăți
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda I:  11 iulie 2020, ora 18:00
Confirmări Runda I:  13 iulie 2020, ora 10:00 – 16 iulie 2020, ora 14:00
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda II:  16 iulie 2020, ora 16:00    
Confirmări Runda II:  17 iulie 2020, ora 10:00 – 20 iulie 2020, ora 14:00
Afișarea rezultatelor FINALE:  20 iulie 2020, ora 16:00

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

Dosarul de admitere la studii universitare de master pentru românii de pretutindeni cuprinde următoarele documente :

 • Dosar de carton tip plic (doar la depunerea documentelor în format fizic)
 • Cerere-tip de înscriere la studii universitare de master (Anexa 2);
 • Certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română;
 • Buletin/act de identitate – copie;
 • Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii – copie după primele 3 pagini;
 • Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (după caz);
 • Adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) – original și traducere autorizată (dacă e cazul) – trebuie să conțină informații actuale despre starea generală de sănătate a candidatului, antecedente de boli cronice și respectiv de SARS-COV-2;
 • Diploma de licență /adeverință de absolvire pentru anul curent – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
 • Foaie matricolă pentru anii de studiu de la ciclul licență/ suplimentul la diploma de licență – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
 • Pentru candidații care au absolvit ciclul de licență înaintea anului academic curent, declarație pe proprie răspundere conform căreia nu au mai beneficiat de studii finanțate de la bugetul de stat al României pentru ciclul de studii master, sau, dacă au beneficiat, pentru ce durată, întocmită la notar – doar pentru candidații care optează pentru locuri bugetate;
 • Pentru candidații care au absolvit deja un ciclu de master: diploma de master însoțită de foi matricole / suplimente la diplomă – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română; adeverință de la facultatea unde a urmat studiile de master cu specificarea regimului financiar de studii pe ani (bugetat / taxă);
 • Pentru candidații cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) declarație pe proprie răspundere că nu au buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
 • Pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească (Anexa 3), avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
 • Nota de prelucrare a datelor cu caracter personal (nota informativa).
Observații:
 • FOARTE IMPORTANT!  În cazul depunerii online, documentele se vor scana într-un sigur document PDF în ordinea de mai sus. Documentul se va numi “Master_admitere_2020_NUME_Prenume (se va înlocui cu numele si prenumele candidatului)”.
 • Pentru românii de pretutindeni nu se percepe taxă de înscriere și de confirmare a locului (excepție – statut “cu taxa în lei”).
 • Candidatii pentru un loc "cu taxa in lei" pot efectua plata taxei de inscriere/ confirmare (HCA 52/12.05.2020)   in urmatorul cont deschis la UniCredit Bank*:

  Universitatea Politehnica Timișoara
  Cod FISCAL: 4269282
  Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061  - Taxe de MASTER prin Ordin de plată

__________________________________________________
* În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la... (se va menționa acronimul facultății https://www.upt.ro/img/files/2019-2020/admitere/licenta/Acronime_facultati.pdf) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu:
Taxă de înscriere la AC pentru RUSU Adrian
Dovada platii taxei de inscriere se va anexa la dosarul de inscriere, iar dovada platii taxei de confirmare se va adauga la Anexa 4.


CONFIRMARE:

           Fiecare candidat declarat admis va confirma locul astfel:

 • Transmiterea online a Anexei 4;
 • Depunerea în original, la comisia de înscriere, a următoarelor documente: diploma de licență, suplimentul la diplomă/foaia matricolă, anexa 4 și 4 poze tip diplomă, în intervalul destinat confirmărilor.
Observații:

FOARTE IMPORTANT! La depunerea fizică a documentelor în original candidatul admis trebuie să prezinte următoarele:

 • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu vreo persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
 • adeverința medicală din care să reiasă starea actuala de sănătate a deținătorului și antecedente personale legate de boli cronice și respective de SARS-COV 2, în limba română;
 • rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19 efectuat înainte cu 3-4 zile de sosire.

DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:

Fizic, la adresa:
Departamentul de Relații Internaționale
Rectoratul Universității Politehnica Timișoara
Piața Victoriei, no. 2, et. 1, sala 112B, 300006 – Timișoara

Program: zilnic, Lu-Sa intre orele 9:00-14:00

Online, la adresa:
romanidepretutindeni@upt.ro


PERSOANĂ DE CONTACT:

Diana BALȘ-DIACONESCU
Departamentul de Relații Internaționale
romanidepretutindeni@upt.ro

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-08-29
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +