Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la admiterea la licență 2019

 
 
 1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original; pentru studenții la forma ID/IFR, deoarece aceștia candidează exclusiv pentru locuri cu taxă, se acceptă copie autentificată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă; pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară a anului școlar 2018-2019 se acceptă și adeverința eliberată de către instituția de învățământ; provizoriu, se acceptă şi adeverinţe-substitut de diplomă şi copii certificate conform celor menționate la art. 3 după acestea şi după diplomă/adeverință (pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2018-2019) dar, în etapa de confirmări programată imediat după afişarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat/adeverinței (pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2018-2019) în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învăţământ  fără taxă;
 2. copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare;
 3. copie după cartea de identitate a candidatului;
 4. copie după certificatul de naştere;
 5. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul; candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul de familie în care se va menţiona, în mod expres, gradul deficienţelor, în funcţie de  localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist; nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare; adeverinţele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studenţeşti din Timişoara;
 6. patru fotografii color tip diplomă;
 7. dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultăţii pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie/septembrie 2019, pentru ....” (se va menţiona numele candidatului);
 8. numai în cazul în care candidatul solicită scutirea de taxa de înscriere, acesta va anexa: adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ care să ateste situaţia părintelui/părinţilor/susţinătorilor legali/candidatului (cazurile de la art. 24, lit a), b) h) şi i);  copii după certificatele de deces ale părintelui/părinţilor şi adeverinţă de la instituţia de învăţământ (cazurile de la art. 24, lit. c); copii certificate de deces părinţi (cazul de la art. 24, lit. d); adeverinţe de la casa de copii (cazul de la art. 24, lit. e); copie certificat deces şi titlul emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. f); copie titlu emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. g);  
 9. copie după diploma de licenţă sau adeverință de absolvire şi foaia matricolă în cazul candidaţilor deja licenţiaţi sau cu adeverință de absolvire;
 10. adeverinţă de student şi foaia matricolă parţială, în cazul candidaţilor deja studenţi;
 11. declaraţie pe proprie răspundere, în formă autentică (la notar), privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare, în cazul candidaţilor care au absolvit liceul înainte de 2019, pentru candidații pe locurile fără taxă. Candidaţii finanţaţi de la bugetul de stat vor preciza în declaraţie instituţia de învăţământ superior, facultatea şi numărul semestrelor cât au fost finanţaţi.

Candidaţii la programele de studii în limba engleză sau germană precum şi candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, adeverinţa obţinută în urma susţinerii probei de competenţă lingvistică (conform Art. 4) sau copie după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):

 1. Certificat de competenţă în limba engleză CAE-Certificate in Advanced English; FCE – First Certificate in English; CPE – Certificate of Proficiency in English;
 2. IELTS-Internaţional English Language Testing System;
 3. TOEFL-Test of English as a Foreign Language;
 4. DSP-Deutsches Sprachdiplom;
 5. ÖSP- Österreichisches Sprachdiplom;
 6. TEST DaF- stufe B, B;
 7. Diploma de absolvire a unui liceu cu predare în  limba franceză (doar pentru candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării), germană sau engleză;
 8. Adeverinţă prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învăţământului preuniversitar (gimnaziu şi liceu), disciplina limba franceză (doar pentru candidaţii la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării), engleză sau germană minim 4 ani de studii.

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-02-20
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +