Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere - admitere master 2019

 
 

 

 • Fişă de înscriere (se poate completa înainte de a depune dosarul, online la adresa: http://admitere.upt.ro/master/ sau în momentul depunerii dosarului);
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original (provizoriu, se acceptă şi copii autentificate de către Comisia de Admitere); în etapa de confirmări, programată imediat după afişarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de licenţă sau echivalente în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învăţământ fără taxă); pentru absolvenţii promoţiei 2019 se acceptă Adeverinţa substitut în original;
 • foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul facultăţii, elaborată conform legislației în vigoare;
 • copie după diploma de bacalaureat;
 • copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare;
 • copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului;
 • copie certificat de naștere,
 • adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidaţii cu  afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională; în aceste adeverinţe se va menţiona, în mod expres, gradul deficienţelor, în funcţie de  localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Adeverinţele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studenţeşti din Timişoara;
 • patru  fotografii color tip diplomă;
 • în cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2019, declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de master.

Pentru candidaţii care doresc să se înscrie doar la forma cu taxă, actele pot fi prezentate în copii certificate de către Comisia de Admitere.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, candidaţii aflaţi în una din următoarele situaţii:

a.  Copiii personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, personal aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;

b.  Copiii personalului din învățământul superior, personal aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ superior;

c.  Copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ;

d.  Orfani de ambii părinţi;

e.  Provin de la o casă de copii;

f.  Orfan de un părinte dacă acesta a decedat ca erou-martir în Revoluţia din Decembrie 1989;

g.  Răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

h.  Susținătorul legal este cadru didactic în activitate sau pensionar din același sector;

i.   Candidatul este angajat al UPT.

Dacă un candidat, aflat într-una din situațiile de scutire de taxă enumerate mai sus, se înscrie la mai multe secțiuni, va fi scutit de plata taxei de înscriere pentru fiecare dintre secțiunile la care se înscrie.

 • numai în cazul în care candidatul solicită scutirea de taxa de înscriere, acesta va anexa: adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ care să ateste situaţia părintelui /părinţilor / candidatului (cazurile de la litera a), b), h) şi i);  copii după certificatele de deces ale părintelui/părinţilor şi adeverinţă de la instituţia de învăţământ (cazurile de la lit. c); copii certificate de deces părinţi (cazul de la lit. d); adeverinţe de la casa de copii (cazul de la lit. e); copie certificat deces şi titlul emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la lit. f); copie titlu emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la lit. g).

În toate cazurile în care se solicită documentele în copie, se va proceda după cum urmează: candidatul va prezenta Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi documentele de înscriere în original și o copie simplă după acestea. O persoană desemnată din Comisia de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi, va certifica prin semnătură și prin aplicarea ștampilei “conform cu originalul” conformitatea cu originalul a copiei prezentate, copia astfel certificată fiind depusă la dosar.

Candidaţii înscrişi la programele de master în limbi străine vor susţine o probă de competenţă lingvistică. Detalii suplimentare legate de această probă se vor comunica la momentul înscrierii.

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-02-21
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +