Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere 2021, respectiv confirmare

 
 
Etapa 1: ÎNSCRIERE - documente ce se vor încărca ONLINE, pe platforma Enroll, color, în format pdf sau format de fișier grafic (jpeg sau png)

A. Candidați cu bacalaureatul promovat în anul 2021

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă; pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară a anului școlar 2020-2021 se acceptă și adeverința-substitut de diplomă eliberată de către instituția de învățământ; 
 2. Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului;
 3. Cartea de identitate a candidatului;
 4. Certificatul de naștere;
 5. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul; candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va menționa, în mod expres, gradul deficiențelor, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist;
 6. Fotografie color tip diplomă;
 7. Dovada achitării taxei de înscriere în contul alocat pentru colectarea taxelor de înscriere – dacă nu se optează pentru plata taxei online prin intermediul platformei Enroll. Dovada eliberată de bancă va trebui să conțină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie/septembrie 2021, pentru ....” (se va menționa numele candidatului); 
 8. Documente doveditoare scutire taxă de înscriere (în cazul în care candidatul solicită scutirea – conform art. 24 din metodologia de admitere): adeverință emisă de instituția de învățământ care să ateste situația părintelui/părinților/susținătorilor legali/candidatului (lit. a, b, h și i);  certificatele de deces ale părintelui/părinților și adeverință de la instituția de învățământ (lit. c); certificate de deces părinți (lit. d); adeverințe de la casa de copii (lit. e); certificat deces și titlul emis conform Legii nr. 341/2004 (lit. f);  titlu emis conform Legii nr. 341/2004 (lit. g); 
 9. Diplome și/sau alte dovezi (site-urile web ale competițiilor) care atestă rezultatele  obținute la competițiile naționale și internaționale agreate de facultăți, conform anexei 6 la metodologia de admitere (pentru candidații care solicită recunoașterea sau echivalarea examenului de admitere);
 10. Recomandare emisă de una din organizațiile legal constituite ale rromilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (pentru candidații care se înscriu pe locurile special alocate pentru rromi);
 11. Dovada provenienței candidatului din sistemul de protecție socială (pentru candidații care se înscriu pe locurile special alocate);
 12. Atestat de echivalare a diplomei de bacalaureat emis de CNRED (pentru candidații care au absolvit un liceu din altă țară).
 13. Adeverință emisă de Comisia Centrală de Admitere a UPT, cu echivalarea notei de bacalaureat (pentru candidații care au absolvit un liceu din altă țară).

Fișa de înscriere – va fi generată în urma completării tuturor informațiilor solicitate în platforma Enroll. Aceasta va conține datele personale ale candidatului, date privind pregătirea candidatului, respectiv secțiunea și domeniile la care dorește să se înscrie.

B. Candidați bacalaureați / studenți / licențiați / cu bacalaureatul promovat înainte de 2021

a-m: După caz, conform celor de la punctul A;

 1. Declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (la notar), privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioareîn cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2021 și doresc să se înscrie pe locurile fără taxă. Candidații finanțați de la bugetul de stat vor preciza în declarație instituția de învățământ superior, facultatea și numărul semestrelor cât au fost finanțați.
 2. Adeverință de student și foaia matricolă parțialăîn cazul candidaților deja studenți;
 3. Diploma de licență sau adeverință de absolvire și foaia matricolă în cazul candidaților deja licențiați sau cu adeverință de absolvire.

Fișa de înscriere – va fi generată în urma completării tuturor informațiilor solicitate în platforma Enroll. Aceasta va conține datele personale ale candidatului, date privind pregătirea candidatului, respectiv secțiunea și domeniile la care dorește să se înscrie.

C. Candidați la programele de studii în limba engleză sau germană precum și candidați la Facultatea de Științe ale Comunicării 

a-p: După caz, conform celor de la punctele A și B;

 1. Adeverința obținută în urma susținerii probei de competență lingvistică (conform Art. 4) sau unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):
 • certificat/diplomă de promovare a examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice într-o limbă străină, conform prevederilor MEC, nr. 5543/12 decembrie 2019.
 • diploma de absolvire a unui liceu cu predare în  limba franceză (doar pentru candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării), germană sau engleză;
 • adeverință prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învățământului preuniversitar (gimnaziu și liceu), disciplina limba franceză (doar pentru candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării), engleză sau germană minim 4 ani de studii.

Fișa de înscriere – va fi generată în urma completării tuturor informațiilor solicitate în platforma Enroll. Aceasta va conține datele personale ale candidatului, date privind pregătirea candidatului, respectiv secțiunea și domeniile la care dorește să se înscrie.

D. Candidați care au calitatea de sportivi de performanță și optează să candideze pe locurile alocate la nivel de universitate:

a-q: După caz, conform celor de la punctele A-C;

 1. Adeverință emisă de federația de resort, prin care se certifică rezultatul sportiv/ dovezi ale rezultatelor obținute;
 2. Adeverința emisă de clubul la care sportivul a fost legitimat la data convocării sau de federația națională de profil pentru dovada convocării la loturile naționale;
 3. Legitimație sportiv, vizată la zi;
 4. Adeverință emisă de clubul la care sportivul de performanță este legitimat (Anexa 7-A) prin care se certifică calitatea de sportiv legitimat și acceptul de transfer;
 5. Declarație pe propria răspundere a candidatului (Anexa 7-B);
 6. Adeverință emisă de Comisia Centrală de Admitere a UPT, cu valoarea indicelui pentru rezultatele sportive (IRS) (Anexa 7-C).

Fișa de înscriere – va fi generată în urma completării tuturor informațiilor solicitate în platforma Enroll. Aceasta va conține datele personale ale candidatului, date privind pregătirea candidatului, respectiv secțiunea și domeniile la care dorește să se înscrie.

Dosarul de înscriere online va conține copii scanate color ale tuturor documentelor enumerate mai sus, în format pdf sau format fișier grafic (jpg sau png). Dimensiunea unui document nu poate depăși 5 MB, în format pdf/jpg/png. Responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale revine candidatului.

În procedura de verificare a dosarului de concurs, comisia are dreptul să solicite clarificări candidatului sau informații de la instituțiile emitente ale documentelor. În cazul în care se constată că documentele digitale/scanate nu corespund realității, candidatul va fi eliminat din concurs.

Documente ce se vor depune în ORIGINAL la dosar, de către candidații admiși la buget
Etapa 2: CONFIRMARE
 1. Diploma de bacalaureat, respectiv adeverință substitut de diplomă (pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2020-2021 și nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat);
 2. Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului;
 3. Adeverință medicalăeliberată de medicul de familie;
 4. Declarație pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de licență, pentru candidații care au absolvit liceul înainte de 2021;
 5. Dovadă scutire de taxă pentru candidații aflați în această situație;
 6. Patru  fotografii color tip diplomă.
Etapa 3: ÎN PRIMA ZI A ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

c-f: Dacă nu au fost depuse în original la etapa 2.

Pentru candidații admiși la forma cu taxă, în dosarul de înscriere fizic nu sunt necesare documente în original.

 

 
 
Ultima actualizare: 2021-04-16
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +