Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la admiterea la licență 2020

 
 

Documente ce se vor transmite ONLINE, sub formă de copie, la înscriere:

 1. Fișa de înscriere care va fi generată în urma completării tuturor informațiilor solicitate în platforma Enroll. Aceasta va conține datele personale ale candidatului,  date privind pregătirea candidatului, respectiv secțiunea și domeniile la care dorește să se înscrie;
 2. Copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă; pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară a anului școlar 2019-2020 se acceptă și adeverința-substitut de diplomă eliberată de către instituția de învățământ; în etapa de confirmări programată imediat după afișarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat/adeverinței (pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2019-2020) în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învățământ  fără taxă;
 3. copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului, elaborată conform legislației în vigoare;
 4. copie după cartea de identitate a candidatului;
 5. copie după certificatul de naștere;
 6. copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul; candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va menționa, în mod expres, gradul deficiențelor, în funcție de  localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist; nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare; adeverințele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studențești din Timișoara;
 7. copie fotografie color tip diplomă;
 8. copie după dovada achitării taxei de înscriere - în contul alocat pentru colectarea taxelor de înscriere (dovada eliberată de bancă va trebui să conțină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie/septembrie 2020, pentru ....” (se va menționa numele candidatului), în situația în care plata nu s-a făcut online; 
 9. numai în cazul în care candidatul solicită scutirea de taxa de înscriere, acesta va anexa o copie a documentului doveditor: adeverință emisă de instituția de învățământ care să ateste situația părintelui/părinților/susținătorilor legali/candidatului (cazurile de la art. 24, lit. a), b) h) și i);  certificatele de deces ale părintelui/părinților și adeverință de la instituția de învățământ (cazurile de la art. 24, lit. c); certificate de deces părinți (cazul de la art. 24, lit. d); adeverințe de la casa de copii (cazul de la art. 24, lit. e); certificat deces și titlul emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. f);  titlu emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. g); 
 10. copie după diploma de licență sau adeverință de absolvire și foaia matricolă în cazul candidaților deja licențiați sau cu adeverință de absolvire;
 11. copie după adeverință de student și foaia matricolă parțială, în cazul candidaților deja studenți;
 12. copie după declarația pe proprie răspundere, în formă autentică (la notar), privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare, în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2020 și doresc să se înscrie pe locurile fără taxă. Candidații finanțați de la bugetul de stat vor preciza în declarație instituția de învățământ superior, facultatea și numărul semestrelor cât au fost finanțați.

Candidații la programele de studii în limba engleză sau germană precum și candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, o copie după adeverința obținută în urma susținerii probei de competență lingvistică (conform Art. 4) sau copie după unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):

 1. certificat/diplomă de promovare a examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice într-o limbă străină, conform prevederilor MEC, nr. 5543/12 decembrie 2019.
 2. Diploma de absolvire a unui liceu cu predare în  limba franceză (doar pentru candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării), germană sau engleză;
 3. Adeverință prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învățământului preuniversitar (gimnaziu și liceu), disciplina limba franceză (doar pentru candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării), engleză sau germană minim 4 ani de studii.

Dosarul de înscriere online va conține copii scanate color ale tuturor documentelor enumerate mai sus, în format pdf sau format fișier grafic (jpg sau png). Dimensiunea unui document nu poate depăși 5 MB, în format pdf/jpg/png. Responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale revine candidatului.

În procedura de verificare a dosarului de concurs, comisia are dreptul să solicite clarificări candidatului sau informații de la instituțiile emitente ale documentelor. În cazul în care se constată că documentele digitale/scanate nu corespund realității, candidatul va fi eliminat din concurs.

Documente în original, ce se vor depune la dosar, la confirmare:

 • diploma de bacalaureat/adeverință substitut de diplomă (pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2019-2020) - se depune la confirmare pentru candidații admiși la buget.
 • foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului, elaborată conform legislației în vigoare - se depune la confirmare pentru candidații admiși la buget;

Documente în original, ce se vor depune la dosar, la confirmare sau până în prima zi a anului universitar 2020-2021:

 • adeverință medicală, eliberată de medicul de familie;
 • în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2020, declarație pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de licență;
 • dovadă scutire de taxă pentru candidații aflați în această situație;
 • patru  fotografii color tip diplomă.

Pentru candidații care doresc să se înscrie doar la forma cu taxă, în dosarul de înscriere fizic nu sunt necesare documente în original.

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-06-17
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +