Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 
 
 1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original; pentru studenții la forma ID/IFR, deoarece aceștia candidează exclusiv pentru locuri cu taxă, se acceptă și copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă; pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară a anului școlar 2016-2017 se acceptă și adeverința eliberată de către instituția de învățământ; provizoriu, se acceptă şi adeverinţe-substitut de diplomă şi copii certificate conform celor menționate la art. 3 după acestea şi după diplomă/adeverință (pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2016-2017) dar, în etapa de confirmări programată imediat după afişarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat/adeverinței (pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2016-2017) în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învăţământ  fără taxă;
   
 2. copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;
   
 3. copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;
   
 4. certificatul de naştere, certificat pentru conformitate, potrivit celor menționate la art. 3;
   
 5. adeverinţă medicală tip MS 18.1.1., la care se anexează obligatoriu situaţia vaccinărilor la zi, eliberată, după caz, de  cabinetul medical şcolar, de  dispensarul teritorial sau de întreprinderea de care candidatul aparţine, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul ; candidaţii cu  afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul de familie în care se va menţiona, în mod expres, gradul deficienţelor, în funcţie de  localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist; nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare; adeverinţele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studenţeşti din Timişoara;
   
 6. trei fotografii color tip diplomă;
   
 7. dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultăţii pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie/septembrie 2017, pentru ....” (se va menţiona numele candidatului);
   
 8. acte pentru scutirea de taxă de înscriere: copii certificate conform celor menționate la art. 3 legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul candidaţilor care se încadrează în Art. 24, pct. a; adeverinţe de la casa de copii, în cazul candidaţilor care se încadrează în Art. 24, pct. b; copie certificată conform celor menționate la art. 3 a certificatului de deces al unui părinte, în cazul candidaţilor care se încadrează în Art. 24, pct. c; copie certificată conform celor menționate la art. 3 după certificatul medical sau un alt act cu valabilitate legală, în cazul în care se încadrează în Art. 24, pct. d; adeverinţă din care să rezulte încadrarea în Art. 24, pct. e; adeverinţă de angajat al UPT, în cazul candidaţilor care se încadrează în Art. 24, pct. f; aceste acte doveditoare vor fi anexate cererii de înscriere doar de către candidaţii care solicită scutirea de taxa de înscriere;
   
 9. diploma de licenţă sau de absolvire şi foaia matricolă în copie certificată conform celor menționate la art. 3  legalizată, în cazul candidaţilor deja licenţiaţi sau cu diplomă de absolvire;
   
 10. adeverinţă de student şi foaia matricolă parţială, în cazul candidaţilor deja studenţi;
   
 11. declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare, în cazul candidaţilor care au absolvit liceul înainte de 2017, pentru candidații pe locurile fără taxă;; candidaţii finanţaţi de la bugetul de stat vor preciza în declaraţie instituţia de învăţământ superior/facultatea  şi numărul semestrelor cât au fost finanţaţi.

 

 
 
Ultima actualizare: 2017-04-20
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +