Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arhivă 2020 - Români de pretutindeni - Admitere LICENȚĂ

 
 

SESIUNEA IULIE 2020 (detalii)

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND TRECEREA GRANIȚEI
în condițiile restricțiilor cauzate de virusul COVID-19
 

  Conform HOTĂRÂRII nr. 36 din 21.07.2020 a CNSU (Comitetul Național pentru Situații de Urgență) privind constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecția populației:
  ....

  Art 3. Sunt exceptate de la măsura instituită potrivit art. 2, următoarele categorii de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:
  ....

  q) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care au de susţinut examene de admitere sau pentru finalizarea studiilor, care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/ organizarea începerii studiilor.


 • REZULTATELE FINALE ALE ADMITERII  (AICI)

Candidatii admisi trebuie sa depuna dosarul fizic cu documentele originale până cel târziu în data 25 septembrie, ora 14:00
Nedepunerea documentelor atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului.

Depunerea se poate face personal, prin împuternicire sau prin poștă rapidă (cu numar de tracking) la adresa:

Departamentul de Relații Internaționale
Rectoratul Universității Politehnica Timișoara
Piața Victoriei, no. 2, et. 1, sala 107, 300006 – Timișoara

Program: zilnic, Lu-Vi intre orele 9:00-14:00.

Candidații basarabeni au posibilitatea să depună dosarele și in Republica Moldova, la Organizația Studenților Basarabeni (https://www.facebook.com/osbtimisoara)

Notă:
Datorită faptului ca s-au inscris mai putini candidati decat au fost locuri disponibile si totodata nu toti candidatii inscrisi au confirmat in Runda 1, nu a mai fost necesară Runda 2.
Ca urmare, sunt afisate mai sus REZULTATELE FINALE.

 
 • REZULTATELE ADMITERII - Runda 1 (AICI)

  Candidatii admisi sunt invitati sa confirme locurile la studiu prin transmiterea online a Anexei 4 (si a dovezii taxei de confirmare in cazul candidatilor admisi cu taxa), in intervalul de confirmari pentru RUNDA 1 specificat in calendarul de admitere afisat mai jos. 

  ATENTIE!

  Candidatii admisi trebuie sa depuna dosarul fizic cu documentele originale până cel târziu în data de 25 septembrie, ora 14:00.  Validarea datelor pentru inscrierea in concursul de admitere (AICI)

Sesizarile eventualelor neconcordante se vor face pe adresa romanidepretutindeni@upt.ro  pana in 12 septembrie 2020, ora 16:00. Ierarhizarea candidatilor si confirmarile locurilor la studiu urmeaza a se face conform calendarului de admitere afisat, mai jos, pe aceasta pagina.

IMPORTANT! 

In cazul in care, candidatii care au optat pentru domenii / programe de studiu la care nu mai sunt locuri disponibile sau cei care au optat doar pentru facultati fără să precizeze un domeniu si un program specific, insa doresc sa ramana inscrisi in concursul de admitere,  ne pot comunica aceasta, la adresa romanidepretutindeni@upt.ro, pana in 12 septembrie 2020, ora 16:00, prin re-transmiterea integrala si corecta a dosarului cu noul domeniu si program solicitat.
Lista cu domeniile si programele oferite, in sesiunea septembrie 2020, de catre Universitatea Politehnica Timisoara poate fi consultata la adresa: https://www.upt.ro/img/files/2019-2020/admitere/ro_pretutindeni/licenta/Programe_studii_ROP_ro_L_2020_septembrie.pdf 
Astfel, candidatii care nu vor re-transmite dosarele cu solicitari pentru unul sau mai multe domenii si programe viabile vor fi eliminati in etapa urmatoare a perioadei de admitere.

 

 

 

CADRU GENERAL:

Studenții internaționali de origine română sunt acei cetățeni care nu dețin carte de identitate românească, dar se afiliază identității culturale române. Pot proveni din: Serbia, Albania, Macedonia, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Ungaria sau Diaspora.

Conform Metodologiei de admitere a studenților internaționali de origine română în învățământul superior pentru anul universitar 2017-2018 (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017) și a clarificărilor ulterioare (circulara 711/03.06.2020), acești cetățeni participă la procesul de admitere pe locuri subvenționate de statul român.

Bursele Ministerului Educației și Cercetării din România sunt împărțite în două categorii:

 • Fără taxă de școlarizare, dar cu bursă lunară, finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru: taxa de școlarizare, bursă lunară (65 euro / lună pentru studenți la ciclul de licență, 75 euro / lună pentru studenții la ciclul de master și 85 euro / lună pentru doctoranzi) și cazare în cămin;
 • Fără taxă de școlarizare, dar fără bursă, finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru: taxa de școlarizare și cazare în cămin.

Alte facilități:

 • Finanțarea taxelor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și o bursă lunară, dacă este cazul;
 • Finanțarea taxelor de școlarizare pe întregul ciclu academic pentru care studentul a fost admis și o bursă lunară, dacă este cazul;
 • Finanțarea taxelor de cazare în căminele studențești prin bugetul ministerului, în limita fondurilor alocate;
 • Asistență medicală gratuită în caz de urgențe medicale și chirurgicale și boli potențiale epidemice endemice, în conformitate cu legislația națională actuală;
 • Transport în aceleași condiții cu studenții români, conform legislației naționale actuale;
 • Alte tipuri de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.

Studenții internaționali de origine română pot solicita și studii cu taxă în lei, taxele de școlarizare fiind aceleași ca pentru studenții români.

Limba de studiu:

Pentru promovarea limbii și culturii române, Ministerul Educației și Cercetării a decis ca beneficiarii locurilor speciale alocate să studieze numai în limba română. Pentru a studia într-o limbă străină, candidații pot solicita un program de studiu direct la UPT, dar trebuie să plătească taxa de școlarizare, în aceleași regim financiar ca și cetățenii români. Dacă candidatul nu cunoaște limba română, trebuie să participe la Anul pregătitor pentru învățarea limbii române (Anexa 1 – Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor pentru învățarea limbii române).


OFERTA ACADEMICĂ:

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBIL:

Domenii și programe de studiu:
Programe_studii_ROP_ro_L_2020_septembrie


CALENDAR DE ADMITERE:

Înscriere candidați: 03 septembrie 2020 – 11 setembrie 2020, ora 12:00
Afișarea listelor cu candidații înscriși pentru validarea datelor:   11 septembrie 2020, ora 16:00 - 12 septembrie 2020, ora 16:00
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda I: 12 septembrie 2020, ora 18:00 
Confirmări Runda I: 14 septembrie 2020 – 15 septembrie 2020, ora 16:00
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda II: 15 septembrie 2020, ora 18:00
Confirmări Runda II: 16 septembrie 2020, ora 09:00 – 17 septembrie 2020, ora 16:00
Afișarea rezultatelor FINALE: 17 septembrie 2020, ora 18:00

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

Dosarul de înscriere la studii universitare de licență pentru românii de pretutindeni cuprinde următoarele documente :

 • Dosar de carton tip plic (doar la depunerea documentelor în format fizic);
 • Cerere-tip de înscriere la studii universitare de licență (Anexa 2);
 • Certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română;
 • Buletin/act de identitate – copie;
 • Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii – copie după primele 3 pagini;
 • Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (după caz);
 • Adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) – original și traducere autorizată (dacă e cazul) – trebuie să conțină informații actuale despre starea generală de sănătate a candidatului, antecedente de boli cronice și respectiv de SARS-COV-2;
 • Diplomă de Bacalaureat sau echivalentă / adeverință de absolvent pentru anul curent – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
 • Foaie matricolă pentru clasele IX-XII (XIII) – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
 • Pentru candidații care au absolvit bacalaureatul înaintea anului academic curent, declarație pe proprie răspundere conform căreia nu au mai beneficiat de studii finanțate de la bugetul de stat al României pentru ciclul de licență, sau, dacă au beneficiat, pentru ce durată, întocmită la notar – doar pentru candidații care optează pentru locuri bugetate;
 • Pentru candidații care au absolvit deja un ciclu de licență: diploma de licență însoțită de foi matricole / suplimente la diplomă – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română; adeverință de la facultatea unde a urmat studiile de licență cu specificarea regimului de studii pe ani (bugetat / taxă);
 • Pentru candidații cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) declarație pe proprie răspundere că nu au buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
 • Pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească (Anexa 3), avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
 • Nota de prelucrare a datelor cu caracter personal (nota informativa).
Observații:
 • FOARTE IMPORTANT!  În cazul depunerii online, documentele se vor scana într-un sigur document PDF în ordinea de mai sus. Documentul se va numi: “Licenta_admitere_2020_NUME_Prenume (se va înlocui cu numele si prenumele candidatului)”.
 • Pentru românii de pretutindeni nu se percepe taxă de înscriere și de confirmare a locului (excepție – statut “cu taxa în lei”);
 • Candidatii pentru un loc "cu taxa in lei" pot efectua plata taxei de înscriere/confirmare (HCA 52/12.05.2020) în urmatorul cont deschis la UniCredit Bank*:

  Universitatea Politehnica Timișoara
  Cod FISCAL: 4269282
  Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
  __________________________________________________
  * În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății https://www.upt.ro/img/files/2019-2020/admitere/licenta/Acronime_facultati.pdf) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
  Exemplu: Taxă de înscriere la AC pentru RUSU Adrian
  Dovada platii taxei de inscriere se va anexa la dosarul de inscriere, iar dovada platii taxei de confirmare se va adauga la
  Anexa 4.

CONFIRMARE:

           Fiecare candidat declarat admis va confirma locul astfel:

 • Transmiterea online a Anexei 4;
 • Depunerea în original, la comisia de înscriere, a întregului dosar de admitere, Anexa 4 și 4 poze tip diplomă, în intervalul destinat confirmărilor.
Observații:

FOARTE IMPORTANT!

1. La depunerea fizică a documentelor în original candidatul admis trebuie să prezinte unul/a din următoarele:

 • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu vreo persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
 • adeverința medicală din care să reiasă starea actuala de sănătate a deținătorului și antecedente personale legate de boli cronice și respective de SARS-COV 2, în limba română;
 • rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19 efectuat înainte cu 3-4 zile de sosire.

2. Depunerea dosarului fizic se va face până cel târziu în data 25 septembrie, ora 14:00.


DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:

Fizic, la adresa:
Departamentul de Relații Internaționale
Rectoratul Universității Politehnica Timișoara
Piața Victoriei, no. 2, et. 1, sala 112B, 300006 – Timișoara

Program: zilnic, Lu-Sa intre orele 10:00-14:00

Online, la adresa:
romanidepretutindeni@upt.ro


PERSOANĂ DE CONTACT:

Diana BALȘ-DIACONESCU
Departamentul de Relații Internaționale
romanidepretutindeni@upt.ro

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2021-08-05
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +