UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

PROGRAMUL DE FINANTARE ISI

PROGRAMUL ISI IV 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii Politehnica Timişoara nr. 28/ 18.05.2015 privind creşterea calităţii cercetării ştiinţifice avansate în UPT

CERERE TIP 1 - CONFERINŢE:
Cerere pentru grant-suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexate ISI (art. 1) 
- doar pentru doctoranzi şi asistenţi universitari care au calitatea de primi autori ai lucrării şi participă la conferinţa pentru care se solicită finanţarea. Pentru detalii consultaţi articolul 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 28/ 18.05.2015.

NOU! CERERE TIP 2A - TAXĂ DE PUBLICARE ÎN REVISTE ŞI 2B - PREMIERE ARTICOLE REVISTE:
Cerere de grant-suport în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact (art. 2) sau pentru grant-suport pentru cercetare (art. 3
) - formular valabil începând cu 11.03.2019.
pentru cadre didactice, cercetători, postdoci şi doctoranzi. Pentru detalii consultaţi articolul 2 (taxa de publicare în reviste), respectiv articolul 3 (premiere) din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 28/ 18.05.2015.


INFORMAŢII UTILE PENTRU SOLICITANŢII DE FONDURI ISI:

Programul ISI funcţionează respectând legislaţia şi procedurile în vigoare. Pentru alocarea de granturi-suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice (tip 1), acoperirii taxei de publicare a lucrării în reviste cotate ISI cu factor de impact (tip 2A) şi  premierii autorilor UPT în urma publicării de articole în jurnale indexate ISI se respectă prevederile HCA 28 / 18.05.2015.

  1. Toate documentele justificative menţionate pe cererile ISI sunt obligatorii. Documentul justificativ acceptat ca dovadă a indexării ISI este listarea direct de pe Web of Knowledge. La cerere se va anexa dovada indexării ediţiei anterioare a conferinţei (cereri tip 1), dovada indexării revistei (cereri tip 2A) sau dovada indexării articolului în revistă (cereri tip 2B). Documentele justificative anexate cererilor ISI nu se restituie. Nu anexaţi documente originale cererilor de finanţare (facturi, chitanţe, bilete). Asiguraţi-vă că documentele anexate cererilor sunt lizibile. Dacă este posibil listaţi documentele justificative faţă-verso.
  2. Cererile ISI se analizează o dată pe săptămână. Notificarea privind aprobarea  sau respingerea cererii, respectiv privind necesitatea aducerii unor completări se va face prin e-mail. Cererile respinse nu se restituie solicitanţilor.
  3. Cererile aprobate de tip 1 (pentru participarea la conferinţe) şi de tip 2A (pentru taxa de publicare în reviste) se ridică de la DRI (Rectorat, birou 107, etajul 1) de luni până joi înainte de ora 16:00 sau vinerea înainte de ora 13:30. Cererea aprobată şi o copie a scrisorii de invitaţie (alta decât cea depusă la cererea iniţială) se vor anexa la cererea de emitere a ordinului de deplasare şi ulterior la actele financiar-contabile (referat de necesitate, propunere de angajare a unei cheltuieli, angajament bugetar, ordonanţare de plată). Cererea de emitere a ordinului de deplasare extern se depune la Registratură, fondurile obţinute prin programul ISI trecându-se la rubrica "Venituri Proprii Rectorat", cu menţiunea "Conform aprobării XXXX/ ZZ.LL.AAAA". În cazul în care deplasarea la conferinţă se face cu avionul este obligatorie anexarea la cererea de emitere a ordinului de deplasare a solicitării ofertei de preţ pentru achiziţia biletului de avion.
  4. Cererile aprobate de tip 2B se păstrează după aprobare la DRI. Sumele aprobate se vor include în conturile virtuale ale autorilor din UPT. Sumele aferente doctoranzilor se includ în conturile virtuale al conducătorilor lor de doctorat. Pentru a verifica suma acumulată în cont luaţi legătura cu d-na Andreea Rotaru, tel: 0256-403135. Pentru utilizarea fondurilor din conturile virtuale titularii vor solicita personal prin e-mail d-nei Andreea Rotaru emiterea unei/unor confirmări. Când se emite o confirmare, suma solicitată se scade din contul virtual. O confirmare poate fi utilizată pentru un singur set de acte financiar-contabile. Datele necesare pentru emiterea confirmării sunt următoarele: numele solicitantului, suma solicitată, în ce scop se vor utiliza fondurile. Aceleaşi date sunt necesare şi pentru a transfera sume din contul virtual al unei persoane în contul virtual al alteia. În cazul în care persoana către care se face transferul nu are cont virtual, vă rugăm să ne transmiteţi şi CNP-ul persoanei respective. Evidenţa conturilor de premiere ISI este în EUR. Dacă suma solicitată este exprimată în lei sau în altă monedă, DRI va face conversia la cursul BNR din ziua solicitării. Confirmările se ridică de la DRI (Rectorat, birou 107, etajul 1) şi se vor anexa în original la actele financiar-contabile şi în copie la cererea de emitere a ordinului de deplasare (dacă este cazul).
  5. Actele financiar-contabile şi facturile aferente achiziţiei de servicii sau materiale consumabile, obiecte de inventar şi de mică valoare se vor viza la nivelul departamentului de care aparţine solicitantul. Actele financiare şi facturile aferente participării la manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale, precum şi cele pentru plata taxelor de participare şi/sau publicare în reviste şi jurnale ISI se vizează la DRI şi se vor lăsa pentru viză de compartiment şi bun de plată la biroul 107. Formularul de decont în format editabil se poate descărca de aici. Decontul se face în lei. În momentul depunerii actele trebuie să fie semnate doar de către solicitant.  La rubrica "sursă de finanţare" se va trece "Venituri Proprii Rectorat".  TOATE FACTURILE PREZENTATE LA DECONT TREBUIE SĂ FIE EMISE PE NUMELE UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA TIMIŞOARA, CU ADRESA PIAŢA VICTORIEI NR. 2 TIMIŞOARA ŞI SĂ MENŢIONEZE CIF 4269282 SAU VAT RO23690201. Actele financiar-contabile se vizează o dată pe săptămână. Documentele financiare vizate se vor ridica de la DRI în timpul programului de lucru şi se vor duce de către solicitanţi sau delegaţii lor la Direcţia Financiar-Contabilă pentru a fi procesate.
  6. Pentru informaţii suplimentare privind acest program:
    • Andreea Rotaru (cereri şi aprobări tip 1, 2A, 2B, extrase de cont şi emitere confirmări conturi virtuale ISI) - e-mail
    • Marinela Solomon (acte financiare) - e-mail

PROGRAMUL ISI III - NU SE MAI ACCEPTĂ CERERI DE PREMIERE ÎN CADRUL ACESTUI PROGRAM (PROGRAM ACTIV ÎN PERIOADA 03.12.2013 - 31.05.2015)

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii "Politehnica" din Timişoara nr. 40/ 4.12.2013 privind creşterea calităţii cercetării ştiinţifice avansate în UPT - înlocuită de hotărârea 28 / 18.05.2015 pentru lucrările acceptate / publicate după data de 1 iunie 2015.

Cerere pentru grant-suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexate ISI (tip 1) - doar pentru doctoranzi şi asistenţi universitari care au calitatea de primi autori ai lucrării şi participă la conferinţa pentru care se solicită finanţarea. Pentru detalii consultaţi articolul 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 40 / 4.12.2013.

Cerere pentru grant-suport în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact (tip 2A şi 2B) - pentru cadre didactice, cercetători, postdoc şi doctoranzi. Pentru detalii consultaţi articolul 2 (taxa de publicare în reviste), respectiv articolul 3 (premiere) din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 40 / 4.12.2013.


PROGRAMUL ISI II - NU SE MAI ACCEPTĂ CERERI DE PREMIERE ÎN CADRUL ACESTUI PROGRAM (PROGRAM ACTIV ÎN PERIOADA 07.11.2012 - 30.11.2013)

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii "Politehnica" din Timişoara nr. 32/ 7.11.2012 privind creşterea calităţii cercetării ştiinţifice avansate în UPT - inlocuită de hotărârea 40 / 04.12.2013

Procedura pentru obţinerea grantului-suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexate ISI a asistenţilor universitari şi doctoranzilor

Procedura pentru obţinerea de grant-suport în vederea publicării de lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact

 

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2019