UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

PROGRAMUL DE FINANTARE ISI

PROGRAMUL ISI V

NOU! Procedură de lucru privind obținerea de grant suport pentru participarea la manifestări științifice indexabile Web of Science/Clarivate Analytics (ISI) a asistenților universitari și doctoranzilor

NOU! Procedură de lucru privind obținerea de grant suport pentru publicări de lucrări în reviste cotate Web of Science/Clarivate Analytics (ISI) cu factor de impact

  • Solicitanții de granturi suport ISI înmatriculați la studii de doctorat vor transmite cererea și documentele justificative grupate într-un singur fișier pdf pe adresa andreea.rotaru@upt.ro pentru a putea fi încărcate în platforma Registraturii Electronice. Se va respecta întocmai ordinea documentelor din Cererea grant-suport.
  • Asistenții universitari vor transmite documentele (în original sau scanate) secretariatului departamentului de care aparțin pentru a fi încărcate pe registratura electronică și direcționate către Andreea Rotaru.
 
  • Solicitanții de granturi suport ISI vor încărca pe registratura electronică cererea împreună cu documentele justificative grupate într-un singur fișier .pdf.
  • Solicitanții care nu au acces direct la registratura electronică vor transmite documentele (în original sau scanate) secretariatului departamentului de care aparțin pentru a fi încărcate pe registratura electronică și direcționate către Andreea Rotaru. 

Cerere privind anularea aprobării/confirmării grant-suport suport tip 2 - în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact, grant-suport tip 3 - pentru cercetare și grant suport tip 4 - stimulativ suplimentar


Obținerea aprobărilor cererilor de finanțare ISI nu implică în mod automat efectuarea de viramente bancare. Viramentele se efectuează doar după parcurgerea etapelor menționate mai jos: 
 
1.     Completarea de către solicitant a documentului Referat de necesitate - Model 2020 (https://www.upt.ro/img/files/2020-2021/dfc/Referat_de_necesitate_Model_2020.doc)
2.     Semnarea referatului de necesitate de către solicitant și de către directorul de departament. În cazul doctoranzilor va semna directorul de departament al conducătorului de doctorat. Se anexează la referat aprobarea ISI obținută și, eventual, factura.
3.     Predarea documentelor la secretariatul departamentului în vederea încărcării acestora pe platforma Registraturii Electronice.
4.     Secretariatul va transmite documentele la d-na Adina Ivoniciu, Biroul de Evidență Proiecte și Rezultate Științifice.
5.     După obținerea semnăturilor și aprobărilor necesare pe Referatul de necesitate, Secretariatul va transmite fișierul final solicitantului.
6.     Solicitantul va completa apoi documentele ALOP:
a.     Decont de cheltuieli gospodărești (dacă nu s-a efectuat o deplasare, https://www.upt.ro/img/files/2020-2021/dfc/Decont_cheltuieli_diverse_gospodaresti.doc) sau Decont de cheltuieli pentru deplasări în străinătate (dacă s-a efectuat o deplasare, https://www.upt.ro/img/files/2020-2021/dfc/Decont_cheltuieli_Deplasari_in_strainatate.doc). Toate deconturile se efectuează în lei. 
7.     Documentele ALOP se vor semna olograf de către directorul de departament, care va acorda și viza “Bun de plată” pe facturile anexate.
8.     Documentele ALOP se vor preda în original Serviciului Financiar-Contabilitate, care va efectua viramentul. 
 
 
Mențiune: Pentru granturile de tip 1 - Cererile de finanțare se vor depune astfel încât decontarea cheltuielor pentru
participarea la manifestările științifice să se realizeze în anul emiterii documentelor financiar contabile (facturi, chitanțe, etc.), 
respectând procedurile financiar contabile aflate în vigoare. Prin excepție, dacă documentele financiar contabile sunt emise în luna decembrie, documentele de decontare se vor depune cel târziu până la data de 10 ianuarie a anului următor.
 

Pentru informaţii suplimentare privind acest program:

Andreea Rotaru
DRI - Oficiul Mobilități Internaționale
Tel: 256-403135
E-mail: andreea.rotaru@upt.ro


 

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024