UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

REGULAMENTE, PROCEDURI


REGULAMENTE, PROCEDURI, DECIZII APLICABILE PENTRU TOATE PROGRAMELE INTERNAŢIONALE

Ordin pentru aprobarea metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate nr. 3223 / 8.02.2012

Ordin MECTS nr. 3223 / 08.02.2012 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate

Hotărâre a Consiliului de Admnistraţie al UPT nr. 7/ 20.01.2015 privind procedura de eliberare a legitimaţiilor UPT şi de acordare a drepturilor de utilizare a acestora

Hotărâre a Consiliului de Administraţie al UPT nr. 18 / 10.03.2015 privind procedura de acordare a drepturilor IT în UPT studenţilor internaţionali

Hotărâre a Consiliului de Administraţie al UPT nr. 19 / 10.03.2015 privind denumirile oficiale în limbile de circulaţie internaţională a facultăţilor şi departamentelor UPT

Strategia de internaţionalizare a UPT în perioada 2015-2020 aprobată prin HS nr. 109/19.03.2015

Procedură pentru alocarea sălilor individuale de studiu din Biblioteca UPT (inclusiv ptr. profesori invitaţi în UPT) - 8.10.2015

OMENCS nr. 3098 / 27.01.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

O.M. nr. 4104 / 21.06.2017 privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3392 din 27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă

Procedură privind modul de acordare cu titlu gratuit a unor materiale de reprezentare din Universitatea Politehnica Timişoara - 15.05.2019

Ordinul nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților - 12.09.2019


ORDINE DE DEPLASARE

Instrucțiune de lucru privind întocmirea ordinului de deplasare în străinătate a personalului - actualizată 9.03.2017


PROGRAMUL CEEPUS

Regulament privind participarea UPT în reţele CEEPUS - actualizat 5.09.2019


PROGRAME DE DUBLĂ-DIPLOMĂ

Decizie a Biroului Executiv al Senatului privind studenţii selectaţi pentru programe de studii în cadrul acordurilor de dublă-diplomă - 03.02.2011


PROGRAMUL ERASMUS+

Hotărâre a Senatului Universităţii Politehnica Timişoara nr. 189 / 29.10.2015 privind regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Erasmus+ din Universitatea Politehnica Timişoara

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru angajaţi incoming - predare şi formare (training) - actualizat 17.07.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru angajaţi outgoing - predare şi formare (training) - actualizat 17.07.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru studenţi incoming - studii şi plasamente de practică - actualizat 17.07.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru studenţi outgoing - studii şi plasamente de practică- actualizat 17.07.2018

Regulament privind gestiunea şi circulaţia documentelor aferente Programului Erasmus+ mobilităţi - actualizat 17.07.2018


PROGRAMUL EUGEN IONESCU

Instrucţiune de lucru privind desfăşurarea programului de mobilităţi susţinute prin burse doctorale şi postdoctorale "Eugen Ionescu" în UPT - 15.12.2018


PROGRAMUL SEE

Procedură privind analizarea contestațiilor în cadrul programului ESAYEP 2014-2021

Regulament pentru derularea in UPT a mobilitatilor SEE outgoing pentru studenti (2009-2014)

Regulament pentru derularea in UPT a mobilitatilor SEE outgoing pentru cadre didactice si personal administrativ (2009-2014)

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi outgoing pentru angajaţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 - 28.06.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi outgoing de studii şi practică pentru studenţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 - 28.06.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi incoming de predare / formare pentru angajaţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 - 28.06.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi incoming de studii şi practică pentru studenţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 - 28.06.2018


STUDENŢI STRĂINI LA STUDII COMPLETE

Ordonanţa nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană - 06.01.2010

Ordin 5269 / 21.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

OMEN 3236/10.02.2017 - privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Prevederi legale referitoare la angajarea cetăţenilor străini - 27.06.2017

OMEN nr. 4294/29.06.2017 privind aprobarea procedurii de scolarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar și superior de stat și particular acreditat în România, pe locuri de studii cu taxă în lei, începând cu anul școlar/universitar 2017-2018


ARHIVĂ

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru angajaţi incoming - predare şi formare (training) - înlocuit de regulamentul actualizat din iulie 2018

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru angajaţi outgoing - predare şi formare (training) - înlocuit de regulamentul actualizat din iulie 2018

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru studenţi incoming - studii şi plasamente de practică - înlocuit de regulamentul actualizat din iulie 2018

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru studenţi outgoing - studii şi plasamente de practică - înlocuit de regulamentul actualizat din iulie 2018

Regulament privind gestiunea şi circulaţia documentelor aferente Programului Erasmus+ mobilităţi - înlocuit de regulamentul actualizat din iulie 2018

Hotărârea Consiliului  de Administraţie al UPT nr. 10 / 28.02.2017 cu privire la tarife de cazare în perioada vacanţei de vară 2017 (pentru concurs admitere, restanţe, regim hotelier)

 

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2020