UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

REGULAMENTE, PROCEDURI


REGULAMENTE, PROCEDURI, DECIZII APLICABILE PENTRU TOATE PROGRAMELE INTERNAŢIONALE

Ordin MECTS nr. 3223 / 08.02.2012 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate

Hotărâre a Consiliului de Admnistraţie al UPT nr. 7/ 20.01.2015 privind procedura de eliberare a legitimaţiilor UPT şi de acordare a drepturilor de utilizare a acestora

Hotărâre a Consiliului de Administraţie al UPT nr. 18 / 10.03.2015 privind procedura de acordare a drepturilor IT în UPT studenţilor internaţionali

Hotărâre a Consiliului de Administraţie al UPT nr. 19 / 10.03.2015 privind denumirile oficiale în limbile de circulaţie internaţională a facultăţilor şi departamentelor UPT

Procedură pentru alocarea sălilor individuale de studiu din Biblioteca UPT (inclusiv ptr. profesori invitaţi în UPT) - 8.10.2015

OMENCS nr. 3098 / 27.01.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

O.M. nr. 4104 / 21.06.2017 privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3392 din 27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă

Procedură privind modul de acordare cu titlu gratuit a unor materiale de reprezentare din Universitatea Politehnica Timişoara - 15.05.2019

Ordinul nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților - 12.09.2019

Procedură privind organizarea activității în cadrul UPT în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Revizia 1 - conform hotărârii nr. 856 din 14.10.2020

Strategic Plan for the Internationalisation of Education 2021 - 2028

HS nr. 266/17.12.2020 privind aprobarea Planului Strategic al UPT pentru perioada 2021-2024 - 21.12.2020


ACORDURI INTERNAȚIONALE

Procedura operațională privind inițierea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și reînnoirea acordurilor internaționale - actualizat 29.09.2021


ORDINE DE DEPLASARE

Procedura de lucru pentru achizitia de bilete de avion - 23.01.2014

 

PROGRAMUL CEEPUS

Regulament privind participarea UPT în reţele CEEPUS - actualizat 5.09.2019

Procedura operațională privind gestionarea programului CEEPUS III în UPT - actualizat 29.09.2021


PROGRAME DE DUBLĂ-DIPLOMĂ

Decizie a Biroului Executiv al Senatului privind studenţii selectaţi pentru programe de studii în cadrul acordurilor de dublă-diplomă - 03.02.2011


PROGRAMUL ERASMUS+

Ordin MECTS 4238/17.06.2015 privind funcționarea Birourilor Erasmus+ în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate și stabilirea atribuțiilor acestora 

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru angajaţi incoming - predare şi formare (training) - actualizat 17.07.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru angajaţi outgoing - predare şi formare (training) - actualizat 17.07.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru studenţi incoming - studii şi plasamente de practică - actualizat 17.07.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru studenţi outgoing - studii şi plasamente de practică- actualizat 17.07.2018

Regulament privind gestiunea şi circulaţia documentelor aferente Programului Erasmus+ mobilităţi - actualizat 17.07.2018

Hotărâre a Senatului Universității Politehnica Timișoara nr. 268/17.12.2020 privind regulamentul de organizare și funcționare a Biroului Erasmus+ - actualizat 21.12.2020

Procedură operațională: Recunoașterea perioadelor de studii și/sau de practică efectuate de studenți în cadrul programelor Erasmus+ și SEE - actualizat 01.02.2021

Procedură de lucru privind gestionarea financiară și arhivarea proiectelor Erasmus+ (Acțiunea cheie 1) și SEE - actualizat 15.12.2021


PROGRAMUL EUGEN IONESCU

Instrucţiune de lucru privind desfăşurarea programului de mobilităţi susţinute prin burse doctorale şi postdoctorale "Eugen Ionescu" în UPT - 15.12.2018


PROGRAMUL ISI

 
 
 

Procedură privind analizarea contestațiilor în cadrul programului ESAYEP 2014-2021 - 15.05.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi outgoing pentru angajaţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 - 28.06.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi outgoing de studii şi practică pentru studenţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 - 28.06.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi incoming de predare / formare pentru angajaţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 - 28.06.2018

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi incoming de studii şi practică pentru studenţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021 - 28.06.2018

Regulament privind gestiunea și circulația documentelor aferente proiectelor de mobilitate SEE - 11.09.2020

Procedură operațională: Recunoașterea perioadelor de studii și/sau de practică efectuate de studenți în cadrul programelor Erasmus+ și SEE - actualizat 01.02.2021

Procedură de lucru privind gestionarea financiară și arhivarea proiectelor Erasmus+ (Acțiunea cheie 1) și SEE - actualizat 15.12.2021


STUDENŢI STRĂINI LA STUDII COMPLETE

Ordonanţa nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană - 06.01.2010

Ordin 5269 / 21.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

OMEN 3236/10.02.2017 - privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate

Prevederi legale referitoare la angajarea cetăţenilor străini - 27.06.2017

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

OM 4151/24.04.2020 de modificare a OM 3473/17.03.2017 privind Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018

OMEC 5736/13.10.2020 - ordin privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul uiversitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3473/2017 - 29.10.2020

OUG nr. 14/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania - 05.03.2021

Hotărâre a Consiliului de Administrație al UPT nr. 129/1 / 21.09.2021 privind aprobare procedură admitere 2021 cetățeni non-UE - 09.12.2021


ARHIVĂ

Regulament pentru derularea in UPT a mobilitatilor SEE outgoing pentru studenti (2009-2014)

Regulament pentru derularea in UPT a mobilitatilor SEE outgoing pentru cadre didactice si personal administrativ (2009-2014)

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru angajaţi incoming - predare şi formare (training) - înlocuit de regulamentul actualizat din iulie 2018

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru angajaţi outgoing - predare şi formare (training) - înlocuit de regulamentul actualizat din iulie 2018

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru studenţi incoming - studii şi plasamente de practică - înlocuit de regulamentul actualizat din iulie 2018

Regulament-cadru de desfăşurare: Mobilităţi Erasmus+ pentru studenţi outgoing - studii şi plasamente de practică - înlocuit de regulamentul actualizat din iulie 2018

Regulament privind gestiunea şi circulaţia documentelor aferente Programului Erasmus+ mobilităţi - înlocuit de regulamentul actualizat din iulie 2018

Hotărâre a Senatului Universităţii Politehnica Timişoara nr. 189 / 29.10.2015 privind regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Erasmus+ din Universitatea Politehnica Timişoara

Hotărârea Consiliului  de Administraţie al UPT nr. 10 / 28.02.2017 cu privire la tarife de cazare în perioada vacanţei de vară 2017 (pentru concurs admitere, restanţe, regim hotelier)

Strategia de internaţionalizare a UPT în perioada 2015-2020 aprobată prin HS nr. 109/19.03.2015

 
 

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024