Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesori emeriți

 
 

Valer Ioan
Dolga

Data decernării: 19.12.2023

 • Prof.dr.ing Valer Ioan Dolga s-a născut la data de 24 decembrie 1951 în localitatea Brad din județul Hunedoara. A urmat cursurile Liceului „Avram Iancu” din Brad și ale Facultății de Electrotehnică, secția Electromecanică, din cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, pe care a absolvit-o în anul 1975.
 •  După efectuarea stagiului obligatoriu în producție la Intreprinderea Lianți Deva, din martie 1980 se angajează prin concurs în cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara. A parcurs toate treptele ierarhiei universitare: asistent universitar 1979-1989, șef lucrări 1989-1993, conferențiar universitar 1993-1997 și profesor universitar începând cu anul 1997.
 • În cei 41 ani de activitate didactică, prof. univ.dr.ing. Valer Ioan Dolga a fost titularul a mai multor discipline în cadrul catedrei de Organe de Mașini și Mecanisme (astăzi Departamentul de Mecatronică) pentru studenții din Facultatea de Mecanică, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Construcții la cursuri de zi, seral, master si învățământ la distanță,-Mecanisme, senzori și traductoare, Sisteme de acționare electrică, Teoria sistemelor mecatronice, Sisteme de achiziții a datelor și instrumentație virtuală, LabView, etc.
 • Prof.dr.ing. Valer Ioan Dolga a contribuit la înființarea programelor de studii de învățământ cu frecvență- Robotică (1990) și Mecatronică (2003). A fost coordonator al unor programe Socrates/Erasmus cu universități din Udine, Wiena, Budapesta.
 • În perioada 2001-2011 a condus Catedra de Mecatronică și Mecanică Fină
 • De-a lungul activității a scris 29 de cărți și manuale iar rezultatele științifice obținute au fost validate -175 lucrări prin publicare în reviste de specialitate din țară, din străinătate, în volumele unor conferințe naționale și internaționale și apreciate prin 253 de citări.
 • Un segment important din activitatea de cercetare aplicativă, desfășurată de Prof.dr.ing Valer Ioan Dolga a cuprins activitatea contractuală - a coordonat echipe de cercetare  finanțate de la bugetul României CNCSIS, CEEX, POSDRU, de la bugetul României și banca Mondială CNFIS sau cu finanțare de la Comisia europeană-FP7.
 • Anvergura științifică și profesională a dlui. Prof.dr.ing Valer Ioan Dolga a fost recunoscută prin nominalizarea în diverse foruri academice sau profesionale : expert CNCSIS, expert ARACIS, membru CNATDCU, membru al Societății de Robotică din România, membru al IEEE Instr. and Measurement Society, IEEE Robotics and Society, IEEE Sensors Council.

Cornel Furdui

Data decernării: 19.12.2023

 • Prof.dr.ing Cornel Furdui s-a născut la data de 01.08.1948, în localitatea Crișan, jud. Hunedoara.  A urmat cursurile Facultății de Construcții, secția Construcții civile, industriale și agricole din cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara.
 • Pe parcursul carierei domniei sale a activat ca membru titular al comunității academice a UPT în perioada  (1970 – 2013) și mai apoi ca asociat (2013- 2020). Domnul profesor Furdui Cornel  a desfăşurat o activitate deosebită, predând de-a lungul timpului un număr de zece discipline diferite din domeniul construcțiilor și reabilitării construcțiilor la ciclurile de studii pentru subingineri, ingineri, licența și master. Activitatea de predare a fost completată în calitate de profesor invitat la  Universitatea din Oradea la Universitatea de Știinte Agricole Timișoara susținând mai multe cursuri postuniversitare.
 • A contribuit la introducerea de discipline noi în cadrul programelor educaționale de licență și master cum ar fi: Construcții din lemn, Curs general de construcții, Calitatea construcțiilor, Calculul la foc a construcțiilor, Reabilitarea construcțiilor de lemn etc. Domnul profesor a fost unul dintre inițiatorii programelor de master „Reabilitarea construcțiilor” și „Dezvoltare durabilă și Securitate la incendiu”  facând parte din colectivele ce au contribuit la acreditările curente,  dar și contribuind prin introducerea unor discipline noi la aceste programe educaționale. 
 • Domnul prof. dr. ing. Furdui Cornel  este una dintre personalităţile recunoscute în ţară şi în străinătate pentru activitatea de cercetare din domeniul construcțiilor, în general, și în special  din lemn și beton armat, realizările sale fiind deosebit de apreciate în cercurile specialiştilor din domeniu. S-a remarcat în mod deosebit prin cercetările de promovare a betoanelor ușoare în construcții și folosirea cenușelor de termocentrală la realizarea unor noi materiale și elemente de construcții.
 • În domeniul publicațiilor activitatea domnului Prof. dr. ing. Furdui Cornel  este deosebită, atât prin numărul de publicaţii, cât şi prin consistenţa acestora dată de nivelul lor profesional şi prestigiul editurilor care le-au tipărit sau a manifestărilor ștințifice unde au fost prezentate. Se menţionează în sinteză bilanţul publicaţiilor constând din: 14 publicaţii didactice (cursuri, culegeri, îndrumătoare); peste 75 lucrări științifice  în reviste naţionale, internaţionale și volume ale manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 8 brevete de invenții/inovații. A participat ca membru în comitetele de organizare a unor manifestări științifice, conferințe naționale și internaționale.
 •  A deținut și onorat prin prestații notabile funcții importante în UPT și alte instituții: secretar științific al UPT (1992-1996), membru al Senatului și al Biroului Senatului UPT, director al Departamentului CCI (2000-2001). În perioada 2001-2005 a fost Inspector General Teritorial la  Inspectoratul de Stat în Construcții coordonând activitatea de îndrumare și control în construcții din județele Timiș, Hunedoara și Caraș –Severin, fiind reprezentantul național  pentru zona Transilvania.

Inocențiu Maniu

Data decernării: 19.12.2023
 • Prof.dr.ing Inocențiu Maniu s-a născut la data de 12 septembrie 1952 în localitatea Vad din județul Cluj. A urmat cursurile Liceului nr.2 din Dej, actualmente Liceul Papiu Ilarian și ale Facultății de Mecanică, secția Mașini hidraulice și pneumatice, din cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, pe care a absolvit-o în anul 1976.
 • După efectuarea stagiului obligatoriu în producție la Întreprinderea Electrotimiș Timișoara, întraga activitate profesională, din 1980 până la pensionare și-a desfășurat-o în cadrul Universității Politehnica Timișoara.
 • În cei 40 ani de activitate didactică, dl. prof.dr.ing Inocențiu Maniu a fost titular al unui număr de 8 discipline susținute în cadrul catedrei de Organe de mașini și mecanisme, în prezent Departamentul de Mecatronică.
 • Prof.dr.ing Inocențiu Maniu a contribuit la înființarea programelor de studii de învățământ cu frecvență - Robotică (1990) și Mecatronică (2003) precum și a programelor de studii universitare de master - Ingineria calității în mecanică și mecatronică, Sisteme robotice cu inteligență artificială precum și la coordonarea lor în calitate de director la Departamentului de Mecatronică.
 • Ca urmare a dorinței de perfecționare profesională continuă a urmat stagii de specializare la IUT Bethune, Societe de Transmition Automatique respectiv IUT Evry Paris.
 • De-a lungul activității a scris 16 cărți și manuale iar rezultatele științifice deosebite sunt validate și de cele 157 de lucrări publicate în reviste internaționale și autohtone, este inițiatorul seriei de conferințe internaționale itinerante MTM&ROBOTICS- Clermont Ferand-2012, Achen-2016, Timișoara 2020.
 • A condus sau colaborat la derularea activității în  47 de contracte de cercetare științifică.
 • A fost nominalizat în diverse foruri academice sau profesionale, printre care: membru în Comisia permanentă ID-IFR a ARACIS, expert evaluator ARACIS,expert evaluator CNCSIS, membru al unor organizații profesional-științifice-Societatea de Robotică din România, Asociația Română de Teoria Mașinilor și Mecanismelor, etc.
 • Prof.dr.ing Inocențiu Maniu a fost decan al Facultății de Mecanică în perioada 2016-2020, prodecan al aceleiași facultăți  în perioada 2008-2012, a condus Catedra de organe de mașini și mecanisme în perioada 2000-2001 și Departamentul de Mecatronică în perioada 2001-2008.

Iulia Zamfira
VOIA


Data decernării: 19.12.2023
 
 • Doamna prof.dr.ing. Iulia Zamfira VOIA s-a născut la data de 14 octombrie 1941 în localitatea Timișoara. A urmat cursurile Liceului nr.3 Eftimie Murgu din Timișoara și ale    Facultății de mecanică, specialitatea tehnologia construțiilor de mașini
 • În perioada 1971- 1984 și-a desfășurat activitatea la Institutul de Subingineri Resița .
 • Din anul 1984 a fost transferată la Facultatea de Mecanică, catedra UTSD. A predat cursul de Desen Tehnic la Facultatea de Electrotehnică- secțiile Electrotehnică și Energetică, zi și seral respectiv la secția de Automatizări și Calculatoare seral. La Facultatea de Mecanică a predat cursul de Geometrie descriptivă și desen tehnic.
 • După anul 1989 prin diversificarea profilelor de studii și a specializărilor s-au modificat și cerințele față de cunoștiințele grafice inginerești și odată cu asta și disciplinele predate, astfel- Desen tehnic și grafică asistată de calculator, Desen tehnic și practici CAD, Desen tehnic asistat de calculator.
 • Din luna martie 1996 a fost aleasă șefă de catedră iar în această calitate s-a preocupat de organizarea activității didactice, științifice și sub aspect material în catedră. În condițiile unei dotări precare  a contribuit la introducerea desenării asistate de calculator.
 • În anul 1997 a inițiat și organizat în Facultatea de Mecanică, primul concurs profesional studențesc de desenare asistată de calculator, denumit “Super dwg-Super CAD”.
 • În paralel cu activitatea didactică a depus un efort constant pentru elaborarea unor lucrări științifice, efort materializat în teza de doctorat, 68 de lucrări publicate, 41  cu singur autor respective 27 în colaborare.
 • Calitățile științice și profesionale ale dnei prof.dr.ing. Iulia Zamfira VOIA au fost recunoscute prin nominalizare în diverse foruri academice sau profesionale; membră a comitetului tehnic Documentație și desen tehnic al Institutului Român de Standardizare 1991, președinte al Societății Femeilor Inginer în cadrul AGIR,membră Verein Deutscher Ingenieure la secțiunea Konstruction din 1997, coordonator local al Societății Române de grafică Inginerească SORGING, etc

Constantin
Cristuinea

Data decernării: 10.11.2023

 • Prof.dr.ing Constantin Cristuinea s-a născut în anul 1936 și este absolventul Facultății de Electrotehnică, secția „Electrificarea industriei, agriculturii și transporturilor”, din cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, în anul 1960.
 • În perioada 1960-1963 a ocupat diferite poziții, începând ca inginer stagiar la Intreprinderea Electrometal Timișoara.
 • Începând cu data de 01 Noiembrie 1963 a fost transferat  la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, unde a parcurs toate treptele ierarhiei universitare – în anul 1990 a devenit conferențiar iar în anul 1992 profesor universitar. Din 1993 a devenit conducător de doctorat și a avut în pregătire 3 doctoranzi.
 • Pe parcursul anilor de activitate didactică  a predat numeroase cursuri, printre care se numără - Rezistența materialelor, Mecanică și rezistența materialelor, cursuri de care au beneficiat studenții  Facultăților de Electrotehnică, Automatică și Calculatoare, Electronică și Telecomunicații.
 • Pentru derularea activităților la un nivel înalt de calitate a elaborat - 7 manuale didactice tip curs, 5 culegeri de probleme , un îndrumător lucrări de laborator și un îndrumător de proiectare.
 • Odată cu înființarea unor noi specializări și a ciclurilor de studii aprofundate coordonate de catedră a predat discipline noi- materiale compozite, Fluaj și tensiuni termice pentru care a întocmit programe analitice
 • În ceea ce privește activitatea științifică a publicat un număr de 96 lucrări științifice și a elaborat un Standard- Determinarea limitei de curgere a oțelului la temperaturi ridicate-STA 6639/70.
 • A devenit autorul principal la 12 brevete de invenție ( 9 titular cu Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara și 3 titular cu IAEM Timișoara). Implicarea în cercetarea contractuală a avut ca rezulatat 6 certificate de inovator
 • A fost membru în Senatul UPT(1983-1996), membru în Biroul Senatului UPT (1983-1990), președintele sindicatului IPT (1982-1990), președintele Clubului Inventatorilor (1985-1995), conducător al filialei AGIR jud. Timiș (1988-1992).

Vasile Bacria

Data decernării: 10.11.2023

 • Prof.dr.ing. Vasile Bacria s-a născut în 1 martie 1941, în localitatea Strehaia și este absolventul Facultății de Matematică-Mecanică, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în anul 1964.
 • După absolvirea facultății a fost repartizat la Catedra de Mecanică a Facultății de Mecanică din Universitatea Politehnica Timișoara, unde a ocupat prin concurs toate gradele didactice până la cel de profesor universitar în anul 1993.
 • În calitatea sa de cadru didactic a condus cu profesionalism și competență toate activitățile specifice normei sale didactice. A elaborat 8 manuale didactice și 5 culegeri de probleme și îndrumătoare de laborator. A contribuit la realizarea laboratoarelor Catedrei de Mecanică pentru secția subingineri care a funcționat pe lângă Uzinele de vagoane Arad precum și de dotarea Laboratului de Acustică și Vibrații cu un sistem portabil de achiziții de date.
 • Odată cu înființarea unor noi specializări și a celor de studii aprofundate și master, a predat discipline noi (Combaterea zgomotului și vibrațiilor, Acustică industrială, Acustică și proteze auditive).
 • În activitatea de cercetare științifică a obținut rezultate importante reflectate în publicarea a 230 de lucrări științifice din care 60 sunt publicate după împlinirea vîrstei de pensionare, în reviste de specialitate precum și în buletinele unor manifestări științifice naționale și internaționale, în  următoarele domenii - studiul  sistemelor vibrante și vibropercutante (37 lucrări), combaterea zgomotului și vibrațiilor (125 lucrări), propagarea și atenuarea undelor acustice prin ecrane (68 lucrări).
 • A participat la rezolvarea temelor a 44 granturi de cercetare- dezvoltare (MEC) și contracte de cercetare - dezvoltare în programe naționale și 131 contracte de cercetare, directe cu terți. A  întocmit prima hartă de poluare fonică a municipiului Timișoara, în colaborare, prin efectuarea de măsurări, Timișoara fiind primul oraș din România pentru care s-a realizat aceasta.
 • Datorită recunoașterii importanței activității dl. Prof.dr.ing. Vasile Bacria are calitatea de membru în următoarele organizații profesional-științifice: Societatea română de Acustică (membru fondator), Societatea Română de Mecanică Teoretică și Aplicată (membru fondator), Comisia de Acustică a Academiei Române, Societatea Europeană de Acustică, Asociația de Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest a României.

 

 

 

  

Mircea Aurel CIUGUDEAN

Data decernării: 19.12.2022

 

 • S-a născut la data de 25 iunie 1940. 
 • Face parte din generația 1957-1962 de studenți ai facultății de Electrotehnică. A absolvit studiile cu o lucrare de diplomă din domeniul automatizării sistemelor de acționare electrică, clasificându-se între primii trei absolvenți de la Timișoara (Baltac, Ciugudean, Daba).
 • La finalizarea studiilor a ales să meargă la Combinatul chimic din orașul Victoria, dar s-a reîntors în toamna anului 1963 ca asistent la Facultate de Electrotehnică din Timișoara, catedra de Electronică și Măsurări electrice. A promovat șef de lucrări în anul 1968, apoi conferențiar în 1978 și profesor în 1990, când a obținut și dreptul de conducere de doctorat.
 • Pe baza activității didactice și de cercetare, Mircea Aurel Ciugudean a publicat 5 cărți în edituri și 30 de manuale pentru studenți, care în majoritatea lor conțin contribuții originale la teoria, aplicațiile și proiectarea circuitelor analogice. A publicat peste 80 de articole științifice în reviste de specialitate internaționale, dintre care la 34 este unic autor.
 • Este Senior – member al IEEE SUA, SEE Franța, Academia de Științe din New-York. Între 1991 și 1997 a fost ales membru al Comitetului Național al IEEE Secțiunea România.
 • A ocupat în timp, mai multe funcții de răspundere în cadrul Universității Politehnica Timișoara: prodecan al Facultății de Electrotehnică (1987-1989), primul decan al noi Facultăți de Electronică și Telecomunicații nou înființate (1990-1992), director al Departamentului Electronică Aplicată (2000-2004).
 • Pe lângă remarcabila activitate didactică și științifică, profesorul Ciugudean a avut și multe preocupări „extrașcolare”: pentru activitățile sale (inițierea și coordonarea unei bibliografii în 3 volume cu personalitățile orașului natal, investigarea cu radar terestru a subteranului salinei) a fost distins cu titlul de cetățean de onoare a orașului Ocna Mureș. A fost implicat în activitatea de conducere a clubului sportiv Politehnica Timișoara, a pus bazele și a organizat începând cu anul 2014 un nou Festival „Roze pe Bega”, născut din pasiunea și talentul său pentru muzică.

Ivan Iuliu BOGDANOV

Data decernării: 19.12.2022

 

 • S-a născut la data de 13 noiembrie 1952. 
 • Este membru al corpului didactic al UPT din 1979, parcurgând întreaga ierarhie didactică, obținând titlul de doctor în anul 1992 și devenind profesor din anul 1997.
 • În decursul carierei profesionale a publicat 9 cărți (3 autor unic) și peste 60 de lucrări științifice în reviste naționale și internaționale. 
 • Între 1996 și 2004, a fost director al Institutului Kathrein al Universității Politehnica din Timișoara, director al proiectului internațional TIMKARS între 1999 și 2001, director de contract bilateral UPT-Romkatel în 2004-2005, fiind director la numeroase alte proiecte și membru în colectivul proiectului internațional SIARAS din programul european Cadru 6, în 2005.
 • În perioada 2008-2021, domnul profesor Ivan Bogdanov a fost președintele filialei din Timișoara a Societății de Robotică din România.
 • Pe plan administrativ, domnul profesor Ivan Bogdanov a îndeplinit funcția de prodecan al Facultății de Electronică și Telecomunicații între anii 1996 – 2004 și 2016 – 2018, Decan al aceleiași facultăți între 2012 – 2016 și Director al Departamentului de Electronică Aplicată între 2004 – 2012.
 • În perioada 2012 – 2020 a fost Președinte al Consiliului Director al Fundației Politehnica Timișoara, iar din 2020 este Vicepreședinte al Consiliului Director.

Dumitru TOADER

Data decernării: 22.11.2022

 

 • S-a născut la data de 17 septembrie 1948. 
 • Desfășoară de peste 47 de ani o activitate academică și științifică deosebită în cadrul Universității Politehnica Timișoara, Catedra de Bazele Electrotehnicii și a Departamentului Bazele Fizice ale Ingineriei.
 • A parcurs toate treptele ierarhice universitare, în cadrul Universității Politehnica Timișoara, de la asistent universitar (1975) până la profesor universitar (1998). A fost inițiator și titular a numeroase discipline din domeniul inginerie electrică, din cadrul diferitelor specializări ale UPT. A coordonat specializarea „Electromecanică” și specializarea master „Energii regenerabile. Energia solară”, fiind totodată coordonator a numeroase proiecte de licență și lucrări de disertație. Din anul 2009 este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Electrică.
 • A fost decan al Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică, membru în Consiliul Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică, timp de 8 ani (2000-2008).
 • În perioada 2009-2014 (6 ani) a fost Directorul Departamentului Bazele Fizice ale Ingineriei, membru în Consiliul Departamentului și directorul Centrului de Cercetare Metode moderne de studiu a fenomenelor fizice. Timp de 12 ani (2000-2012) a fost membru al Senatului UPT.
 • De-a lungul carierei a publicat peste 180 de lucrări științifice, 17 cărți de specialitate și monografii, fiind autor sau coautor la 4 brevete de invenție și o inovație, aplicate în industrie și participând la realizarea a 2 granturi internaționale, 6 granturi naționale și 31 de contracte de cercetare științifică încheiate cu unități economice.
 • Este membru Institute of Electrical and Electronics Engeineering (IEEE), Circuits ad Systems Society, Electromagnetics Compatibility Society și Membru de Onoare al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei.

Horia CIOCÂRLIE

Data decernării: 22.09.2022

 • S-a născut la data de 9 martie 1953.
 • Desfășoară de peste 44 de ani o activitate academică și științifică deosebită în cadrul Universității Politehnica Timișoara și a Departamentului Calculatoare și Tehnologia Informației, fiind unul dintre cadrele didactice care au continuat dezvoltarea primului departament universitar de calculatoare din România, înființat la UPT.
 • De la începerea carierei universitare a parcurs toate treptele ierarhice universitare, în cadrul Universității Politehnica Timișoara, de la asistent universitar (1980) până la profesor universitar (1995).
 • Pe parcursul carierei didactice, domnul profesor Horia Ciocârlie a inițiat și a fost titular a peste 15 discipline din programul de studii ale diferitelor specializări din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, unele dintre ele reprezentând noutăți pe plan național: „Concepte fundamentale ale limbajelor de programare”, „Tehnici avansate de compilare”, „Compiler Design”, Heuristic Methods”.
 • În paralel cu activitatea didactică, domnul profesor Horia Ciocârlie derulează o amplă activitate de cercetare științifică pe plan național și internațional, orientată spre direcții de interes precum limbaje formale și compilatoare, sisteme și programare paralelă, distribuită și în timp real, proiectarea și analiza algoritmilor, sisteme încorporate, baze de date. A publicat peste 130 de lucrări științifice, 12 cărți de specialitate, este autor sau coautor la 14 inovații certificate, aplicate în industrie.
 • A participat la realizarea a 9 granturi și programe de cercetare naționale și internaționale, și la 15 contracte de cercetare, dintre care 13 în calitate de director/responsabil de contract din aria științei și ingineriei calculatoarelor.
 • Este membru IEEE din 2002, membru expert ARACIS – Comisia Științe Inginerești, CNATDCU – Comisia de Automatică, Calculatoare și Informatică, expert evaluator UEFSCDI și președintele Asociației Absolvenților Facultății de Automatică și Calculatoare Timișoara, din 2018.

 

Richard Ioan Emil HERMAN

Data decernării: 29.06.2022

S-a născut la data de 15.05.1956, în localitatea Baia de Criș, județul Hunedoara. 
În 1981 a absolvit Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic ”Traian Vuia” Timisoara, specializarea TCM (profil Mecanic).
Si-a început cariera din anul 1983 ca inginer în cercetare în cadrul Facultății de Mecanică, Catedra de Tehnologie Mecanică, parcurgând toate treptele ierarhice existente, până la cel de profesor universitar dovedindu-se un cadru didactic meritoriu, dinamic, bine documentat.
A deținut și a onorat, prin pestații notabile, funcții de conducere în UPT: prodecan (2004-2008) al Facultății de Mecanică UPT; Director al Oficiului de Practică a Studenților din UPT; membru în Consiliul Departamentului MMUT (2008-2020);  șeful Catedrei de Tehnologie Mecanică (1996-2004, 2008-2012); șeful Comisiei de Calitate din Facultatea de Mecanică a UPT; membru în Biroul Catedrei de Tehnologie Mecanică (1990-2011); membru în Consiliul Facultății de Mecanică (1990-2020);  membru al Senatului UPT (1996-2020); 
Expert CNCSIS (2002-2021)
Activitatea în societăți științifice: Asociația Generală a Inginerilor din România, Asociația Română  pentru Tehnologii Neconvenționale (presedinte onorific la nivel național); membru în comisiile de organizare a conferințelor naționale și internaționale de Tehnologii Neconvenționale, membru în comisiile de organizare a secțiunii Tehnologii Neconvenționale la sesiunile de comunicări din cadrul Zilelor Academice Timisene

 

 

Ioana IONEL

Data decernării: 29.06.2022

S-a născut la data de 24.06.1953
Este absolventă a Institutului Politehnic Bucuresti, specializarea Mașini Termice, ca șefă de promoție pe țară  (începând însă studiile la Institutul Politehnic Timișoara).
Și-a finalizat studiile doctorale în anii 1987-1988.
Până la încadrarea în UPT a lucrat la Uzina FAUR din București. În tot acest timp a colaborat, în calitate de cadru didactic asociat, cu catedra de specialitate din universitatea bucureșteană.
A parcurs toate treptele ierarhice până la cel de profesor universitar dovedindu-se un cadru didactic meritoriu, dinamic, bine documentat.
Deține o listă mai mult decât impresionantă de proiecte și contracte de cercetare (408 contracte cu terții, cumulate cu 55 proiecte majore de cercetare finanțate prin fonduri europene sau naționale);
Conducător de doctorat din anul 2001, 24 candidați și-au susținut teza de doctorat;
Deține atestat de traducator tehnic, având publicații și predând în limbile germană, engleză și franceză.

 

 

Nicolae ROBU 

Data decernării: 19.05.2022

s-a născut la data de 28.05.1955 
În 1970 a absolvit Facultatea de  Automatică a  Institutului Politehnic Traian Vuia Timișoara, specializarea Calculatoare.
Pe parcursul întregii cariere universitare a desfășurat o activitate didactică remarcabilă, predând un număr semnificativ de cursuri în domeniul automaticii și calculatoarelor, atât la ciclul licență, cît și la ciclul master.
A parcurs toate treptele ierarhiei universitare, întreaga carieră fiind marcată de colaborări cu alte universități din țară și străinătate, atât pe plan didactic, cât și în plan științific și managerial.
Este conducător de doctorat din anul 1998 în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației. În această calitate a coordonat un număr semnificativ de doctoranzi care au reușit să finalizeze și să susțină tezele de doctorat.
Activitatea de cercetare s-a materializat prin coordonarea ca didactor a 8 granturi de cercetare obținute prin competiție la nivel național și internațional, participarea ca membru în echipa de cercetare la alte 8 contracte, respectiv 3 brevete de invenție/certificate ORDA. Principalul grant ICER-TM a avut ca rezultat crearea Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile, componentă esențială din cadrul UPT.
În UPT a deținut înaltele funcții academice de prorector (4 mandate), rector (2 mandate), președinte a Senatului UPT.
În perioada deținerii funcției de rector, UPT a fost acreditată de ARACIS cu calificativul ”grad de încredere ridicat” și clasificată de CEDCTS în prima categorie valorică de universități din România.

 

Octavian Petru PROȘTEAN 

Data decernării: 19.05.2022


s-a născut la data de 04.10.1947 
În 1970 a absolvit Facultatea de  Automatică a  Institutului Politehnic București, specializarea Automatică.
A parcurs toate treptele ierarhice existente, colaborând cu alte universități din țară sau din străinătate. Activitatea didactică se evidențiază și prin conducerea a numeroase proiecte de diplomă. A coordonat un număr semnificativ de doctoranzi. Pe parcursul întregii cariere didactice a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline din domeniul automaticii, atât la ciclul licență, cât și la ciclul master
Activitatea de cercetare evidențiază o activă implicare în domeniu extrem de complex al automaticii, prin coordonarea a 17 granturi de cercetare obținute prin competiție la nivel național sau internațional. 
A deținut și a onorat, prin pestații notabile, funcții de conducere importante în UPT: prodecan (1992-2004) și  decan (2004 – 2012) al Facultății de Automatică și Calculatoare a UPT; director al Programului de Învățământ la Distanță (2004-2012).
Din anul 2006 este Profesor Onorific al Obuda University Budapesta

 

Gheorghe-Daniel ANDREESCU

Data decernării:  19.05.2022

s-a născut la data de 17.03.1953 în orașul Caracal, județul Olt.
În 1977 a absolvit Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic Traian Vuia din Timișoara, specializarea Electronică Aplicată
Din anul 1984 este cadru didactic al Facultății de Automatică și Calculatoare a UPT, Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată, unde a parcurs succesiv treptele didactice universitare.
A obținut titlul de Doctor Inginer în domeniul Sisteme Automate (Ingineria Sistemelor) la Facultatea de Automatică și Calculatoare a UPT;
Din 2005 este conducător de doctorat în domeniul Ingineria Sistemelor (4 teze confirmate);
A publicat peste 100 de articole în reviste de prestigiu și conferințe științifice  internaționale recunoscute, din domeniu. Peste 2000 citări ale publicațiilor (fără autocitări).

 

Mircea POPA

Data decernării: 24.03.2022


S-a născut la data de 28.10.1955. 
Este absolvent al Universitatii Politehnica Timisoara, Facultatea de Electrotehnică, secția Automatizări și Calculatoare;
Desfășoară de peste 38 de ani o activitate academică și științifică in cadrul Universității Politehnica Timișoar. Și-a inceput cariera didactica ca asistent universitar in anul 1984,  perioadă în care a gestionat ore de laborator și proiecte la mai multe discipline și a lucrat în cadrul unor proiecte de cercetare. Profesor universitar din anul 1999. În această perioadă a actualizat disciplinele pe care le gestiona, a propus altele noi și a lucrat în cadrul unor granturi și proiecte de cercetare; Din 2008, domnul prof.univ.dr.ing. Mircea POPA este și conducător de doctorat;
A fost implicat în activitatea administrativă și în colaborări cu agenții guvernamentale, în calitate de expert, precum și cu Ministerul Educației, în calitate de expert;
În cadrul UPT, domnul prof.univ.dr.ing. Mircea POPA a deținut mai multe funcții de conducere: 2004 – 2012, prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare din Timișoara; 2012 – 2016, prorector al Universității Politehnica din Timișoara; membru în 2012 – 2016, membru în CA, etc.
Este membru IEEE și ACM; expert ARACIS, din anul 2008, membru CNADTCU în perioada 2016 – 2020, evaluator UEFISCDI din anul 2016; Profesor onorific al Universității Obuda Budapesta din 2013

 

Ștefan HOLBAN

Data decernării: 17.02.2022


S-a născut la data de 27 decembrie 1947.
Desfăşoară de peste 45 de ani o activitate academică şi ştiinţifică cu totul deosebită, în cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, fiind unul din cadrele didactice care au contribuit la dezvoltarea primului departament şi a primei specializări universitare de calculatoare din România, specializare înfiinţată la universitatea noastră. De asemenea, a coordonat dezvoltarea Facultății de Automatică și Calculatoare în calitate de decan, cu o înaltă ţinută morală, organizatorică şi colegială, din 1993 şi până în 2003.
Este conducător de doctorat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei din 1994, cu un total de 12 teze de doctorat finalizate cu succes până în prezent.
Activitatea ştiinţifică în domeniul calculatoarelor electronice şi a tehnologiei informaţiei a fost orientată spre o serie de direcţii de mare importanţă şi interes, cum ar fi: tehnici de modelare și simulare a sistemelor, evaluarea performanțelor sistemelor de calcul și a rețelelor de sisteme de calcul; data mining, reţele neuronale, inteligenţă artificială şi machine learning, teoria jocurilor şi sisteme bioinspirate. 
În 1984, a fost distins de către Academia Română cu premiul "Nicolae Teclu".

Dan DUBINĂ

Data decernării: 11.11.2021

 • Academician prof. univ. dr. ing. Dan DUBINĂ s-a născut la data de 28.07.1950 în localitatea Fierbinți, județul Dâmbovița. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, promoţia 1974. În perioada 1974 – 1978 a activat ca inginer la TCH Porțile de Fier și TCM Timișoara. În anul 1978 devine cadru didactic al UPT, unde a urcat toate treptele ierarhice, ajungând profesor universitar în anul 1993.
 • Cu o activitate de peste 40 de ani în învățământul superior și în cercetare este o personalitate cu remarcabilă recunoaștere și vizibilitate națională și internațională, cu un CV impresionant, cu lucrări laureate în două rânduri de către Academia Română cu premiului „Anghel Saligny”, în 1990 și 2012. Domnul Academician Dan DUBINĂ a publicat un număr impresionant de lucrări de referință în domeniul ingineriei structurilor și a construcțiilor metalice, publicate în reviste și edituri internaționale de prestigiu, autor de invenții, evaluator de proiecte UE, laureat al European Steel Design Award, 2003 și 2007, membru în comisii de doctorat din Franța, Belgia, Spania, Portugalia, Slovenia, Hong Kong, India, Australia, membru marcant al unor instituții, organizații și asociații profesionale internaționale din domeniul construcțiilor civile. A susținut conferințe și prelegeri în cadrul unor manifestări internaționale și la universități din Europa, Asia, Africa, America de Sud. Din 1997 este membru în Comitetul Executiv al Convenției Europene de Construcții Metalice, cu sediul la Bruxelles; în 2005-2006 a fost președintele acestei organizații. Din 2009 este reprezentat al României în COSCO - Comitetul Cărbunelui și al Oțelului pentru Fondul European de Cercetare pentru Cărbune și Oțel - RFCS.
 • Academicianul Dan DUBINĂ este Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Profesor Onorific al Universității din Pécs, Ungaria.
 • Domnul Dubină a fost membru corespondent al Academiei Române din 2010, iar din aprilie 2015 este membru titular cu drepturi depline. Academicianul Dan Dubină este, de asemenea, Președinte al Academiei Române – Filiala Timișoara.
 • În cadrul UPT, domnul academician Prof. univ. dr. ing. Dan DUBINĂ a deținut mai multe funcții de conducere: director al Departamentului pentru relații și cooperare internațională ( 1996-2000), director al Departamentului de Construcții Metalice și Mecanica Construcţiilor (2004-2016), director al Centrului de Cercetare pentru Mecanica Materialelor și Siguranța Structurilor – CEMSIG, din 1999. 

Gheorghe LUCACI 

Data decernării: 11.11.2021

 • Prof. univ. dr. ing. Gheorghe LUCACI s-a născut la data de 06.02.1951 în localitatea Berindia, județul Arad. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, specialitatea Căi Ferate, Drumuri și Poduri, promoția 1975. În perioada 1975-1978 a fost inginer stagiar la D.D.P. Timişoara, iar din 1978 devine cadru didactic al UPT, Facultatea de Construcții unde a urcat toate treptele ierarhice, ajungând profesor universitar în anul 2001.
 •  A fost timp de peste 40 de ani cadru didactic al UPT unde a predat discipline din sfera: Căi de Comunicație Terestre, Drumuri (proiectare, construcție, întreținere), Inginerie de Trafic, Autostrăzi, Aeroporturi. Dl. profesor Lucaci a efectuat numeroase studii şi cercetări în domeniul Construcției şi întreținerii drumurilor, publicând peste numeroase lucrări științifice și cărți de specialitate, atât în țară, cât și în străinătate.
 • Dl. prof. Lucaci a primit premiul pentru învățământ şi cercetare (2006) şi premiul de excelență „Anghel Saligny” (2007).
 • Este vicepreședinte al Asociației Profesionale de Drumuri şi Poduri din România (A.P.D.P), membru din 2004 în Consiliul general, Comitetul Executiv şi Comisia de Plan Strategic ale Asociației Mondiale de Drumuri, vicepreședinte al comisiei „Infrastructuri pentru transporturi” din cadrul Filialei din Timişoara a Academiei Române. A participat cu rapoarte naționale ale României la congrese mondiale de drumuri (Bruxelles – 1987, Marrakech – 1991, Kuala Lumpur – 1999, Durban – 2003, coordonator, Paris – 2007, coordonator).
 • În cadrul UPT, domnul prof. univ. dr. ing. Gheorghe LUCACI a deținut mai multe funcții de conducere: prodecan al Facultății de Construcții (1991), decan (2008-2016), membru în CA al UPT (2008-2016) și membru în Senatul UPT (2008-2016). 

Ion COSTESCU 

Data decernării: 11.11.2021

 • Prof. univ. dr. ing. Ion COSTESCU s-a născut la 22.04.1948 în localitatea Eșelnița, județul Mehedinți. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, specializarea Căi Ferate, Drumuri și Poduri, promoția 1971. În perioada 1971-1976 a activat ca inginer stagiar la DRDR Craiova, iar din anul 1976 devine cadru didactic al UPT, Facultatea de Construcții,  unde a urcat toate treptele ierarhice, ajungând profesor universitar în anul 1992.
 • Dl. prof. Costescu a fost timp de peste 40 de ani cadru didactic al UPT și a  predat discipline din sfera: Construcția drumurilor, Căi de comunicații terestre, Drumuri urbane, întreținerea și exploatarea drumurilor, Sistematizare urbană, Tehnologii moderne de construcție a drumurilor.
 •  Dl. profesor Costescu este una dintre personalitățile recunoscute în țară pentru activitatea din domeniul infrastructurilor pentru transporturi. A fost medaliat cu premiul I acordat de către Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara pentru cercetare științifică în anul 1986. A fost nominalizat în Five Thousand Personalities of the World editat de American Bibliografical Institute. A fost președinte al Comisiei Infrastructuri  pentru transporturi din cadrul Academiei Române – Filiala Timișoara (2001-2015) și membru în diferite asociații profesionale din țară: AGIR, Asociația de Trafic și Drumuri Urbane (ATRAF), Asociația de Drumuri și Poduri  din România etc. Este expert evaluator și verificator proiecte, atestat MLPAR București pentru Construcții rutiere, calitate în care a rezolvat numeroase probleme tehnice apărute în proiectarea, realizarea sau exploatarea unor infrastructuri pentru transporturi.
 • În cadrul UPT, domnul prof. univ. dr. ing. Ion COSTESCU a deținut mai multe funcții de conducere: prodecan al Facultății de Construcții (1991-1996), decan al facultății de Construcții (1996-2004), director al Departamentului de Inginerie Geodezică și Căi de Comunicație Terestră (2004-2012), membru în CA al UPT (1992-2004) și membru în Senatul UPT (1992-2004). 

Mircea STRATULAT

Data decernării: 12.04.2021

 • Prof. univ. dr. ing. Mircea STRATULAT s-a născut la data de 2 decembrie 1947, în localitatea Mașloc, județul Timiș. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică, secția calculatoare, promoția 1971. În anul 1972 devine cadru didactic al UPT, unde a urcat toate treptele ierarhice, iar din anul 1996 a devenit conducător de doctorat în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației.
 • Domnul profesor Stratulat  este unul din cadrele didactice care au contribuit la dezvoltarea primului departament și a primei specializări universitare de calculatoare din România, specializare înființată la universitatea noastră. În cadrul activității didactice desfășurate în cei peste 49 de ani în Departamentul CTI al UPT, domnia sa este inițiatorul și realizatorul unui număr important de cursuri noi, printre care se pot enumera: "Memorii semiconductoare", "Circuite integrate", "Memorii optice pentru sisteme de calcul", "Sisteme de achiziții de date", "Transmiterea datelor numerice pe fibre optice".
 • De-a lungul carierei universitare, dl. Stratulat a publicat, la nivel internațional și național, peste 120 de articole științifice, 14 cărți însumând aproximativ 4000 de pagini, 20 cursuri și manuale universitare; este autor a 3 invenții și a obținut 2 brevete de inovator.
 • Activitatea științifică în domeniul calculatoarelor electronice și a tehnologiei informației a fost orientată spre o serie de direcții de mare importanță și interes, cum ar fi: proiectarea și dezvoltarea circuitelor integrate numerice, proiectarea și dezvoltarea unor sisteme de calcul realizate cu diverse microprocesoare, proiectarea și dezvoltarea unor sisteme de achiziție de date, simulatoare de circuite logice, metode de testare și verificare a sistemelor de calcul.
 • Domnul profesor Stratulat este sau a fost membru într-un număr semnificativ de comisii științifice și profesionale, demonstrând anvergura și gradul de vizibilitate și recunoaștere a activității domniei sale pe plan național și internațional: membru profesional ACM (din 1995); membru IEEE (din 2001);  membru fondator al IEEE Instrumentation & Measurement (din 2004); membru al "International Scientific Board" al revistei "Advances in Electrical and Computer Engineering", revistă indexată WoS etc.
 • În cadrul UPT, pe plan administrativ, domnul profesor Mircea Stratulat a ocupat timp de 8 ani funcția de prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare (2004 – 2012), fiind responsabil în principal cu resursele materiale și financiare ale facultăți.

Tudor CLIPII

Data decernării: 17.12.2020

 • Prof. univ. dr. ing. Tudor CLIPII  s-a născut la data de 10.09.1943. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, promoția 1966, iar în anul 1984 a obținut titlul de doctor.
 • Și-a început cariera didactică în anul 1967, ca asistent universitar la Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, Departamentul de Arhitectură, unde a urcat treaptă cu treaptă până la poziția de profesor universitar.
 • Domnul profesor Clipii a făcut un stagiu de specializare TEMPUS în anul 1993 în Franța la Școala Normală Superioară Cachan, în 1996 a făcut un stagiu TEMPUS pentru implementarea Eurocodurilor în România, iar în anul 2000 a făcut un stagiu de documentare tehnică la Precompressi Valsugana SPA – Fontaniva Italia.
 • Domnul profesor Clipii are contribuții importante privind comportarea în exploatare și calculul elementelor încovoiate din beton precomprimat, cu și fără suprabetonare.
 • Domnul profesor Tudor Clipii a derulat o activitate didactică și de cercetare de înaltă ținută academică, are peste 5 cărți de specialitate publicate, peste 90 de articole științifice publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor conferințe internaționale de prestigiu și peste 40 de contracte de cercetare derulate în calitate de coordonat sau membru în echipă și numeroase lucrări de proiectare. Pentru activitatea distinsă de cercetare, domnul profesor Clipii a primit din partea Academiei Române premiul ”Anghel Saligny” în anul 2001.
 • Domnul profesor Tudor Clipii este afiliat la numeroase instituții și organizații de profil: membru al Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți Structuri – AICPS, Verificator Tehnic Atestat MLPAT, Evaluator CNCSIS etc.

Smaranda Maria BICA

Data decernării: 17.12.2020

 • Prof. univ. dr. arh. Smaranda Maria BICA s-a născut la data de 15.11.1950.  Este absolventă al Institutului de Arhitectură ”Ion Mincu” din București, promoția 1975, iar în anul 1998 obține titlul de doctor în cadrul Universității Politehnica Timișoara.
 • Și-a început cariera didactică în anul 1979, ca asistent universitar la Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, Departamentul de Arhitectură, unde a urcat treaptă cu treaptă până la poziția de profesor universitar.
 • Doamna profesor Smaranda Maria Bica a derulat o activitate didactică și de cercetare de înaltă ținută academică, are peste 8 cărți de specialitate sau capitole de carte publicate, peste 80 de articole publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor conferințe internaționale de prestigiu.
 • Doamna Bica a participat la numeroase proiecte de cercetare cu finanțare internațională și națională derulate pe programe: SOCRATES, COST, Leonardo Da Vinci, granturi CNSIS etc.
 •  În cadrul UPT, la nivel de administrație, doamna prof. univ. dr. arh. Smaranda Maria BICA a fost decanul Facultății de Arhitectură și Urbanism în perioada 2005-2013.

Radu RADOSLAV

Data decernării: 17.12.2020

 • Prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV s-a născute pe 12.08.1950 în localitatea Reșița, județul Caraș Severin. Este absolvent al Institutului de Arhitectură ”Ion Mincu” din București, promoția 1975, iar în anul 1998 obține titlul de doctor în cadrul aceleiași instituții de învățământ, specializarea Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
 • Și-a început cariera didactică în anul 1991, ca șef de lucrări la Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, Departamentul de Arhitectură, unde a urcat treaptă cu treaptă până la poziția de profesor universitar.
 • La începutul carierei de arhitect, domnul Radu Radoslav a lucrat la IPROTIM Timișoara (1975-1990), apoi la propria firmă până în 2002.
 • În perioada 1992-2002 începe specializarea în domeniul managementului, obținând numeroase diplome și atestate în Management și Urbanism la Institutul Politehnic de formare – Practica Urbanismului în Franța, la Institutul Internațional de dezvoltare pentru organizare și management – diploma Planning Urban; Research Triangle Institute, USAID, Canadian International Development Agency.
 • În perioada 2008-2012, Radu Radoslav a deținut funcția de Arhitect Șef, Director Direcție de Urbanism în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. În prezent, este consultant în urbanism și drept urban, și reprezentant teritorial RUR pentru Regiunea de Vest.
 • A publicat peste o sută de articole de specialitate, peste douăzeci de cărți ca autor sau coautor, și peste patruzeci de postări pe blog de specialitate. A prezentat la peste o sută de conferințe, a elaborat peste zece studii de urbanism și amenajarea teritoriului, peste o sută de lucrări de arhitectură executate, și peste treizeci de participări la competiții, membru juriu, expoziții de arhitectură, urbanism.
 • În cadrul UPT, la nivel de administrație, domnul profesor Radu Radoslav a fost directorul Centrului de Cercetare pentru Planificare Urbană (2008-2015).

Cristian Gheorghe DUMITRESCU

Data decernării: 17.12.2020

 • Prof. univ. dr. arh. Cristian Gheorghe DUMITRESCU s-a născut la data de 10.11.1949 în localitatea Alexandria, județul Teleorman. Este absolvent al Institutului de Arhitectură ”Ion Mincu” din București, promoția 1973, iar în anul 1994 obține titlul de doctor în cadrul aceleiași instituții de învățământ.
 • Și-a început cariera didactică în anul 1973, ca asistent universitar la Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, Departamentul de Arhitectură, unde a urcat treaptă cu treaptă până la poziția de profesor universitar.
 • Publicațiile profesionale cuprind zeci de articole publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor manifestări științifice din țară sau străinătate, cât și zece manuale didactice: ”Arhitectura formelor poliedrate”, ”Perspectivă”, ”The didactic of the ecotecture”, ”Studiul formei- exercițiu de ecotectură”, ”Cubul magic – Culegere de exerciții de desen tehnic și reprezentări geometrice”, ”Geometria formelor arhitecturale” etc.
 • În perioada 1996-2000, domnul profesor Cristian Gheorghe Dumitrescu a fost director al Comisiei zonale Banat-Crișana de patrimoniu și protecție a monumentelor istorice.
 • În perioada 2007-2008 a coordonat în cadrul Centrului de Educație Permanentă din UPT activitatea programului postuniversitar ”Design interior”.
 • În cadrul UPT, la nivel de administrație, domnul profesor Cristian Gheorghe Dumitrescu a fost șef de colectiv, catedră și director al Departamentului de Arhitectură (1990-2004).

Teodor Octavian GHEORGHIU

Data decernării: 17.12.2020

 • Prof. univ. dr. arh. Teodor Octavian GHEORGHIU s-a născut la data de 30.06.1949 în localitatea Buzău, județul Buzău. Este absolvent al Institutului de Arhitectură ”Ion Mincu” din București, promoția 1973, iar în anul 1993 obține titlul de doctor în cadrul aceleiași instituții de învățământ.
 • Și-a început cariera didactică în anul 1973, ca asistent universitar la Universitatea Politehnica Timișoara, unde a urcat treaptă cu treaptă până la poziția de profesor universitar. Principalele discipline susținute de domnul profesor sunt: Istoria arhitecturii din România, Istoria urbanismului – istoria universală a așezărilor umane până la Renaștere, Arhitectură comparată (licență și master), Istoria și reabilitarea urbană  postuniversitar). De asemenea, domnul profesor este coorganizator Masterat ”Urbanism”
 • Domnul profesor Gheorghiu este profesor asociat la cursurile de Masterat în reabilitare la Universitățile din Cluj-Napoca și București și a susținut cursuri și conferințe la Universitatea ”Federico II” din Napoli.
 • Domnul profesor Gheorghiu este membru în numeroase organisme și organizații naționale și internaționale de profil: membru al Uniunii Arhitecților din România; membru al Ordinului Arhitecților din România; membru al Academiei Oamenilor de Știință; vicepreședinte al Comisiei de Istorie a Orașelor din România a Academiei Române; membru a Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice; membru al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice; expert restaurare la Ministerul Culturii, vice-președinte al Fundației ”Pro-Urbe-Arad”; membru în Comisia consultativă de Arhitectură și Urbanism la Primăria Timișoara (1992-1996, 2007-2009), Consiliul județean Timiș ( 2007-2009, 2012-2016) și Primăria Municipiului Arad (2008); membru în colegiul de redacție al revistelor ”Historia Urbană”, ”Transsylvania Nostra”, ”sITA”, ”Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice” și ”Revista Monumentelor Istorice”.
 • În cadrul UPT, la nivel de administrație, domnul profesor Gheorghiu a fost director al Departamentului de Arhitectură ( 2005-2008).

Sabin IONEL

Data decernării: 07.12.2020

 • Prof. univ. dr. ing. Sabin IONEL s-a  născut la data 9.11.1949 în localitatea Vața de Sus, județul Hunedoara. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică, promoția 1972 , iar în anul 1987 a obținut titlul de doctor.
 • Ca și dascăl al Politehnicii, domnul profesor Sabin Ionel a predat diferite discipline din domeniul Electrotehnicii, Telecomunicațiilor și Automaticii, atât discipline consacrate, cât și discipline noi: Procesoare de semnal în conducerea proceselor și Prelucrarea statistică a semnalelor. De asemenea, domnul profesor Ionel a predat și discipline educaționale: Metodica predării disciplinelor tehnice și Didactica specialității.
 • În perioada 2001-2004, domnul profesor Ionel a predat la Fachhochschule Karlsruhe, Germania, în cadrul unui program de colaborare al UPT și F.H. Karlsruhe
 • Prof. dr. ing. Sabin Ionel a participat la numeroase contracte de cercetare în domenii ca electronică industrială, electronică medicală și protecția mediului. Cele mai importante rezultate s-au concretizat în câteva invenții: ”Metodă și aparat pentru testarea automată a izolației barelor de generator” și ”Termometru electronic medical”.
 • Pe lângă activitatea didactică și de cercetare, domnul profesor Sabin Ionel a derulat o remarcabilă activitate publicistică și de promovare a imaginii UPT. În anul 1996 a fost numit director al Editurii Politehnica, fiind membru fondator al acesteia și având contribuții esențiale pentru obținerea pentru Editura Politehnica a certificatului de marcă înregistrată. Domnul profesor Sabin Ionel este co-autor al publicației MECIPT, fiind convins că pionieratul în domeniul tehnicii de calcul de la UPT a constituit principalul argument pentru care Academicianul Mircea Malița a spus că: ”cea mai bună politehnică a țării se află la Timișoara.” Prin volumele ”Generația” și ”Seniorii” a promovat imaginea unor profesori importanți în evoluția Politehnicii. Seria de cărți despre profesorii Politehnicii culminează cu volumul ”Trilogia profesorilor” care a avut ca scop principal înțelegerea și relevarea prin autobiografiile și opiniile unor profesori reprezentativi, a spiritului care „a domnit“ în Universitatea Politehnica din Timișoara, pe parcursul primului secol din existența instituției. De asemenea, prin volumele scrise, domnul profesor Sabin Ionel a încercat să aducă argumente care subliniază importanța socială a meseriei de inginer și aici se încadrează volumele ”Paradigma elenă” și ”Școală și spirit”.

Monica-Sempronia PETREA-IZVERCIAN

Data decernării: 04.11.2020

 • Prof. univ. dr. ing. Monica-Sempronia PETREA-IZVERCIAN s-a născut la data de 30.05.1948 în Sibiu. Este absolventă a Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, promoția 1971. În anul 1973 devine cadru didactic al UPT, unde a urcat toate treptele ierarhice, ajungând profesor universitar în anul 1997.
 • Pe parcursul activității didactice, doamna prof. Izvercian a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr considerabil de discipline noi la diferite secții de specializare din cadrul facultăților din Universitatea Politehnica Timișoara. 0 mare parte din activitatea didactica s-a desfășurat în cadrul Facultății de Management în Producţie și Transporturi, unde a promovat discipline adaptate la schimbările produse în societatea românească dintre care se evidențiază: Marketing 1 ( ciclul de licență); Marketing 2 ( ciclul de licență); Marketingul resurselor umane ( ciclul de master); Marketing Strategic (ciclul de master); Marketingul distribuției și serviciilor (ciclul de master); Sustenabilitate și risc ( ciclul de master); Dezvoltare sustenabilă aplicată în sistemele logistice (ciclul de master) etc.
 • Doamna prof. Monica-Sempronia PETREA-IZVERCIAN a participat activ la crearea Facultății de Management în Producție și Transporturi fiind artizanul ei și a fost aleasă primul decan al facultății. De asemenea, doamna profesor a pus bazele CIER  - Consorțiul de Inginerie Economică care astăzi reunește entități din 32 de universități care au în structura lor domeniul Inginerie și Management (1996); a coordonat înființarea ,,Întreprinderilor Simulate" la nivelul facultății ca instrument pentru pregătirea practică; a pus bazele masterului Master in Business Administration -MBA in colaborare cu Universitatea Knoxville SUA, actualmente Master Antreprenorial în Administrarea Afacerilor.
 • Totodată, doamna profesor Monica-Sempronia Petrea-Izvercian a desfășurat și desfășoară o bogată activitate de cercetare științifică și inovare, pe plan național și internațional, fiind recunoscută ca expert în domeniul marketingului și a managementului organizațional.
 • În cadrul UPT, doamna profesor Monica-Sempronia PETREA-IZVERCIAN a deținut mai multe funcții de conducere: decan al Facultății de Management în Producţie și Transporturi, membru fondator (1996-2004; 2008-2012; 2012-2013); director Centru de Cercetare ,,Inginerie și Management" (2011-2017); șef de catedră - Catedra de Management - (1992-1996, 2004-2008); membru al Consiliului de Administrație al UPT și membru al Senatului UPT.

Mihai NAGI

Data decernării: 09.07.2020

 • Prof.univ.dr.ing. Mihai NAGI s-a născut la 03.02.1950 în localitatea Ghilad, județul Timiș. In 1974 a absolvit Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, Secția Material rulant. Cadru didactic al Universității Politehnica Timișoara devine în 1978 la Facultatea de Mecanică, Catedra de Termotehnică, Mașini Termice și Autovehicule Rutiere. Titlul de doctor inginer îl obține în 1995 iar profesor universitar devine în 1999. Calitatea de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică a obținut-o în 2001, coordonând un număr de 8 doctoranzi cu teze validate.
 • Domnul Profesor Mihai NAGI a activat în cadrul Departamentului de Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi, Colectivul de Termotehnică, Mașini Termice și Autovehicule Rutiere până in anul 2015. De asemenea, are contribuții deosebite în dezvoltarea cursurilor de Transfer de căldură în regim nestaționar și dinamica gazelor, Schimbătoare de căldură compacte și Utilaje Termice. Totodată publică un număr de 180 de articole științifice în reviste de specialitate din tară și străinătate și este autor la 31 de cărți si manuale didactice. De asemenea, Domnul Profesor Mihai NAGI are o contribuție deosebită asupra Laboratorului de Utilaje Termice unde dezvoltă o serie de instalații didactice și de cercetare în domeniul Schimbătoarelor de căldură.
 • Trebuie menționată o activitate bogată a domnului Profesor Mihai NAGI în privința colaborărilor  cu mediu industrial, fiind coordonator la peste 40 de contracte de cercetare. În acest sens sunt remarcate următoarele realizări deosebite: Consilier pe probleme de proiectare și realizare a Instalațiilor de Gaze Petroliere Lichefiate (GPL), Consilier pe probleme de cercetare, inovare și implementare în producţie a soluțiilor constructive noi  de schimbătoare de căldura la RAAL BISTRIȚA, Coordonator de Studii  Postuniversitare de pe platforma RAAL BISTRIȚA, Organizarea și desfășurarea cursului postuniversitar de perfecționare în domeniul Schimbătoarelor de căldură pentru persoanele interesate din municipiul  Bistrița, Consilier de proiectare și realizare în cadrul Laboratorului de Încercare a  Schimbătoarelor de căldură, RAAL BISTRIȚA.

Dănilă IORGA

Data decernării: 09.07.2020

 • Prof.univ.dr.ing. Dănilă IORGA s-a născut în 27.02.1941 în orașul Timișoara, județul Timiș. În 1964 a absolvit Facultatea de Mecanică din Timișoara, specialitatea de Mașini Termice cu calificativul Magna cum laudae, iar titlul de doctor inginer îl obține în 1985 la Universitatea Politehnica Timișoara. A devenit imediat după absolvirea facultății, cadru didactic la Facultatea de Mecanică, Catedra de Termotehnică și apoi Catedra de Mașini Termice, parcurgând toate gradele didactice, fiind profesor universitar din 1992. Din anul 2001 este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică.
 • Domnul Profesor Dănilă IORGA a predat de a lungul carierei didactice 11 discipline dintre care 5 nou introduse în planurile de învățământ, în domeniul Mașinilor termice și a Motoarelor cu ardere internă. Între anii 1973 – 1977 a fost detașat de către Ministerul Învățământului la Universitatea din Oran, Algeria, unde a asigurat 3 cursuri de bază, până în 1977 când a revenit în țară. Domnul Profesor Dănilă IORGA a publicat peste 128 de lucrări științifice și a participat la realizarea unui număr de 80 de contracte de cercetare.
 • Domnul Profesor Dănilă IORGA a fost Șeful catedrei de Termotehnică și Mașini Termice între anii 1998 – 2000 și 2000 – 2004, membru al Senatului Universității Politehnica Timișoara în perioada 1996 – 2000, iar între anii 2005 – 2007 a fost membru în Comisia de specialitate CNATDCU pentru confirmarea titlurilor de doctor inginer. De asemenea, a fost responsabil - coordonator al ciclului de Studii Aprofundate “Ecologie şi reducerea consumului de combustibil” de la crearea sa în 1996.

Liviu Eugen ANTON

Data decernării: 05.12.2019

 • Prof. univ. dr. ing. Liviu Eugen ANTON s-a născut la 31.05.1954 în localitatea Vintere, județul Bihor. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, promoția 1979. Își începe cariera de inginer la ”Electrotimiș”, iar în anul 1982 s-a transferat la Colectivul de Roboți industriali din cadrul UPT, din 1983 s-a titularizat la Catedra de Mașini hidraulice și Pneumatice unde își continuă cariera didactică. În anul 1994 obține titlul de doctor inginer, în anul 1999 devine profesor universitar, iar din 2009 conducător de doctorat, coordonând un număr de 2 teze validate.
 • Activitatea științifică și didactică a domnului Profesor Anton, desfășurată în cadrul catedrei de Mașini Hidraulice și Pneumatice, este una fructuoasă: are 18 cărți și manuale, peste 150 lucrări științifice, din care 21 indexate ISI, 3 brevete de invenție, a fost director la peste 23 granturi de cercetare câștigate la competiții și a condus peste 27 de contracte cu piața liberă.
 • Dezvoltarea bazei materiale a fost una dintre principalele preocupări ale profesorului Anton, drept urmare, prin numeroasele contracte de cercetare și granturi câștigate, a reușit să modernizeze Laboratorul de Mașini Hidraulice, în special compartimentul de Mecanica fluidelor, pe care l-a dotat cu stațiuni complexe didactice și de cercetare.
 • Domnul profesor Liviu Eugen Anton a încurajat și susținut constant activitățile sportive și studențești: a făcut parte din conducerea Asociației Sportive Politehnica, a echipei de fotbal Politehnica (1985-1987), a echipei Politehnica AEK (2001-2003), a făcut parte din Consiliul de Administrație al Casei de Cultură a Studenților (2002-2005) și a fost președinte al echipei ACS Poli (2014-2015).
 • În cadrul UPT, domnul profesor Anton a fost Director al Clubului studențesc al mecanicii (1994-1997) și membru în Biroul Catedrei de mașini Hidraulice (2008-2012).

Petru ANDEA

Data decernării: 31.10.2019

 • Prof. univ. dr. ing. Petru ANDEA  s-a născut la 28 noiembrie 1949 în Chelmac, Conop, județul Arad. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică, promoția 1972. Devine cadru didactic al UPT în anul 1972, în anul 1986 obține titlul de doctor inginer, devine profesor în 1999, iar din 2007 coordonator de doctorat în domeniul Inginerie Energetică, coordonând un număr de 5 teze validate.
 • Domnul profesor Andea a activat în cadrul Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică, dar a avut cursuri și la Facultatea de Științe ale Comunicării.
 • Activitatea științifică a domnului profesor Andea se remarcă prin participarea la numeroase sesiuni şi conferințe de specialitate la nivel național şi internațional, unde susține şi publică peste 110 lucrări științifice, dintre care 30 cotate ISI sau echivalent. De asemenea, în calitate de autor/coautor, publică peste 22 tratate, monografii, cărți şi manuale universitare, deține 13 invenții brevetate și 13 inovații certificate. De-a lungul activității sale științifice  a obținut mai multe distincții, dintre care menționăm: 4 premii la saloane naționale de invenții, Medalia Meritul Științific, Premiul Academiei Române pentru domeniul Științe Tehnice din anul 2000, Doctor Honoris Causa al Universităților Aurel Vlaicu din Arad, Vasile Goldiș din Arad și Atheneum din București, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România(AOSR), Președintele Filialei Timișoara a AOSR.
 • În cadrul UPT, domnul profesor Andea a deținut mai multe funcții administrative: secretar științific al Senatului UPT (2000-2004), Decan al Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică (2008-2013), Senator in Senatul UPT (2012-2019).

Ioan BORZA

Data decernării: 20.06.2019

 • Prof. univ. dr. ing. Ioan BORZA s-a născut la 06.03.1951 în localitatea Ginta, județul Bihor. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică și Energetică, promoția 1976. Devine cadru didactic al Universității Politehnica în anul 1980 la Facultatea de  Construcții, obține titlul de doctor inginer în 1997, devine profesor în anul 1998 și începând cu anul 2004 devine conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă și Instalații.
 • Domnul Profesor Borza a activat în cadrul Departamentului Construcții Civile și Instalații, unde a desfășurat atât activitate didactică cât și de cercetare avansată. Cursurile susținute de domnul profesor Borza au fost din domeniul instalațiilor. Ca o recunoaștere a performanțelor profesionale, domnul profesor Borza a fost expert evaluator al CNCSIS (2005-2014), membru în Consiliul tehnic permanent pentru construcții din cadrul MDRT (2011-20017), verificator de proiecte atestat MLPTL și ANRE (1996-2019), auditor energetic ( 2003-2019) și membru în numeroase asociații profesionale de profil atât la nivel național cât și internațional etc.
 • În cadrul UPT, domnul Profesor Borza a fost șeful colectivului de Instalații pentru Construcții, prodecan al facultății de Construcții (2004-2012, 2014-2016), director al Centrului de Cercetare în Instalații (2011-2017) și membru în Senatul UPT (2012-2014).

Ioan SÂRBU

Data decernării: 20.06.2019

 • Prof. univ. dr. ing. Ioan SÂRBU s-a născut la 31.08.1951 în localitatea Ohaba-Forgaci, județul Timiș. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, promoția 1975. Devine cadru didactic al Universității Politehnica în anul 1978 la Facultatea de  Construcții, obține titlul de doctor inginer în 1993, devine profesor în anul 1998 și începând cu anul 2004 devine conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă și Instalații.
 • Domnul Profesor Sârbu a activat în cadrul Departamentului Construcții Civile și Instalații, unde a desfășurat atât activitate didactică cât și de cercetare avansată. Cele nouă discipline predate de domnul profesor Sârbu au fost din domeniul instalațiilor. Domnul Profesor Sârbu a participat la elaborarea de standarde și normative în domeniul proiectării, execuției și exploatării instalațiilor termice, precum și al performanței energetice a clădirilor. Ca o recunoaștere a meritelor profesionale deosebite a primit titlul de “Eur. Ing” de la Federația Europeană a Asociațiilor Naționale a Inginerilor (Brusselles), a fost expert evaluator al CNCSIS, membru în Consiliul tehnic permanent pentru construcții din cadrul MDRT și membru în numeroase asociații profesionale de profil atât la nivel național cât și internațional.
 • În cadrul UPT, domnul profesor Sârbu a fost șeful Catedrei de Instalații (2000-2017), șef al laboratorului de instalații (2001-2017), membru în Senatul UPT (2004-2008, 2015-2017 etc.

Valeriu-Augustin STOIAN

Data decernării: 20.06.2019

 • Prof. univ. dr. ing. Valeriu-Augustin STOIAN s-a născut la 23.08.1949 în localitatea Mediaș, județul Sibiu. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, promoția 1972. Devine cadru didactic al Universității Politehnica în anul 1972 la Facultatea de  Construcții, obține titlul de doctor inginer în 1983, devine profesor în anul 1993 și conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă și Instalații.
 • Domnul Profesor Stoian a activat în cadrul Departamentului Construcții Civile și Instalații, unde a desfășurat atât activitate didactică cât și de cercetare avansată. Cele opt discipline predate de domnul profesor Stoian au fost din domeniul instalațiilor. De asemenea, domnul Profesor Stoian este o personalitate recunoscută atât în țară cât și în străinătate pentru activitatea de cercetare din domeniul construcțiilor din beton armat, a participat la elaborarea normelor tehnice în domeniul construcțiilor de beton, racordate la normele europene EUROCODES, este verificator tehnic MLPAT în domeniul construcțiilor din beton armat, zidărie, lemn și otel și este membru în numeroase asociații profesionale de profil atât la nivel național cât și internațional.
 • În cadrul UPT, domnul profesor Stoian a fost secretar științific al Facultății de Construcții (1992-1996), prodecan (2000-2004), director al departamentului Construcții Civile și Instalații (2004-2016) și director al Centrului de Cercetare pentru Materiale și Structuri (MAST), centru pe care l-a și înființat.

Alexandru VASILIEVICI

Data decernării: 16.03.2020

 • Prof. univ. dr. ing. Alexandru VASILIEVICI s-a născut la 08.03.1940 în municipiul Timișoara, județul Timiș. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică, promoția 1961. Începând cu anul 1961 devine cadru didactic al UPT, în cadrul Facultății de Electrotehnică, în anul 1969 obține titlul de doctor inginer, în 1990 devine profesor universitar și conducător de doctorat în domeniul Inginerie Electrică.
 • Domeniile de interes științific în care și-a desfășurat activitatea domnul profesor Vasilievici sunt: Echipamente cu logică programată, echipamente integrate de protecție, automatizare și măsură și sisteme de teleconducere distribuită a echipamentelor electrice, având contribuții științifice semnificative în aceste domenii: a fost cel care a introdus pentru prima dată conceptul de echipamente cu logică programată, care au înlocuit logica cablată, a contribuit la utilizarea proiectării cu calculatorul a echipamentelor de comutație etc.
 • Activitatea didactică și de cercetare de înaltă ținută academică se reflectă prin: peste 10 monografii și cărți de specialitate publicate, peste 165 de lucrări științifice, 11 brevete de invenție (2 la nivel internațional în Ungaria și Canada), 13 certificate de inovator, 45 contracte de cercetare, 4 granturi de cercetare, 6 programe internaționale etc.
 • Activitatea științifică a profesorului Vasilievici a fost recunoscută la nivel național și internațional prin premiile și distincțiile numeroase primite de-a lungul carierei: Premiul Ministerului Educației și Învățământului în 1969, Premii I la diverse Saloane de invenții, Premiul ”Constantin Budeanu” al Academiei Române în 2000.
 • În cadrul UPT, profesorul Vasilievici a îndeplinit de-a lungul anilor mai multe funcții științifice și de conducere: secretar științific al Catedrei de Electroenergetică (1973-1976) și șef de catedră (1984-1990), Prodecan (1976-1982), secretar științific al Senatului UPT (1983-1984) și director al centrului de Cercetare ”Metode și tehnici moderne în exploatarea și protecția instalațiilor electroenergetice”(2002).

Nicolae FAUR

Data decernării: 22.02.2019

 • Prof. univ. dr. ing. Nicolae FAUR s-a născut la 25.02.1950 în localitatea Măureni, județul Caraș-Severin. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică Agricolă, promoția 1974. Devine cadru didactic al Universității Politehnica în anul 1982 la Facultatea de Mecanică. Obține titlul de doctor inginer în 1998 iar din 1998 devine profesor universitar. Începând cu anul 2007 devine conducător de doctorat în domeniul Inginerie mecanică.
 • Domnul Profesor Faur a activat în cadrul departamentului Mecanică și Rezistența Materialelor, unde a desfășurat atât activitate didactică cât și de cercetare avansată. Domnul Profesor a înființat specializarea Inginerie Mecanică la Licență, iar la Master, specializările: Inginerie Mecanică Avansată  și expertize și Diagnoze Tehnice în Inginerie la Master. A introdus deasemenea cursul de Metoda elementelor finite.
 • În cadrul UPT, domnul Profesor Faur a fost șeful catedrei de Rezistența Materialelor (2004-2008) și Director al Departamentului Mecanică și Rezistența Materialelor (2008-2012) precum și membru în Senatul UPT (2012-2016).

Teodor HEPUȚ

Data decernării: 27.11.2017

 • Prof. univ. dr. ing. Teodor HEPUȚ s-a născut la 09 decembrie 1947 în Ucuriș, județul Bihor. Este absolvent al Institutului Politehnic din București, Facultatea de Metalurgie, specializarea Elaborarea fontei și oțelului, promoția 1971. Din anul 1971 a devenit cadru didactic în cadrul Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara. În anul 1998 obține titlul de doctor inginer, iar din anul 2009 devine conducător de doctorat în domeniul Ingineria Materialelor.
 • Activitatea didactică a domnului Profesor Teodor Hepuț s-a desfășurat în domeniile Ingineria Materialelor, Inginerie și Management și Științe Inginerești Aplicate.
 • Activitatea de cercetare științifică este concretizată prin peste 200 de articole prezentate în reviste de specialitate sau la conferințe naționale și internaționale, participarea la peste 50 de contracte de cercetare științifică, 2 brevete de invenție și 4 certificate de inovator.
 • Domnul Profesor Teodor Hepuț este membru în mai multe asociații profesionale, din care amintim: Asociația Generală a Inginerilor din România, Asociația pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest a României și Consorțiu de Inginerie Economică din România.
 • În cadrul UPT, domnul Profesor Teodor Hepuț a fost cadru didactic timp de 45 de ani în cadrul Facultății de Inginerie din Hunedoara, membru în Consiliul Facultății din 1976 până în 2016, prodecan (1998-2008), decan în perioada 2008-2012 și membru în Senatul UPT (2000-2016).

Alimpie IGNEA

Data decernării: 03.11.2017

 • Prof. univ. dr. ing. Alimpie IGNEA s-a născut la 17 august 1947 în Bozovici, județul Caraș-Severin. Este absolvent al Institutul Politehnic din București, specializarea Electronică Aplicată, promoția 1970. Din anul 1974 a devenit cadru didactic al Universității Politehnica Timișoara. În anul 1986 obține titlul de Doctor inginer, devine profesor universitar din 1994 și conducător de doctorat din 1997.
 • Domnul Profesor Alimpie Ignea s-a dedicat activității științifice din domeniul Măsurări și Electronică Optică, principalele realizări fiind: peste 100 de lucrări științifice, 10 cărți și manuale de curs, este coautor la 5 brevete de invenție și a participat la peste 40 de contracte de cercetare.
 • Domnul Profesor Ignea a înființat și condus Centrul de Cercetări în Instrumentație, Măsurări și Compatibilitate Electromagnetică (2001-2012).
 • Întreaga activitate a domnului Profesor Alimpie Ignea se bucură de recunoaștere națională și internațională fiind membru fondator și membru în Consiliul de conducere al Asociației pentru Compatibilitate Electromagnetică din România ACERO, (1996 – prezent), membru fondator și președinte (1997 - 2000) al Asociației Inginerilor Electroniști din Timișoara, membru IEEE în CEM şi Antenna & Propagation, membru fondator și președinte (1996-2010) al Societății Culturale "Țara Almăjului" din Timișoara, vicepreședinte (2010 - prezent).
 • În cadrul UPT, domnul Profesor Alimpie Ignea a fost cadru didactic timp de 38 de ani, prodecan al Facultății de Electronică și Telecomunicații în perioadele 1992-1996 și 2004-2008 și decan (1996-2000). De asemenea, domnul Profesor Ignea a fost membru al Senatului UPT și al Consiliului Profesoral ETC.

Alexandru Francisc BAYA

Data decernării: 30.03.2017

 

 • Profesorul. univ. dr. ing. Alexandru Francisc BAYA s-a născut la 16.09.1951 în Caransebeș, Județul Caraș-Severin. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, specializarea „Mașini Hidraulice și Pneumatice”, promoția 1975. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1993, iar din anul 1999 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică.
 • Activitatea didactică a domnului Profesor Alexandru Francisc Baya s-a desfășurat în domeniul hidrodinamicii turbomașinilor și mecanicii fluidelor.
 • Activitatea științifică este concretizată prin 78 de lucrări științifice și participarea la 16 conferințe naționale și internaționale. De asemenea, activitatea științifică a domnului Profesor Baya cuprinde și contracte cu mediul privat, din care amintim contractele cu Hidroelectrica SA și Colterm SA.
 • În cadrul UPT, domnul Profesor. Alexandru Francisc Baya a fost secretar științific la catedra de Mașini Hidraulice, membru în Biroul catedrei și în Consiliul Facultății de Mecanică.

Livius MILOȘ

Data decernării: 3.11.2016

 • Profesorul. univ. dr. ing. Livius MILOȘ s-a născut la 20.03.1946 la Timișoara. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, Secția Utilajul și Tehnologia Sudării, promoția 1968. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1987, iar din anul 1993 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică, Catedra ”Știința materialelor și sudării”, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În anul 1968 a obținut postul de Inginer cercetare la Institutul de Cercetări Căi Ferate București
 • În anul 1997 obține titlul de conducător de doctorat în specialitatea ”Inginerie industrială” având până în prezent 6 teze de doctorat susținute și validate.
 • Dl. Prof. Livius MILOȘ s-a dedicat activității științifice, principalele realizări fiind: 103 publicații, 1 brevet de invenție cu aplicare industrială în ciclu complet, 9 cărți, 39 de contracte de cercetare și granturi și 5 lucrări didactice.
 • Întreaga activitate a domnului profesor Miloș se bucură de un grad de recunoaștere deosebit atât la nivel național cât și internațional fiind: membru în International Advisory Committee al ”International Conference on Welding”, Ankara, TURKEY, membru în Comitetul științific al Conferințelor Internaționale de Sudură, vicepreședinte și membru în Consiliul de administrare al ASR, expert evaluator CNCSIS, membru al Colegiului de redacție și referent de specialitate al revistelor: Buletinul Științific al Universității Politehnica Timișoara SUDURA și BID-ISIM.
 • În cadrul UPT dl. Prof. Livius Miloș a fost profesor universitar timp de 43 de ani, membru al Senatului în perioada 1992-2004 și Șef catedră UTS (2000-2008).

Vladimir Ioan CREȚU

Data decernării: 6.10.2016

 • Profesorul Vladimir Ioan CREȚU s-a născut la 09.10.1950 la Cluj. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică, Secția Calculatoare Electronice, promoția 1974. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1984, iar din anul 1992 a devenit profesor universitar la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În anul 1994 obține titlul de conducător de doctorat.
 • Activitatea științifică din domeniul calculatoarelor și tehnologiei informației a fost orientată pe următoarele direcții: definirea și verificarea formală a sistemelor timp-real; eficientizarea consumului energetic în sistemele timp-real, implementarea limbajelor de programare și a mecanismelor și tehnicilor de implementare a concurenței; conceperea și experimentarea sistemelor integrate de achiziții de date etc.
 • Profesorul Vladimir Ioan CREȚU a publicat peste 230 de lucrări științifice, 10 cărți, 11 capitole de carte, 12 cursuri și manuale universitare; este autor a 4 invenții și a obținut 6 brevete de inovator. Activitatea de cercetare avansată este susținută și de cele peste 84 contracte și granturi de cercetare la care a participat, dintre care la 30 în calitate de director.
 • Întreaga activitate a domnului profesor Crețu se bucură de un grad de recunoaștere deosebit atât la nivel național cât și internațional fiind: membru al Academiei de Științe Tehnice din România (2012), Senior Member ACM (2009), Membru fondator al Societății Academice pentru Știința și Ingineria Calculatoarelor din România (2008). Membru IEEE (2002), Manager tehnic și Membru în CA la Institutul e-Austria Timișoara (23002), Membru al Consiliului Științific al Centrului național de Tehnologia Informației UPB (2001), Membru AGIR, AOȘR, ACM și Președinte al Asociației “Orizonturi Universitare”.
 • În cadrul UPT dl. Prof. univ. dr. ing. Vladimir Ioan CREȚU a fost timp de 24 de ani consecutiv Directorul departamentului de Calculatoare și tehnologia Informației (1992-2016), Co-director al Centrului de cercetare în Automatică și Calculatoare ( 2001-2011), Director al Centrului de Cercetare în Calculatoare și tehnologia Informației (2011 - ).

George Emilian DRĂGHICI

Data decernării: 6.10.2016

 • Profesorul George Emilian DRĂGHICI s-a născut la 16.01.1950. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, Secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini, promoția 1972. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1980, iar din anul 1992 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În anul 1990 obține titlul de conducător de doctorat având până în prezent 14 teze de doctorat susținute și validate (2 conduse în cotutelă și susținute în Franța) și o teză în stagiu.
 • În cei 43 de ani de activitate didactică a creat, a dezvoltat și a predat numeroase cursuri la diferite forme de învățământ ( ingineri, subingineri, master, studii aprofundate) atât în cadrul UPT cât și în cadrul unor universități din Franța (IUT de Béthune, Univ. d’Artois, Univ. de Pau) și Algeria (Univ. d’Oran). Activitatea didactică se concretizează în publicarea a peste 30 de manuale didactice.
 • Activitatea de cercetare științifică de înaltă ținută academică este susținută de numărul mare de lucrări științifice publicate – 250 de lucrări și cele 7 capitole de carte publicate în cărți editate de Springer și IGI Global.
 • Ca urmare a activității științifice de mare anvergură desfășurate, ca promotor al tehnologiei de prelucrare prin electroeroziune a micro alezajelor, apoi al ingineriei integrate, Prof. univ. dr. ing. George Emilian DRĂGHICI a dobândit recunoaștere națională și internațională, exemplificată de-a lungul anilor prin următoarele: Membru în European Manufacturing Innovation Research Association cluster for leading excellence – EMIRAcle; European TRIZ Association – ETRIA și European Certification and Qualification Association – ECQA), membru în Asociația Universitară de Ingineria Fabricației – AUIF; Societatea Română de Mecatronică – SROMECA; Societatea Română de Inginerie Concurentă – SROCE; Asociația Română de tehnologii Neconvenționale – ARTN; Asociația Tehnologii Moderne în Ingineria Industrială – ModTech, membru în Consiliul Științific al Agenției Universitare a Francofoniei – AUF (2016-2019)
 • Ca recunoaștere a activității științifice i s-au conferit o serie de diplome: Diplomă de Excelență a Institutului  Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara în anii 1986, 1987, 1988 și 1989; Diploma de Excelență a Universității Politehnica București – 2012, Diploma de excelență a Asociației ModTech – 2012.
 • În cadrul UPT Profesorul George Emilian DRĂGHICI a pus bazele Centrului de Cercetări în Inginerie Integrată al cărui director este din anul 2000, de asemenea, dl. Profesor a fost secretar științific al catedrei TCM ( 1986-1989) și al facultății de Mecanică (1990-1992).

Tudor Alexandru ICLĂNZAN

Data decernării: 6.10.2016

 • Profesorul Tudor Alexandru ICLĂNZAN s-a născut la 22.04.1944, în localitatea Abrud, Județul Alba. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, Secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini, promoția 1967. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1976, iar din anul 1992 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În anul 1992 obține titlul de conducător de doctorat având până în prezent 25 de teze de doctorat susținute și validate.
 • Activitatea de cercetare științifică de înaltă ținută academică este susținută de cele peste 112 lucrări științifice, 25 de brevete de invenție ( din acre 5 cu aplicare industrială în ciclu complet), 44 de contracte de cercetare și granturi, 5 cărți și 8 lucrări didactice.
 • Profesorul ICLĂNZAN  a contribuit la realizarea unui laborator de Tehnologii cu Ultrasunete în UPT (1975-1980), a proiectat și realizat în premieră națională mașina de prelucrat cu ultrasunete MPU-01 în 1976, a participat la proiectarea și realizarea a 8 mașini de finisat cu ultrasunete a filierelor de diamant și carburi metalice și a 3 mașini de prelucrat cu ultrasunete a pieselor din sticlă optică și safire artificiale.
 • Ca urmare a activității științifice de anvergură desfășurate cu precădere în domeniul tehnologiilor cu ultrasunete, Prof. univ. dr. ing. Tudor Alexandru ICLĂNZAN a dobândit recunoaștere internațională și națională fiind membru în: Societé Française d’Accoustique SFA, Comisia Națională de Acustică a Academiei Române, Editor al Revistei Academic Journal of Manufacturing Engineering (2003-2008), Președinte al Asociației Universitare de Ingineria Fabricației (2003-2008).
 • Dl. Tudor Alexandru ICLĂNZAN este Profesor Onorific al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (2004), de asemenea, dl. Profesor a fost medaliat cu aur, argint și bronz la Saloanele de Invenții de la Bruxelles, Geneva și București.
 • Funcțiile de conducere cele mai relevante deținute de dl. Profesor Iclănzan în cadrul UPT sunt: Membru al Senatului (1992-2000, 2004-2008), Secretar Științific al Universității (1990-1992), Șef Catedră TCM (2000-2004, 2004-2008), Director al Centrului de Dezvoltare în Plasturgie (1996-…), Consilier Proprietate Industrială (2010 -…).

Ion DUMITRU

Data decernării: 15.09.2016

 • Profesorul Ion DUMITRU s-a născut la 30.01.1944, în localitatea Calafat, Județul Dolj. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică Agricolă, promoția 1966. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1987, iar din anul 1994 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În anul 2000 obține titlul de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică având până în prezent 7 teze de doctorat susținute și validate.
 • Pe parcursul carierei didactice dl. Prof. univ. dr. ing. Ion DUMITRU a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline din domeniile: Rezistența materialelor, Optimizarea structurilor de rezistență, Mecanica Ruperii, Oboseala materialelor și a structurilor de rezistență etc. Activitatea didactică s-a concretizat în publicarea a 15 îndrumătoare de proiect și culegeri de probleme.
 • Dl. Prof. Ion DUMITRU a conceput și realizat singura bază materială din țară în domeniul oboselii materialelor la șocuri (Laboratorul de oboseală cu șocuri și ruperi dinamice).
 • Activitatea de cercetare științifică de înaltă ținută academică este susținută de cele peste 170 de lucrări științifice publicate, 8 monografii, 67 de contracte de cercetare cu diferite întreprinderi și institute din țară și 16 granturi de cercetare științifică.Dl. Prof. univ. dr. ing. Ion DUMITRU este autor a 2 brevete de invenție și a 16 inovații certificate.
 • În cadrul UPT a deținut mai multe funcții de conducere: Membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Mecanică, Șef al Catedrei de Mecanică și Rezistența Materialelor, Secretar Științific al Catedrei de Rezistența Materialelor.

Traian FLEȘER

Data decernării: 15.09.2016

 • Profesorul Traian FLEȘER s-a născut la 12.12.1947, în localitatea Stremț, Județul Alba. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, Secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini, promoția 1970. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1981, iar din anul 1994 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În perioada 1970-1991 a activat la ISIM Timișoara.
 • În anul 2004 obține titlul de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Industrială având până în prezent 4 teze de doctorat susținute și validate și alte în stagiu.
 • Pe parcursul carierei didactice Prof. univ. dr. ing. Traian FLEȘER a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline: Echipamente de proces, Mentenanța utilajelor tehnologice, Expertiza tehnică a sistemelor industriale, Ingineria și managementul calității etc.
 • Activitatea științifică este reflectată în cele 81 de granturi de cercetare naționale pe care le-a coordonat în calitate de director, participarea la 39 de proiecte de cercetare naționale și internaționale ca membru în echipă. Prof. dr. ing. Traian FLEȘER este autorul a 29 de cărți de specialitate, 273 de lucrări științifice, și 12 brevete de invenție.
 • Prof. dr. ing. Traian FLEȘER este membru în mai multe organizații profesionale: ASM-Internațional-SUA, AGIR, Corpul Experților Tehnici din România, Asociația de Sudură din România, Asociația Națională a Evaluatorilor și Societatea Română de Tehnologii Neconvenționale.
 • În cadrul UPT a deținut mai multe funcții de conducere: Șef Catedră TM ( 2004-2008), Secretar Științific al Catedrei TM (1996-2004).

Nicolae NEGUȚ

Data decernării: 15.09.2016

 • Profesorul Nicolae NEGUȚ s-a născut la 15.09.1941, în localitatea Drăgoiești, Județul Vâlcea. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, specializarea Material Rulant, promoția 1966. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1988, iar din anul 1994 a devenit profesor universitar la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • Pe parcursul carierei didactice Prof. univ. dr. ing. Nicolae NEGUȚ a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline din domeniile: Calculul structurilor de rezistență ale materialului rulant de cale ferată și studii de fiabilitate ale unor mașini agregate; Studiul durabilității cablurilor și încercări de materiale; Studiul optimizării demarajului și circulației locomotivelor.
 • În activitatea de cercetare științifică Prof. univ. dr. ing. Nicolae NEGUȚ a publicat 85 de lucrări științifice, a participat la realizarea a 12 granturi de cercetare-dezvoltare și 50 de contracte de colaborare cu producția, 13 cărți, 6 culegeri de probleme și un îndrumător de laborator pentru 9 discipline.
 • Prof. univ. dr. ing. Nicolae NEGUȚ a participat la proiectarea și realizarea părții mecanice a unei mașini de încercat probe lungi de cablu, unicat în România și printre puținele de acest tip din lume.
 • Pentru activitatea profesională desfășurată a primit mai multe distincții: Șef de lucrări universitar Evidențiat – Ministerul Educației și Învățământului în 1984; Profesor Bologna – ANOSR în 2012 și Diplomă de Excelență pentru activitatea didactică, științifică și managerială în slujba Universității Politehnica Timișoara ­ Senatul UPT.
 • În anul 1995, Prof. Neguț a înființat oficial Asociația Sportivă – singura din centrul universitar, fiind și Președintele acestei Asociații. Cu ocazia aniversării a 95 de ani de la înființarea Politehnicii din Timișoara, dl. Profesor Neguț a lansat monografia istorică De la Societatea sportivă de ieri – 1920 la Asociația Sportivă de azi – 2015; 
 • Dl. Prof. univ. dr. ing. Nicolae NEGUȚ a fost timp de 16 ani la conducerea facultății de Mecanică: prodecan (1992-2000), decan (2000-2008), de asemenea, dl. Profesor face parte din membrii fondatori ai Fundației Politehnica.

Gheorghe CREȚU

Data decernării: 02.06.2016

 • Profesorul Gheorghe CREȚU s-a născut la 13.01.1936, în localitatea Ciclova Montană, județul Caraș-Severin. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, secția Construcții Hidrotehnice, promoția 1958. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1972, iar din anul 1980 a devenit profesor universitar la Facultatea de Construcții, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • În anul 1994 obține titlul de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă având până în prezent 20 teze de doctorat susținute și validate și alte 5 teze de doctorat în stagiu.
 • Pe parcursul carierei didactice dl. Prof. dr. ing. Gheorghe CREȚU a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline din domeniile Hidrologie, Gospodăririi Apelor și Protecției Mediului atât la UPT cât și la Universitățile din Nice-Franța, Budapesta. Londra, Iași și București. Dl. Profesor CREȚU a inițiat în tainele ingineriei peste 53 de generații de absolvenți.
 • În domeniul publicațiilor, activitatea domnului Prof. dr. ing. Gheorghe CREȚU este deosebită, atât prin numărul mare de publicații, cât și prin consistența acestora: 15 publicații, tratate și lucrări didactice, 30 de lucrări științifice publicate în Reviste indexate ISI cu factor de impact și 180 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate și în volumele unor manifestări științifice din țară și străinătate, 77 de contracte de cercetare proiectare. 
 • Domnul Profesor Crețu este membru în mai multe asociații profesionale: Asociația Generală a Inginerilor din România - AGIR, Asociația Oamenilor de Știință – AOS, Asociația Internațională de Științe Hidrologice – IAHS, Asociația Mondială de Conservare a Solului și a Apei – WASWC, Biroul de Cercetare și Avizare ABI-SUA, vicepreședinte în Comitetul Național Român pentru PHI-UNESCO, Asociația Europeană a Resurselor de Apă – EWRA din Atena, TECHWARE Bruxelles.
 • În anul 1982 primește din partea Ministerului Educației și Învățământului titlul de Profesor Universitar Evidențiat. 
 • Dl. Prof. dr. ing. Gheorghe CREȚU a fost prodecan al Facultății de Construcții (1986-1990), membru în Senatul UPT și în Consiliul Facultății de Construcții.

Ioan Adrian Niculaie
RETEZAN

Data decernării: 13.04.2016

 • Profesorul Ioan Adrian Niculaie RETEZAN s-a născut la 11.07.1944, în localitatea Deva, Județul Hunedoara. Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Construcții, secția Construcții Hidrotehnice, promoția 1967. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1987, iar din anul 1994 a devenit profesor universitar la Facultatea de Construcții, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • Din anul 1997 obține titlul de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Civilă având până în prezent 7 teze de doctorat susținute și validate și alte 4 teze de doctorat în stagiu.
 • Pe parcursul carierei didactice dl. Prof.dr.ing. Ioan Adrian Niculaie RETEZAN a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline din domeniile: Instalații pentru construcții, Hidraulică, Alimentări cu apă și canalizări etc. De asemenea, a participat la schimburi de experiență la Facultatea de Instalații din București și la universități din străinătate (LʼEcole Politechnique de Montreal, Universitatea Koshuth Lajos Debrecen, Universitatea Dalarna Borlange Suedia, Universitatea Tehnică a Moldovei).
 • În domeniul publicațiilor, activitatea domnului Prof.dr.ing. Ioan Adrian Niculaie RETEZAN este deosebită, atât prin numărul mare de publicații, cât și prin consistența acestora: 11 tratate și lucrări didactice, 175 de lucrări științifice, 6 brevete de invenție, 5 certificate de inovație, a fost editor la 25 de volume la conferințe și a participat la 72 de contracte de cercetare.
 • Domnul Profesor Retezan este membru în mai multe asociații profesionale: Preşedinte al Filialei Banat a Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România, Membru al Consiliului Director al AIIR, Membru al Academiei Central Europene de Ştiinţă şi Artă, Member of American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Eng. Etc.

Dan DUMITRESCU

Data decernării: 29.10.2015

 • Profesorul Constantin Dan DUMITRESCU s-a născut la 27.12.1946 în Timișoara, Județul Timiș. A urmat cursurile universitare la Universitatea Politehnica Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Mecanică, specializarea TCM, promoția 1969. Obține titlul de doctor inginer în anul 1985 sub conducerea Profesorului Gheorghe Savii.
 • Pe parcursul carierei didactice Profesorul Popa a desfășurat o activitate remarcabilă, dezvoltând 11 noi discipline care au acoperit un areal științific deosebit de larg, cum ar fi: Organizarea și conducerea întreprinderilor, Ingineria Sistemelor, Ergonomia și Proiectarea locului de muncă, Managementul Calității, Mentenanța Sistemelor etc.
 • Profesorul Dumitrescu a predat ca profesor titular sau cadru didactic asociat la mai multe universități: Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj (1999-2004) – unde a contribuit și la dezvoltarea Facultății de Cibernetică, Universitatea Ecologică din Deva (1998-2003), Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca (2004-2008), Universitatea din Petroșani (2012-2013), Universitatea Creștină  „Dimitrie Cantemir” (2012-2014) și Universitatea din Szeged.
 • În domeniul cercetării a participat la implementarea  a 29 de contracte de cercetare științifică. Activitatea domnului profesor din domeniul științific este remarcabilă: 24 tratate științifice, 1 brevet de invenție, 2 inovații,  peste 280 de lucrări științifice.

Horia Liviu POPA

Data decernării: 29.10.2015

 • Profesorul Horia Liviu POPA s-a născut la 04.11.1940 în Timișoara, județul Timiș. A urmat cursurile universitare la Universitatea Politehnica Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Mecanică, specializarea TCM, promoția 1963. Obține titlul de doctor inginer în anul 1980 sub conducerea Profesorului Aurel Nanu.
 • Pe parcursul carierei didactice Profesorul Popa a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr de 22 de discipline noi la diferite secții de specializare din cadrul Facultăților de Mecanică, Management în Producție și Transporturi. De asemenea a colaborat cu Universitatea Tibiscus din Timișoara, Universitatea Creștină  „Dimitrie Cantemir”.
 • Profesorul Horia Popa  a inițiat și coordonat specializările: Ingineria Sistemelor de Producție – la Facultatea de Mecanică, Ingineria și Managementul Competitivității – la MPT.
 • Remarcabilă este colaborarea domnului Profesor Horia Popa cu universități de renume din țară și străinătate, dar și cum mediul de afaceri și inovare.
 • În paralel și cu strânsă legătură cu activitatea didactică-educativă, domnul Profesor Horia Popa a desfășurat o bogată activitate de cercetare științifică și inovare, pe plan național și internațional, fiind recunoscut ca expert în domeniul competitivității sustenabile.
 • În domeniul cercetării a participat la realizarea  a 82 de contracte de cercetare-dezvoltare-inovare. Activitatea domnului profesor din domeniul științific este remarcabilă: 32 tratate științifice, 4 brevete de invenție, peste 200 de lucrări științifice.
 • În cadrul UPT domnul Prof. dr. ing. Horia Liviu Popa a îndeplinit mai multe funcții: Director Tehnic la secția de Prototipuri și Microproducție a UPT (1982-1985), membru în Consiliile Profesorale ale Facultății de Mecanică  (1986-1992), Șeful Catedrei de management (1990-1992), membru în Consiliile Profesorale ale Facultății MPT, Director al Centrului de Cercetare în Inginerie Economică (2001-2010).

Virgil HAIDA

Data decernării: 19.03.2015

 

 • Profesorul Virgil HAIDA s-a născut la 13 noiembrie 1938, în localitatea Gurasada, județul Hunedoara. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Construcții, promoția 1963. Devine profesor universitar în anul 1992 și obține titlul de conducător de doctorat în anul 1995 în domeniul Ingineriei Civile. A inițiat în tainele ingineriei construcțiilor peste 40 de generații de studenți, unii dintre ei actuali membri ai Facultății de Construcții din cadrul UPT și a condus, finalizat și validat 12 teze de doctorat.
 • Pe parcursul carierei didactice, domnul Profesor Haida a desfășurat o activitate remarcabilă predând diferite din domeniul geologiei, geotehnicii, fundațiilor, tunelurilor și metropolitanelor, fundațiilor în condiții speciale și stabilității masivelor de pământ.
 • Activitatea științifică de cercetare avansată este susținută de cele 133 de lucrări științifice, 19 publicații didactice și peste 300 de contracte și protocoale de cercetare-dezvoltare ( 100 de contracte de cercetare științifică și peste 200 de contracte de proiectare, asistență tehnică și expertiză). Ministerul Educației și Învățământului i-a acordat domnului Profesor Haida Premiul I pentru cercetare științifică în domeniul construcțiilor pentru lucrarea Foraje geotehnice și puțuri hidrogeologice executate cu ajutorul mecanismelor vibratoare (1968). A fost inclus în Dicționarul specialiștilor din știința și tehnica românească Who’s who (1996), în monografia Personalități hunedorene (2002) și în cartea Seniorii, care cuprinde cadrele didactice de prestigiu ale Politehnicii din Timișoara.
 • În cadrul UPT domnul Profesor dr. ing. Virgil HAIDA a deținut o serie de funcții importante: membru în Senatul UPT și în Consiliul Facultății de Construcții.

Mircea Octavian POPOVICIU

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Mircea Popoviciu s-a născut la 2 decembrie 1931, în comuna Nădrag, județul Timiș. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Mecanică, Specializarea Mașini de Forță, promoția 1955. Obține titlul de doctor inginer în anul 1971 și devine profesor universitar în anul 1991.
 • Pe parcursul carierei didactice, domnul Profesor Popoviciu a desfășurat o activitate remarcabilă predând un număr de 12 discipline la diferite facultăți: Mecanică, Electrotehnică, Chimie, Construcții și Energetică: Pompe. Ventilatoare, Suflante, Turbine Hidraulice, Mecanica Fluidelor și Mașini Hidraulice, Tehnologia Fabricației Mașinilor Hidraulice etc. Pentru a veni în ajutorul studenților a elaborat 5 cursuri scrise și 2 îndrumătoare de lucrări. O largă circulație (peste 200 de citări) a avut manualul “Hidraulică și Mașini Hidraulice” elaborat de Viorica Anton, Mircea Popoviciu și Ioan Fitero și tipărit de editura Didactică și Pedagogică în 1979. În 1990 manualul a fost reeditat și în Republica Moldova. Succesul acestui manual s-a datorat atât modului de tratare a subiectelor cât și orientării spre rezolvarea problemelor ridicate de activitatea tehnică curentă.
 • În cercetarea științifică a abordat un număr mare de teme privind în special proiectarea, fabricarea și mentenanța mașinilor hidraulice. Rezultatele au fost publicate atât în reviste naționale (130 articole) cât și în unele din străinătate (40 articole). Activitatea de cercetare științifică avansată este susținută și de cele 23 de granturi de cercetare-dezvoltare naționale și 45 de contracte științifice încheiate cu întreprinderi din țară. Ca urmare a recunoașterii activității științifice a devenit membru titular în Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) și secretar științific al Filialei Timișoara a AOSR (2003-2005).
 • În cadrul UPT domnul Profesor dr. ing. Mircea Octavian POPOVICIU a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții importante: Șef al catedrei de mașini Hidraulice (1990-1997). Aproximativ în aceeași perioadă a fost membru în Senatul UPT și în Consiliul Facultății de Mecanică.

Mircea Ovidiu BĂRGLĂZAN

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Mircea Ovidiu Bărglăzan s-a născut la 10 Noiembrie 1939 în Municipiul Timișoara, Județul Timiș. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Mecanică, Specializarea Mașini Hidraulice și Pneumatice, promoția 1956. Obține titlul de doctor inginer în anul 1981, devine conducător de doctorat în anul 1990 și profesor universitar în 1992. În calitate de conducător de doctorat a condus, finalizat și validat 10 teze de doctorat, actualmente având încă o teză de doctorat în implementare.
 • Activitatea didactică remarcabilă este susținută de numeroasele cursuri predate, din care amintim: Mecanica Fluidelor, Măsurări hidraulice și pneumatice, Reglarea și automatizarea sistemelor hidraulice și Turbine și Transmisii Hidrodinamice. A publicat 8 cărți, 8 îndrumătoare de lucrări practice de laborator și 2 manuale de specialitate.
 • Activitatea științifică de cercetare avansată a domnului Profesor Bărglăzan este evidențiată prin cele aproape 300 de materiale științifice și tehnice elaborate (104 recenzii și  187 de articole științifice, din care 45 ca unic autor, 69 ca prim autor și la 73 de lucrări ca și colaborator. A făcut parte din colective care au câștigat 29 de contracte de cercetare din care la 16 a avut calitatea de director, a soluționat 70 de contracte de colaborare tehnico-științifică. A fost colaborator la institutul de Hidraulică Pneumatică București (2005-2010) și la Agenția Managerială pentru Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic Politehnica (2007-2009).
 • În cadrul UPT domnul Profesor dr. ing. Mircea Ovidiu BĂRGLĂZAN a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții importante: Membru în Senatul UPT (1991-1999) și în Consiliul Facultății de Mecanică (1991-2003), membru în Biroul Catedrei de Mașini Hidraulice (2004-2006).

Gheorghe POPA

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Gheorghe Popa s-a născut la 6 Aprilie 1935 în localitatea Gherman, județul Timiș. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Construcții, Specializarea Construcții și Instalații Hidrotehnice, promoția 1958. Obține titlul de doctor inginer în anul 1974 sub conducerea Academicianului Dan Mateescu, în anul 1990 devine profesor universitar, iar din 1992 este conducător de doctorat. În calitate de coordonator de doctorat a condus, finalizat și validat 8 teze de doctorat (din care 4 sunt Profesori la Universitățile din Timișoara, Craiova și Oradea).
 • Pe parcursul carierei didactice a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline, din care amintim: Construcții hidrotehnice, Hidrologie, Inginerie seismică, Construcții hidrotehnice subterane, Baraje și acumulări de apă, Construcții hidroedilitare, Rezistența materialelor, Inginerie sanitară și protecția mediului etc.
 • Domnul Profesor Gheorghe POPA este una dintre personalitățile recunoscute în țară și străinătate pentru activitatea de cercetare din domeniul hidrotehnicii și protecției mediului. Activitatea de cercetare avansată este susținută prin cele peste 82 de lucrări științifice, 12 volume de cărți, tratate și publicații didactice, 2 brevete de invenție, 4 inovații și 13 contracte de cercetare la care a fost director.
 • Activitatea de cercetare avansată a fost recunoscută prin obținerea diverselor premii: Titlul de Excelență al Universității Politehnica Timișoara, Titlul de Excelență al Universității Ovidiu din Constantă și al Universității Gheorghe Asachi din Iași.
 • În cadrul UPT domnul Profesor dr. ing. Gheorghe POPA a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții importante: Șef de catedră la Facultatea de Construcții (19990-1992) și Decan al Facultății de Hidrotehnică (1993-2000).

Ion MIREL

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Ion MIREL s-a născut la 3 Iulie 1939 în Comuna Cornu, Județul Prahova. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Construcții, specializarea Construcții Hidrotehnice, promoția 1961. Obține titlul de doctor inginer în anul 1974 și devine profesor universitar în 1990, în prezent fiind Profesor consultant în cadrul Facultății de Construcții. În calitate de conducător de doctoral a condus, finalizat și validat 15 teze de doctorat, în prezent având alte 3 teze de doctorat în coordonare.
 • Pe parcursul carierei didactice, domnul Profesor Ion Mirel a desfășurat o activitate remarcabilă, predând circa 30 de discipline atât la Facultatea de Construcții din cadrul UPT, cât și la Universitățile din Viena și Graz din Austria: Hidraulica construcțiilor hidroedilitare, Optimizarea sistemelor hidroedilitare, Exploatarea sistemelor hidroedilitare, Procedee speciale de epurare, Surse nepoluante de energie, Protecția mediului, Tratarea apelor geotermale, Colectarea, transportul și și neutralizarea deșeurilor menajere etc.
 • În paralel cu activitatea didactică, domnul Profesor Mirel a desfășurat o intensă activitate de cercetare avansată susținută de cele peste 274 de lucrări științifice, 22 de lucrări cotate ISI, 22 de publicații, tratate și lucrări didactice, 7 brevete de invenție, 2 inovații și sutele de contracte de cercetare-dezvoltare.
 • În cadrul UPT domnul Profesor dr. ing. Ion MIREL a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții importante: Șeful serviciului de școlarizare a studenților străini (1975-1985), Prodecan al Facultății de Construcții (1986-1990), membru în Senatul UPT (1970-1989) și în Consiliul facultății de Construcții (1970-1990).

Teodor Eugen MAN

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Teodor Eugen MAN s-a născut la 15 iulie 1949 în localitatea Finiș, Județul Bihor. A urmat cursurile universitare ale Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Construcții, specializarea Hidrotehnică Agricolă, promoția 1972. Devine doctor inginer în anul 1983 și profesor universitar în anul 1993, în prezent fiind profesor consultant și conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale UPT. În calitate de conducător de doctorat a condus, finalizat și validat 10 teze de doctorat, având alte 9 teze de doctorat în desfășurare.
 • Pe parcursul carierei didactice a elaborat un număr de 23 de volume de material didactic și a introdus o serie de noi discipline în planul de învățământ, corelate cu standarde interne și internaționale: Dezvoltare rurală, Dezvoltare rurală și urbană, Dezvoltare rurală durabilă, Dezvoltare durabilă, Irigații și drenaje, Exploatarea sistemelor IF, Hidroameliorații, Metode de reabilitare, modernizare și retehnologizare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare, Eficientizarea amenajărilor de desecare-drenaj, Protecția mediului în sisteme logistice.
 • În paralel cu activitatea didactică, Profesorul Man a desfășurat o intensă activitate de cercetare avansată subliniată prin cele 257 de lucrări științifice, 3 brevete de invenție, 8 inovații, 116 contracte de cercetare-dezvoltare, din care la peste 70 a fost director de contract. Prof. dr. ing. Teodor Man este membru în prestigioase asociații profesionale din țară și străinătate, a fost profesor invitat la Universitatea Artois, IUT Bethune din Franța.
 • În cadrul UPT domnul Profesor. dr. ing. Teodor Eugen MAN a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții importante: Prorector (1996-2000), Membru al Senatului (1996-2000, 2000-2001), Decan al facultății de Hidrotehnică (2008-2011), Director Departament Hidrotehnică (2011-2012), Prodecan Facultatea de Construcții (2012-2014), Director Centru de Cercetare în Hidrotehnică și Protecția mediului (2009-prezent).

Michael ION

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Michael ION  s-a născut la 16 Martie 1943 în Viena, Austria. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, fiind absolvent al Facultății de Construcții, Specializarea Construcții Hidrotehnice, promoția 1967. Obține titlul de doctor inginer în anul 1989 sub conducerea Academicianului Ioan Anton, în cadrul Facultății de Mecanică și devine profesor universitar în anul 1993.
 • Pe parcursul carierei didactice, domnul profesor Michael ION a desfășurat o activitate remarcabilă, predând numeroase discipline, printre care amintim: Construcții Hidrotehnice, Hidrologie, Calculul structurilor hidrotehnice prin metoda elementelor finite, metode moderne de calcul aplicate în hidrotehnică etc.
 • Activitatea științifică este susținută de cele peste 55 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, volume ale unor conferințe și congrese naționale și internaționale, 9 volume de cărți și lucrări de sinteză, cursuri universitare, culegeri de probleme și îndrumătoare de laborator, 109 contracte de cercetare-dezvoltare în domeniul construcțiilor hidrotehnice și 1 brevet de invenție.
 • Domnul Profesor Michael ION este membru în mai multe asociații profesionale naționale și internaționale și Expert pentru evaluarea stării de siguranță în exploatarea barajelor, digurilor și cuvetelor lacurilor de acumulare încadrate în categoria A și B.
 • În cadrul UPT domnul Prof. dr. ing. Michael ION a deținut o serie de funcții importante: Secretar științific al Facultății de Construcții (1990), Prodecan al Facultății de Hidrotehnică (1990-1992), Șef de Catedră, Construcții Hidrotehnice (1996-2000), Decan al Facultății de Hidrotehnică (2000-2008).

Ioan DAVID

Data decernării: 19.03.2015

 • Profesorul Ioan DAVID s-a născut la 8 septembrie 1940 în localitatea Culpiu, județul Mureș. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, Facultatea de Construcții, Specializarea Construcții și Instalații hidrotehnice (obținând titlul de inginer diplomat în 1963) și la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Matematică (obținând titlul de matematician diplomat în 1972). Obține titlul de doctor inginer în 1974 la Institutul Politehnic din Timișoara, își susține teza de abilitare la Technische Universität Darmstadt în Germania în 1977, devine profesor universitar și este reconfirmat ca și conducător de doctorat în anul 1990. Din anul 2010 este Profesor Consultant și conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale din UPT, având conduse, finalizate și validate 25 de teze de doctorat din domeniul Inginerie Civilă.
 • Pe parcursul carierei didactice, domnul Profesor David a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr semnificativ de discipline: Hidraulică, Hidraulică și Amenajări Hidrotehnice. Hidraulică subterană, Modelarea matematică în hidrotehnică.
 • Activitatea științifică este susținută de cele peste 200 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, susținute la conferințe naționale și internaționale, 15 volume de cărți și lucrări de sinteză, cursuri universitare, culegeri de probleme și îndrumătoare de laborator, 3 brevete de invenție și peste 80 de contracte de cercetare-dezvoltare.
 • Domnul Profesor Ioan David este din 1999 Profesor Onorific al Universității Tehnice din Darmstadt, Germania, iar din 2006 este profesor invitat la Technische Hochschule Mittelhessen, Germania. De asemenea, Profesorul David este referent științific pentru revista Advances in Water Resources – Elsevier Journals (ISI) și pentru Editura Digital Data Cluj și este membru în diverse asociații profesionale din țară și străinătate.
 • În cadrul UPT domnul Prof. dr. ing. Ioan David a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții de conducere: Decan al Facultății de Hidrotehnică (1990-1994), secretar științific al Senatului UPT (1989), Redactor Șef al Buletinului Științific al UPT, Transactions of Hidrotehnics. 

Marin MARIN

Data decernării: 12.02.2015

 • Profesorul Marin MARIN s-a născut la 17 Iulie 1947, în comuna Lungești, Județul Vâlcea. Este absolvent al Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, Facultatea de Construcții, secția Construcții Civile, Industriale și Agricole, promoția 1971. A obținut titlul de doctor inginer în anul 1984, iar din anul 1992 a devenit profesor universitar la Facultatea de Construcții, Universitatea Politehnica Timișoara.
 • Din anul 2000 obține titlul de conducător de doctorat, având până în prezent 11 teze de doctorat susținute și validate.
 • Pe parcursul carierei didactice dl. Prof. dr. ing. Marin Marin  a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr de cinci discipline diferite din domeniile geotehnică, fundații, calculul structurilor pe mediu elastic, amenajarea teritoriului și urbanism.
 • Activitatea de cercetare științifică este validată de 10 cărți și cursuri universitare publicate, 140 de lucrări științifice publicate în fluxul național și internațional, 13 brevete de invenție, 30 de contracte de cercetare. Prof. Marin este membru în diverse organizații profesionale și științifice: Vicepreședinte Societatea Română de Geotehnică și Fundații, membru în Societatea Internațională de Geotehnică și Fundații, Asociația Inginerilor Constructori și Proiectanți Structuri, AGIR, Asociația Oamenilor e Știință din România și membru în diverse comitete editoriale ale unor reviste naționale/internaționale.
 • Activitățile manageriale în procesul de învățământ au constat în: Director INCERC filiala Timișoara, Director Centru de Cercetare Infrastructuri pentru Construcții și Transporturi, șeful colectivului de Geotehnică și Fundații din cadrul Departamentului CCTFC, membru în Biroul Departamentului, membru în Consiliul Facultății de Construcții.Aurel Carol NANU

Data decernării: 20.11.2014

 • Profesorul Aurel Carol NANU s-a născut la 23 mai 1921, în localitatea Turda, județul Cluj-Napoca. A urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic din Timișoara, Facultatea de Electromecanică (1939 – 1944) și la Facultatea de Matematică a Universității din Cluj, refugiată la Timișoara (1940 – 1944). I se conferă titlul de doctor inginer în anul 1962, și pe cel de doctor docent în științe tehnice în anul 1970.
 • În învățământul superior a început să lucreze ca asistent, la disciplinele de Matematici și Bazele Electrotehnicii (1946 – 1948) și ca șef de lucrări, la disciplinele Tehnologia Materialelor și Materiale Electrotehnice (1948 – 1950). În 1950 este avansat la gradul de conferențiar, predând disciplinele de Tehnologia Materialelor și Materiale Electrotehnice, la Facultatea de Electrotehnică din Institutul Politehnic Timișoara (1950 – 1962).  În perioada 1960 – 1985 a fost șeful Catedrei de Tehnologie Mecanică, de la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Timișoara. Din1962 profesor universitar, la disciplina Tehnologia Materialelor, Facultatea de Mecanică, unde a funcționat până în 1993, anul pensionării. Din 1993 - prezent funcționează ca Profesor Consultant la Politehnica din Timișoara, Facultatea de Mecanică, Catedra de Tehnologie Mecanică.
 • Este conducător de doctorat, 72 de ingineri obținând titlul de doctor-inginer sub conducerea sa științifică
 • Rezultatele cercetării științifice sunt concretizate în articolele științifice publicate atât în țară cat și străinătate, 262 lucrări științifice. Este autorul a 24 cursuri universitare și tratate, are înregistrate la OSIM 10 invenții şi are aplicate 64 de noi tehnologii.
 • A înființat Asociația Română pentru Tehnologii Neconvenționale, al cărei președinte este și în prezent. Asociația lucrează cu 12 filiale în toată România, în centrele universitare mai importante. S-au organizat 13 conferințe științifice internaționale și se editează o revistă de specialitate periodică, "Tehnologii Neconvenționale".
 • Prof. dr. ing. Aurel Carol Nanu a obținut numeroase distincții, dintre care amintim: președinte al Comisiei de Tehnologii Neconvenționale a Academiei Române. Este distins cu ordine și medalii la nivel guvernamental. Este membru al mai multor organizații științifice internaționale (SUA, Franța, Slovacia).
 • I s-a decernat titlul onorific de  Doctor Honoris Causa la 5 universități din țară (Sibiu, Cluj, Timișoara, Craiova, Iași).
 • Ca funcții administrative, a fost prodecan la Facultatea de Electrotehnică (1955 – 1960), Prorector la Institutul Politehnic Timișoara (1965 – 1967) și rector al Universității „Tibiscus” din Timișoara (1993 – 1999).

 

Mihai JĂDĂNEANȚ

Data decernării: 20.11.2014

 • Profesorul  Mihai JĂDĂNEANȚ s-a născut la 10 Septembrie 1943. Este absolvent al Institutului Politehnic, Facultatea de Mecanică, promoția 1965. Obține titlul de doctor inginer în 1968 și pe cel de profesor universita,r în cadrul Facultății de Mecanică, în 1996. Din 2008 este Profesor Consultant.
 • Profesorul Jădăneanț a fost titular al unui număr de 7 discipline susținute în cadrul Catedrei Termotehnică și Mașini Tehnice/ Departamentul Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi.
 • În calitate de conducător de doctorat (din 2000) în domeniul Inginerie Industrială, a condus, finalizat și validat 8 teze de doctorat.
 • Profesorul Jădăneanț a contribui la înființarea specializării Autovehicule Rutiere-licență și Energologia Mașinilor Termice-Master.

Ivan MARIN
Data decernării: 26.06.2014

 

 • Profesorul  Ivan MARIN s-a născut la 4 August 1937, în localitatea Dobrosloveni, județul Olt. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Construcții, promoția 1959, i se conferă titlul de doctor inginer în 1971 și pe cel de profesor universitar în 1981 la Facultatea de Construcții din cadrul Institutului Politehnic Timișoara.
 • Activitatea didactică remarcabilă este susținută de cele nouă discipline diferite din domeniul Construcțiilor și  Reabilitării construcțiilor la care a fost titular și a predat atât în română cât și engleză. Profesorul Ivan Marin a inițiat în tainele ingineriei peste 50 de generații de absolvenți.
 • Rezultatele cercetării științifice însumează 25 de tratate, cărți și cursuri, 181 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate internaționale sau autohtone. Prof. Ivan Marin este redactor șef la revista Journal pf Applied Engineering Science din 2010 și membru în colegiul de redacție la Revista Structural Engineer a IABSE, de asemenea este membru în diferite organizații profesionale din țară:  AGIR, AICPS, CNCSIS, SIAC, APCOR, iar pe plan internațional este membru IABSE din 1990.
 • Profesorul dr. ing. Ivan Marin a  fost Cercetător onorific al Centrului de Cercetări Fundamentale și Avansate de Construcții Metalice și Sudură din cadrul Filialei Timișoara a Academiei Române.
 • Pe plan administrativ, Profesorul Ivan Marin a deținut o serie de funcții remarcabile în cadrul Politehnicii din Timișoara: Prodecan al facultății de Construcții (1977-1981), Secretar Științific al Senatului UPT ( 1981-1983), prorector al UPT (1983-1984), decan al Facultății de Construcții ( 1984-1990) și director al Departamentului CMMC ( 1992-2004).                 

Constantin ȘORA

Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Constantin ȘORA s-a născut la 7 iunie 1924, în localitatea Feneriș, județul Bihor. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Electromecanică, promoția 1947, în 1961 a devenit doctor inginer, iar în 1974 - doctor docent. A fost profesor universitar la disciplina Bazele electrotehnicii (1964 - 1994).
 • În calitate de conducător de doctorat a condus și validat 37 de teze de doctorat.
 • Rezultatele cercetării științifice sunt validate de cele cinci cărți de specialitate în domeniul electric, iar volumul Le quadripole electrique a aparut la Editura Masson din Paris. Totodata, de cele circa 120 de articole și comunicări în reviste de profil din țară și străinătate.
 • Profesorul Constantin Șora a obținut Ordinul Meritul Științific (în 1970) și Premiul I al Ministerului Învățământului (în 1970) pentru activitatea științifică-tehnică. Profesorul Constantin Șora este membru al Academiei de Științe Tehnice din România – ASTR, membru al Asociației Generale a Inginerilor din România – AGIR.
 • Profesorul Constantin Șora este membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din Romania (ASTR) - Secția Electrotehnică și Energetică (din 2004).
 • În cadrul administrației Politehnicii din Timișoara a deținut o serie de funcții: Șeful Catedrei de Electrotehnică a Facultății de Electrotehnică (1964 - 1994), redactor responsabil al Buletinului Științific - Seria Electrotehnică a UPT, Secretar științific al Senatului UPT (1963 – 1972). 

 

Corneliu Constantin RĂDULESCU

Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Corneliu Constantin RĂDULESCU s-a născut pe 16 ianuarie 1946. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Mecanică, Specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, promoția 1972, doctor inginer specializarea Robotică obținut în 1987, profesor universitar din 1996.
 • În cei 32 de ani de activitate Profesorul Rădulescu a fost titular la 11 discipline, susținute în cadrul Departamentului Mecatronică: Elemente Constructive de Mecanică Fină și Robotică ( două din cursuri fiind predate în limba germană). În domeniul disciplinelor susținute, Profesorul Rădulescu a publicat 25 de tratate, monografii, cărți de specialitate, îndrumătoare de laborator sau proiect publicate la edituri recunoscute CNCSIS. Rezultatele științifice deosebite sunt validate de cele 133 de lucrări științifice publicate în reviste internaționale sau naționale. Prof. Rădulescu a contribuit la înființarea specializărilor: Roboți Industriali- Licență, Sisteme Robotice cu Inteligență Artificială – Master. A condus sau participat la buna derulare a 53 de contracte de cercetare științifică.
 • Profesorul Rădulescu a făcut parte din mai multe comisii și comitete: Expert evaluator CNCSIS în domeniile Robotică și Organe de mașini (1998-2008), Expert Evaluator ANCS în domeniile Robotică și Organe de Mașini (2006-2009), a fost membru în comitetul de organizare și redactare a volumelor mai multor conferințe de specialitate (Robotică), a fost referent la mai multe Conferințe Internaționale. Prof. Corneliu-Constantin Rădulescu este membru/a fost membru în mai multe asociații profesionale: Societatea Română de Robotică (SRR – membru fondator 1990), Asociația Generală a Inginerilor din România –AGIR, Asociația de Mecanică Fină și Optică (AMFOR), Asociația Română de Teoria Mașinilor și Mecanismelor (ARoTMM), Verein Deutscher Ingenieur (VDI), Asociația Română de Transmisii Mecanice (ROAMT), Societatea Română de Mecatronică (SROMECA).
 • Recunoașterea profesională a Profesorului Corneliu-Constantin Rădulescu a fost răsplătită prin numeroase premii și distincții: Premiul Traian Vuia al Academiei Române pe anul 1982, Medalia de Aur la Târgul International de la București – TIN 1988.

 

 

Ioan NICOARĂ

Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Ioan NICOARĂ s-a născut la 3 Aprilie 1944, în localitatea Băbășești, județul Satu-Mare. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Mecanică, promoția 1966. I s-a decernat titlul de doctor inginer în 1981, iar din 1992 până în 2009 este profesor în cadrul Facultății de Mecanică. În perioada 2009-2012 a fost profesor consultant în cadrul UPT.
 • Din 1996 a obținut titlul de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică, coordonând astfel 20 de teze de doctorat validate.
 •  Profesorul Nicoară a fost titular la următoarele disciplinele: aparate optice; fiabilitate și terotehnică; elemente constructive de mecanică fină; aparatură opto-electronică; dispozitive și tehnologii pentru sisteme optice laser; didactica specialității; domenii profesionale; controlul calității; sinteza optimală, dinamică și încercarea sistemelor mecanice mobile; management strategic; managementul resurselor umane. Rezultatele științifice deosebite sunt validate de cele 34 de cărți și manuale publicate și edituri recunoscute CNCSIS, de cele 168 de lucrări publicate în reviste internaționale și autohtone. De asemenea Prof. Nicoară este coautor la 10 brevete de invenție certificate. A condus sau colaborat la derularea activității a 41 de contracte de cercetare științifică.
 • Profesorul Nicoară a fost membru în Comisia pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (specializarea Inginerie Mecanică), The International Society for Optical Engineering-SPIE; International Federation for Theory of Mechanisms and Machines-IFToMM; Asociația. Română de Mecanică Fină și Optică; Asociația Română de Transmisii Mecanice; Societatea Română de Metrologie; Asociația Română de Teoria Mecanismelor şi Maşinilor-ARoTMM; Societatea Română de Optoelectronică;

 

Lucian MĂDĂRAS

Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Lucian MĂDĂRAS s-a născut la 21 august 1941, în localitatea Terebești, județul Maramureș. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Mecanică Agricolă, promoția 1964, în 1977 obține titlul de doctor inginer la Institutul de Fizică și Tehnologia Materialelor București, din 1965 este cadru didactic la Facultatea de Mecanică, devenind profesor universitar în anul 1992.
 • Din 1990 a primit și conducere de doctorat, astfel încât 14 ingineri au obținut titlul științific de Doctor inginer sub conducerea sa.
 • Direcțiile principale de cercetare au fost în următoarele domenii: Organe de mașini, Roboți industriali, Transmisii mecanice, Proiectarea asistată de calculator. A desfășurat o bogată activitate științifică materializată în 22 de monografii/manuale, peste 100 de lucrări științifice, și un număr de 46 de contracte de cercetare.
 • În perioada 01.01.1988 - 17.12.1989 a îndeplinit funcția de director tehnic al Secției de Prototipuri și Microproducție a Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara.
 • Este membru fondator la următoarele asociații profesionale: - Asociația Specialiștilor în Organe de Mașini - Asociația Română de Tribologie - Asociația Română de Roboți. În perioada 2000-2004 a fost membru în colegiul de redacție a Buletinului Științific al Universității Politehnica Timișoara, Seria Mecanică.
 • Domnul prof. dr. ing. Lucian Mădăras deține mai multe premii, medalii și distincții: în anul 1982 este distins cu premiul „Traian Vuia” al Academiei Romane, American Medal of Honor 2001 – American Biographical Institute, iar în 2004 primește titlul de „Profesor Onorific” al Facultății de Construcții de Mașini a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Tiberiu Dimitrie BABEU

Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Tiberiu Dimitrie BABEU s-a născut la 26 octombrie 1935,  în Municipiul Timișoara, județul Timiș. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Mecanică, promoția 1958, devine doctor inginer în anul 1973, iar prin concurs, din anul 1962, devine cadru didactic universitar pe post și titular la Politehnica din Timișoara, Catedra de Rezistenta Materialelor, parcurgând toate treptele universitare culminând cu profesor din 1990 si până în anul 2001 când, după pensionare, devine Profesor Consultant.
 • Din 1990, profesorul Babeu este conducător de doctorat în domeniul Ingineriei Mecanice. De atunci și până în prezent, circa 40 de doctori ingineri, la ora actuala reputați specialiști recunoscuți pe plan național si mondial, au fost îndrumați de domnia sa. 
 • De-a lungul celor aproape 40 de ani de activitate didactică universitară neîntreruptă a expus cursuri de pregătire fundamentală ca: Rezistența materialelor; Mecanica și rezistenta materialelor; Teoria elasticității și rezistența materialelor; Mijloace de încercări experimentale; Cercetare experimentală și expertizare, pregătind peste 70 de serii de absolvenți. Profesorul Babeu a publicat mai multe cărți si monografii de specialitate. În țară și străinătate a publicat peste 300 de lucrări.
 • În paralel cu activitatea didactică, a desfășurat o bogată activitate de cercetare științifică propriu-zisă, fiind participant la multe contracte/granturi/lucrări de cercetare și, în calitate de director de proiect, fiind câștigător al mai multor granturi. În colaborare, obține două brevete de invenție și 14 certificate de inovator.
 • Datorită meritelor sale științifice, profesionale și didactice, este ales șef al Catedrei de Rezistența Materialelor din Politehnică (1991 – 2000). A fost director tehnic al SPMME din cadrul Politehnicii  Timișoara.
 • Profesorul Babeu face parte din multe societăți/asociații profesionale și științifice: membru corespondent al OIPEEC (Organisation International Pour l’Etude de l’Endurance des Cables) Paris, Franta 1975; membru ARTENS (Asociația Română de Tensometrie) – 1976, președinte teritorial al ARTENS (1991);  președinte al Comisiei RMEP – Rezistența Materialelor, Elasticitate și Plasticitate (1996) – în cadrul Academiei Române, Filiala Timișoara,  președinte al Sucursalei AGIR Timiș, membru în Adunarea Generală și Consiliul Director al AGIR ;  membru fondator și titular al ASTR – Academia de Științe Tehnice din Romania; președintele Societății de Rezistența materialelor din cadrul AGIR – SRM-AGIR; redactor responsabil la Buletinul Științific al ASTR (1999); membru titular al AOSR – Academia Oamenilor de Știință din Romania (2000);  membru al AEXEA – AGIR – Societatea Experților și Consultanților (expert AEXEA/AGIR); membru al ECEC – Work Group, Viena – Austria (2002); membru al corporației publice a Academiei Ungare de Știinte (Magyar Tudomanyos Akademia), Budapesta (2003).
 • A fost inclus in Enciclopedia Who’s Who in Romania, Bucuresti, 2002 (pag. 31), care prezinta 4140 de biografii ale celor care s-au remarcat în domenii importante de activitate (cultură, știință, politica, economie, mass-media).
 • Drept răsplata pentru munca neobosită desfășurată, pentru valoarea acesteia, profesorul Babeu a primit multe premii și distincții:  premiul Aurel Vlaicu al Academiei Române (1994); premiul de excelență al SRM – AGIR (1998, 2005);  Diplomă de Excelență a Universității Eftimie Murgu din Reșița (2001, 2006);  Om al Anului 2004.

 

Voicu SAFTA

Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Voicu SAFTA s-a născut la 06 Aprilie 1933, în județul Cluj. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Mecanică, promoția 1957, i s-a conferit titlul de doctor inginer în 1970, iar din 1980 până în anul 2003 este profesor titular în cadrul Facultății de Mecanică.
 • Din 1990 devine conducător de doctorat, finalizând cu succes 12 teze de doctorat și având alți 8 doctoranzi în stagiu.
 • De-a lungul carierei didactice și de cercetare Profesorul Voicu Safta a deținut o serie de funcții importante: șef de catedră 1980-2000; șef de laborator Centrul de cercetări tehnice, Filiala Timișoara, a Academiei Române 1997-2004, consilier științific ISIM Timișoara din 2006.
 • Domenii de competență: defectoscopie, rezistență și încercări de materiale, mecanica ruperii. Rezultatele din activitatea didactică și de cercetare însumează 200 lucrări științifice publicate dintre care 40 în reviste și edituri din străinătate (Pergamon, Elsevier, VDEh-Verlag etc.) și 25 în reviste ale Academiei Române, 75 rapoarte și memorii de cercetare, 12 tratate, cărți monografii ca: „Defectoscopie nedistructivă industrială”, Ed. Sudura, Timișoara, 2001; „Încercări tehnologice și de rezistență ale îmbinărilor sudate sau lipite”, Ed. Sudura, Timișoara, 2006; „Controlul îmbinărilor și produselor sudate”, 2 volume, Ed. Facla, 1986.
 • Profesorul Voicu Safta este membru al Academiei Europene de Științe și Arte din 2004; al Asociației de Sudură, România (vicepreședinte, 1994-2000), Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România.
 • Profesorul Safta este Profesor onorific al Universității Transilvania Brașov. 
 • De-a lungul timpului a primit numeroase premii și distincții: Premiul „A. Vlaicu” al Academiei Române, 1986; Premiile I, II al MICM, 1975; Premiul III al MEC, 1964; „Ordinul Muncii”, cls. a III-a, 1975; Medalia „Corneliu Mikloşi”, 1999. Who s Who in the World Ed. 24, 2007, p. 2212.

 

Dumitru BECHERESCU

Data decernării: 15.05.2014

 • Profesorul Dumitru BECHERESCU  s-a născut la 27 Octombrie 1929 în Municipiul Craiova, județul Dolj. Este absolvent al Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială, promoția 1952, doctor inginer din anul 1961, din anul 1972 a fost  Profesor Universitar în cadrul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din Timișoara, iar din 1997 este Profesor Consultant.
 • Începând cu anul 1971, domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu conduce activitatea de doctorat în domeniul Știința și Ingineria Materialelor, coordonând cu multă competență şi exigență pregătirea unui număr de 27 de doctoranzi atât din învățământ cât și din industria de profil din țară.
 • Calitățile didactice remarcabile dublate de o ținută științifică elevată fac din profesorul Dumitru Becherescu una dintre personalitățile de referință pentru învățământul românesc în general și pentru industria materialelor oxhidrice în special. În decursul celor aproape 60 de ani de activitate desfășurată în cadrul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din Timișoara, domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a elaborat peste 160 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate, un număr de 18 brevete de invenție, precum și un număr de 10 tratate, manuale și cursuri universitare tipărite în edituri de prestigiu, care însumează peste 4500 pagini.
 • Pentru activitatea desfășurată în domeniul învățământului și cercetării, în anul 2000, domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a fost inclus în „Dicționarul Specialiștilor în Știința şi Tehnica Românească” iar în anul 2002  a fost inclus în Ediția PRINCEPS a „Who’s who în România”. De asemenea domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a fost nominalizat în publicații pentru diverse personalități: Who’s Who, ABI şi IBC. Ca o recunoaștere a competențelor și profesionalismului său, în anul 2006 domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a fost ales Membru de Onoare al Academiei de Științe Tehnice din România.
 • Pe lângă excelentele calități de cadru didactic și cercetător, cu o putere de muncă deosebită, profesorul Dumitru Becherescu s-a remarcat ca un foarte bun organizator, ocupând în perioada 1963-1974 funcția de șef al catedrei SIMO, în perioada 1976-1984 decan al Facultății de Chimie Industrială, iar în perioada 1984-1989 fiind prorector al Universității Politehnica Timișoara.

 

Delia Maria PERJU

Data decernării: 15.05.2014

 • Doamna profesor Delia Maria PERJU s-a născut la 09 septembrie 1940, în județul Hunedoara. Este absolventă a Institutului Politehnic Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială, specializarea Materiale de Construcții, promoția 1962, și-a susținut teza de doctorat în anul 1977, la Institutul Politehnic ,,Gheorghe Asachi” din Iași, obținând titlul de doctor inginer în specialitatea Automatizarea proceselor chimice.
 • Din data de 01.09.1962 până în prezent funcționează în cadrul facultății absolvite, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din Timișoara, Departamentul CAICON ca și cadru didactic, ocupând prin concurs toate funcțiile didactice culminând cu profesor (1993-prezent) la disciplinele: ,,Automatizarea proceselor chimice”, ,,Optimizarea proceselor chimice”, ,,Modelarea și simularea proceselor”, ,,Analiza de sensibilitate a sistemelor”, ,,Teoria sistemelor”, etc.
 • Din anul 1994 Doamna Profesor Perju este conducător de doctorat în domeniul Inginerie Chimică având 21 teze susținute și validate de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
 • Activitatea de cercetare este reflectată în publicații după cum urmează: 20 manuale, cursuri, monografii, 197 lucrări științifice în reviste de specialitate din țară, străinătate sau în volumele unor manifestări științifice naționale și internaționale, 66 de contracte și granturi de cercetare, 20 brevete de invenție și inovație și 2 produse omologate fabricate în serie.
 • Doamna Profesor Delia Perju este membru al mai multor organizații profesional științifice: Societatea de Chimie din România, Societatea de Inginerie Chimică din România, Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR).
 • În cadrul activităților administrative a ocupat următoarele funcții de conducere: prodecan (1992-1995), șef catedră (1996-2000), decan (2000-2004), membru în Consiliul Facultății şi Senatul Universității Politehnica din Timișoara (1990-2011).