Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislaţie-rubrică generală

 
 

 

 Legislație referitoare la MĂSURI pentru PREVENIREA și MONITORIZAREA riscurilor privind COVID-19 (aici)


 Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizata la 01.04.2021)

 • OUG 22/31.03.2021privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
   
 • LEGEA nr. 184_185 și 187/20.08.2020 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • OUG 141/19.08.2020 - privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • LEGEA nr. 80/12.06.2020 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • OUG 79/21.05.2020 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

2021

 • HG 906/19.08.2021 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 - Anexa 1-extras
   
 • HG 883/19.08.2021 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor programelor de studii universitare  si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2021-2022 - Anexa 1,  Anexa 2 (extras)
   
 • OUG nr. 99/10.09.2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învătământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
   
 • OMCID nr. 331/15.07.2021 - pentru modificarea OMEC nr. 3.463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și a componenței nominale a acestuia
   
 • Legea nr.197/16.07.2021 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 585/2.07.2021 - privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003
   
 • OME nr. 4050/29.06.2021 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat
   
 • OUG 36/05.05.2021 - privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative
   
 • HG 403/31.03.2021 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor programelor de studii universitare  si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2021-2022 - Anexa 1Anexa 2 (extras)
   
 • HG 385/31.03.2021 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 - Anexa 1-extras
   
 • HG nr. 341/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti, aprobate prin HG nr. 42/2017
   
 • OME nr. 3200/28.01.2021 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, aprobata prin OMENCS nr. 6125/2016 - cu modificările și completările ulterioare
   
 • OME 3199/28.01.2021 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare
   
 • Ordinul ANI nr. 96/08.01.2021 -  pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanta a declaratiilor de avere si de interese, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza

2020

 • OMEC nr. 2276/6152 10.12.2020 - privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" in anul universitar 2020-2021
   
 • OMEC nr. 6199/16.12.2020pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 3845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenta a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de inregistrare a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare
   
 • OUG nr. 226/30.12.2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
   
 • OUG nr. 220/30.12.2020 - privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative
   
 • OUG nr. 218/30.12.2020 - pentru completarea OUG nr. 70/2020 privind reglementara unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
   
 • OUG nr. 214/30.12.2020 - privind modificarea si completarea art. 10 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala si pentru instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locala etapa I
   
 • OUG nr. 212/28.12.2020 - privind stabilirea unor masuri la nivelul administatiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
   
 • OMEC nr. 6368/23.12.2020privind modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului National de Cercetare Dezvoltare si Inovare 2015-2020
   
 • OMEC nr. 6360/23.12.2020 - privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 3822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul operational Competitivitate (POC)
   
 • OMEC nr. 6265/21.12.2020 - privind corelarea prin transfer a numarului de locuri intre cicluri de studii universitare si numarul de locuri - granturi de studii (anul I) finantate de la bugetul de stat din institutiile de invatamant superior de stat, pentru anul universitar 2020 - 2021
   
 • Circulara BNR nr. 24/2020 - privind lansarea in circuitul numismatic a unei monede de argint cu tema 100 de ani de la infiintarea Universitatii Politehnica Timisoara
   
 • OUG nr.180/22.10.2020 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale
   
 • OMEC nr. 5767/15.10.2020 - privind acreditarea, organizarea si desfasurarea programelor de formare continua destinate personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021
   
 • OMFP nr. 2876/21.10.2020 si OMMPS nr. 1452/30.09.2020 - pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2020
   
 • HG 863/14.10.2020 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 42/2017
   
 • OMEC 5665/30.09.2020 - privind aprobarea listei universitatilor de prestigiu din alte state si anexa la ordin continand Lista universitatilor de prestigiu din alte state
   
 • HG 738/31.08.2020 - pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2020-2021, si anexele nr. 1 si 2 la hotarare, Anexa 1 (extras)
   
 • HG 739/31.08.2020 - pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotararea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor programelor de studii universitare  si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2020-2021, precum si Anexele nr. 1-6, Anexa 2 (extras)
   
 • OMEC 5229/17.08.2020 - pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
   
 • Legea 167/7.08.2020 - pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.137/2020 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea art.6 din Legea nr. 202/2000 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati
   
 • HG 642/07.08.2020 - privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021
   
 • OMEC 4676/07.07.2020 - Componența nominală a CNATDCU pentru mandatul 2020-2024
   
 • OMEC 4655/30.06.2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, precum și a Componenței nominale a acestuia; OMEC 5585/18.10.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tenhologice si Inovarii, precum si a componentei nominale a acestuia
   
 • OMEC 4635/26.06.2020 - privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, MEC și alte instituții publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020
   
 • OMEC 4621/23.06.2020 - Regulament privind organizarea și funcționarea CNATDCU
   
 • OUG 94/4.06.2020 - privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale
   
 • OMEC 4241/12.05.2020 - privind luarea unor măsuri pentru eficentizarea servicilor furnizate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
   
 • OMEC 4216/8.05.2020 - pentru completarea Metodologiei - cadru de organizare și înregistrare a programelor post universitare de către instituțiile de învățământ superior aprobată prin OMEN nr. 4750/2019
   
 • OMEC 4206/6.05.2020 - privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România
   
 • OMEC 4205/6.05.2020 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare
   
 • OMEC 4156/27.04.2020 - privind Regulamentul cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior
   
 • HG 327/23.04.2020 - privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020-2021
 • HG 297/9.04.2020 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021 - Anexele 1 și 2; Anexa 1-extras
   
 • OMEC 3463/9.03.2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și a componenței nominale a acestuia
   
 • OMEC_3200/07.02.2020 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare
   
 • OMEC 3132/30.01.2020 - privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2020
   
 • OMEC nr. 3115/27.01.2020 - privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat

 


2019

 • OMEC  2830/3.12.2019 - privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2019-2020
   
 • OMENCS nr. 6125/2016 - privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare a examenului de licență /diplomă și disertație
   
 • OMEN 5146/12.09.2019 - privind aprobarea aplicării generalizate a sistemului european de credite transferabile - Anexa-Ghidul - utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT
   
 • OMEN 4750/12.08.2019 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior
   
 • Ordinul nr.3956/02.05.2019 - privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/ coordonarea acestuia
   

2018

 • OMENCS nr. 4106/2016 în forma consolidata la data de 10.10.2018 - privind comisii CNATDCU, domenii de doctorat arondate, componență nominală a comisiilor
   
 • OMEN nr. 5110/17.09.2018 - privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor
   
 • OMEN 3619/2018 - pt. aprobarea Metodologiei privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate
   
 • Ordinul nr.3751/25.05.2018 - pentru modificarea OMEN nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia
   
 • HG 34/2018 - pt. aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ”
   
 • Ordinul 600/20.04.2018 - privind aprobarea Codului controlului Intern managerial al entitățílor publice
   
 • L 95/20.04.2018 - privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului
   
 • OMEN 3353/20.03.2018 - privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
   
 • OMEN 3329/14.03.2018 - privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați cu frecvență în instituțiile de învățământ superior de stat
 • ORDIN nr. 3.131/30.01.2018 - privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

 • OMEN 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

2017

 • Hotărârea 905/14.12.2017 - privind registrul general de evidență a salariaților
   
 • OU 99/14.12.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
   
 • OMEN 5376/19.10.2017 privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România
   
 • OMEN 3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
   
 • OMEN 4783/30.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar
   
 • HG 577/9.08.2017 - privind aprobarea denumirilor calificărilor și titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017
   
 • OMEN 3991/6.06.2017 - pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la OMENCS nr. 4106/2016 privind componența nominală a CNATDCU
   
 • ORDIN nr. 211/19.04.2012017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI) și a componenței nominale a acestuia
   
 • OMEN 3473/17.03.2017 - privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începînd cu anul școlar/universitar 2017-2018
   
 • OMEN 3475/17.03.2017 - pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în RNCIS
   
 • OMEN 3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
   
 • OMEN 3236/10.02.2017 - privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate
   
 • OMEN 3262/16.02.2017 - privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România

2016


 

 


 • Domenii de studii universitare din cadrul UPT, conform actelor normative în vigoare
   


 
 
Ultima actualizare: 2021-09-30
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +