UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

2015-1-RO01-KA107-014626

 

ERASMUS+ KA107 PENTRU STUDENTII UNIVERSITATILOR PARTENERE

Candidatura


1. Sunt eligibil(ă)?
Pentru a fi eligibil(ă), trebuie să îndepliniţi cumulativ următoarele condiții:
a) Trebuie să fiți înscris(ă) ca student(ă) într-o instituție de învățământ superior, parteneră a Universităţii Politehnica Timişoara, la un program de studii care conduce la o diplomă recunoscută de licență, masterat sau doctorat, într-un domeniu prevăzut în acordul bilateral Erasmus+:

Ţară Oraş Universitate parteneră Coordonator UPT Cod
domeniu
Domeniu Nr. maxim studenţi* Nr. maxim luni (total)

Nivel 
studii

Maroc Agadir Universite Ibn Zohr POP
Mirela Cristina
023 Languages 2 10 Licenţă

Moldova

Chişinău Universitatea Tehnică a Moldovei STRATAN
Aurel
0732 Building and civil engineering 1 4 Licenţă
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA
Dorin
0711 Chemical engineering and processes 2 8 Licenţă, Master, Doctorat
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA
Dorin
0712 Environmental protection techology Licenţă, Master, Doctorat
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA
Dorin
0715 Mechanics and metal trades Licenţă, Master, Doctorat
Serbia Belgrad University of Belgrade CRIŞAN
Andrei
0732 Building and civil engineering 3 15 Licenţă, Master
Serbia Kraljevo University of Kragujevac HERIŞANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 2 6 Master, Doctorat
Serbia Niš University of Niš HERIŞANU Nicolae 0712 Environmental protection techology 2 10 Licenţă, Master, Doctorat
Serbia Niš University of Niš ALIC
Carmen Inge
0715 Mechanics and metal trades 2 10 Licenţă, Master
Serbia Novi Sad University of Novi Sad HERIŞANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 1 5 Licenţă
Serbia Novi Sad University of Novi Sad ALIC
Carmen Inge
0715 Mechanics and metal trades 2 10 Master, Doctorat

 * Numărul maxim de mobilităţi din tabel este numărul maxim prevăzut în acordul bilateral. Numărul efectiv de persoane care vor fi selectate de la fiecare universitate parteneră se va stabili în funcţie de fondurile alocate de către ANPCDEFP.

b) Trebuie să demonstrați o bună cunoaștere a limbii în care urmează să studiați (română, engleză și/sau franceză – în funcție de programul dumneavoastră de studii).
c) Trebuie să respectați prevederile programului privind durata minimă și maximă a mobilității. Perioada minimă de mobilitate pentru studii este de 3 luni.


2. Ce documente trebuie să conţină dosarul meu de candidatură?
a. Formular de candidatură - se va completa în format electronic, lista şi semna de către candidat
b. Foaie matricolă (traducere autorizată sau vizată de universitatea de origine) pentru anii de studiu ai ciclului de studiu curent
c. Document emis de universitatea de origine care să menționeze poziția studentului în clasamentul academic al ciclului de studiu (al n-lea din numărul total de studenți)
d. Scrisoare de motivație redactată în limba română, engleză sau franceză
e. Certificat de competență lingvistică pentru limba în care se va desfășura mobilitatea, dacă aceasta din urmă este diferită de limba de studiu în cadrul universității de origine

Toate documentele vor fi analizate de către Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul universităţii de origine.

3. Care este termenul limită pentru depunerea dosarului?

Dosarele de candidatură se depun la Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul universităţii de origine cel târziu cu o zi înainte de data selecţiei:

Universitate Dată selecţie Locul unde se depun dosarele de candidatură
University of Novi Sad
 
05.11.2015 (0715, 0712)
10.11.2015 (0715, 071)
Dipl. ing. MSc. Vladimir Todorović
Director al Biroului de Relaţii Internaţionale
Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
E-mail: vladimir.todorovic@uns.ac.rs
University of Kragujevac 06.11.2015

Prof. Dr. Zlatan Šoškic
Prodecan pentru Cercetare Ştiinţifică şi Cooperare Internaţională
Dositejeva 19 et. 4, 36000 Kraljevo
E-mail: erasmus.plus@mfkv.kg.ac.rs

University of Belgrade

24.11.2015 

Facultatea de Mecanică:
Prof. Dr. Nenad Zrnić, Dipl. Ing.
Prodecan Cooperare Internaţională
Kraljice Marije 16, 11000 Belgrad
E-mail: proint@mas.bg.ac.rs

Facultatea de Construcţii:
Asist. univ. Miroslav Marjanović,
Coordonator Instituţional
Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Belgrad
E-mail: mmarjanovic@grf.bg.ac.rs

University of Niš 06.11.2015 pentru 0715
27.11.2015 pentru 0712
 

Dr. Vesna Lopičić
Prorector pentru Relatii Internationale
University of Nis, Univerzitetski trg 2, 18000 Nis
E-mail: vesna.lopicic@ni.ac.rs

Dna. Jelena Čivljak,
Senior Officer pentru Relatii Internationale
University of Nis, Univerzitetski trg 2, 18000 Nis
E-mail: civljak@ni.ac.rs

Universitatea Tehnică a Moldovei 15.12.2015

Tatiana Lucinschi
Şef Departament Cooperări Internaţionale
bd. Ştefan cel Mare, 168, biroul 1-202, 1-204
E-mail: lucinschi.t@mail.utm.md

Lector Superior Anatolie Taranenco
Şef catedră Construcţii şi Mecanica Structurilor
bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
E-mail: anatolcms@yahoo.com

Universite Ibn Zohr 14.12.2015 Prof. Youness Belahsen
Decan Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate
E-mail: ybelahsen@gmail.com

 

Procesul de selecţie


1. Care sunt criteriile de selecție?
a. Media multianuală a anilor de studiu finalizați înaintea mobilității (0-20 puncte). În cazul studenților doctoranzi calificativele vor fi convertite în note.
b. Cunoștințe lingvistice (0-30 puncte). 10 puncte sunt acordate studenților care efectuează mobilitatea în limba română. În funcție de nivelul de competență, punctele vor fi acordate după cum urmează: A1 - 10 puncte, A2 - 12 puncte, B1 - 14 puncte, B2 - 16 puncte, C1 - 18 puncte, C2 - 20 puncte
c. Evaluarea scrisorii de motivație (0-20 puncte)
d. Interviu cu comisia de selecție (0-30 puncte)
e. În cazul unei egalități între doi sau mai mulţi candidaţi, va fi selectat candidatul cu poziția cea mai înaltă în cadrul clasamentului academic, poziţie dovedită prin documentul menționat mai sus la punctul 2.c.


2. Cum este organizată selecția?
Selecția studenților Erasmus+ din țările partenere se va face pe baza fiecărui acord inter-instituțional, în limita locurilor şi fondurilor aprobate. Dosarele vor fi depuse la universitatea de origine până în pre-ziua interviului. Interviul va avea loc în prezența comisiei de selecție din care va face parte: coordonatorul departamental din UPT, coordonatorul UPT de la universitatea de origine și un reprezentant al Departamentului Relații Internaționale de la universitatea de origine).

Numărul de locuri scoase la concurs în 2015-2016 sunt următoarele:

Ţară Oraş Universitate parteneră Coordonator UPT Cod
domeniu
Domenii Detalii                     
Maroc Agadir Universite Ibn Zohr POP
Mirela Cristina
023 Languages 2 studenţi - 152 zile fiecare (licenţă)

Moldova

Chişinău Universitatea Tehnică a Moldovei STRATAN
Aurel
0732 Building and civil engineering 1 student - 122 zile (licenţă)
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA
Dorin
0711 Chemical engineering and processes

1 student - 116 zile (licenţă)

2 studenţi - 139 zile fiecare (master)

1 student - 132 zile (doctorat)**

0712 Environmental protection techology
0715 Mechanics and metal trades
CRIŞAN
Andrei
0732 Building and civil engineering
Serbia Kraljevo University of Kragujevac HERIŞANU
Nicolae
0715 Mechanics and metal trades 1 student - 139 zile (master)
Serbia Niš University of Niš HERIŞANU
Nicolae
0712 Environmental protection techology 1 student - 132 zile (doctorat)
ALIC
Carmen Inge
0715 Mechanics and metal trades 1 student - 116 zile (licenţă)
Serbia Novi Sad University of Novi Sad HERIŞANU
Nicolae
0715 Mechanics and metal trades 1 student - 116 zile (licenţă)
ALIC
Carmen Inge
0715 Mechanics and metal trades 1 student - 139 zile (master)

** Pentru această mobilitate nu poate fi selectat un candidat din domeniul 0732.

În urma interviului se va completa un proces verbal de selecţie pe care se vor trece punctajele obţinute de toţi candidaţii eligibili. Candidaţii cu punctajul cel mai mare vor avea statut de "titular", următorii de "rezervă" sau "respins".

Eventualele contestaţii se vor transmite prin e-mail la incoming@upt.ro în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile vor fi analizate de o comisie numită de  Rectorul UPT.

3. Care este valoarea grantului?

Grantul Erasmus+ pentru studenţii universităţilor partenere este de 25 EUR / zi. Durata maximă a mobilităţilor care pot să fie finanţate în anul universitar 2015-2016 este inclusă în tabelul de mai sus. Programul Erasmus+ prevede şi o sumă forfetară pentru acoperirea costurilor de transport între universitatea de origine şi universitatea gazdă:
•    Maroc (Agadir) : 530 EUR
•    Moldova (Chişinău) : 275 EUR
•    Serbia (Belgrad, Kraljevo, Nis, Novi Sad) : 180 EUR.
Valoarea grantului pentru transport se bazează pe distanţa dintre cele două universităţi partenere.
 

Am fost selectat(ă). Ce fac în continuare?

1. Completarea formularului de cazare (doar dacă se doreşte cazarea în căminele UPT).

2. Completarea acordului de studiu (learning agreement) şi aprobarea acestuia de către cele trei părţi (student, universitatea de origine, universitatea gazdă). Formularul va fi furnizat de UPT.

3. Obţinerea vizei pentru România. Departamentul Relaţii Internaţionale al UPT va emite o scrisoare de accept care să confirme statutul de student Erasmus+ şi să susţină cererea de viză a aplicantului. Procedurile de obţinere a vizei trebuie demarate cât mai curând posibil de către studenţii selectaţi.

4. Planificarea călătoriei spre Timişoara. Biletele de tren/ autobuz/ avion trebuie achiziţionate de către participanţi.

Persoană de contact: Diana BALŞ-DIACONESCU


 

MOBILITATI DE PREDARE / FORMARE PENTRU ANGAJATII UNIVERSITATILOR PARTENERE

Dosar de candidatură:
a) CV – redactat în limba română, engleză sau franceză
b) Atestat de limbă (dacă limba mobilităţii este diferită de limba de lucru de la universitatea de origine)
c) Breviar al cooperărilor anterioare cu UPT-ul (max. 1 pagină) – dacă este cazul
d) Propunere plan de predare / formare. Mobilităţile se pot efectua doar în domeniile prevăzute de acordurile bilaterale pentru anul universitar 2015-2016:

Mobilităţi INCOMING de predare:

Ţară Oraş Universitate parteneră Coordonator departamental UPT Cod  domeniu Domeniu Nr. max. cadre didactice* Nr. maxim zile (total)
Maroc Agadir Universite Ibn Zohr POP Mirela-Cristina 023 Languages 2 10
Moldova Chişinău Universitatea Tehnică a Moldovei STRATAN Aurel 0732 Building and civil engineering 1 7
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0711 Chemical engineering and processes 2 14
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0712 Environmental protection technology
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0715 Mechanics and metal trades
Serbia Belgrad University of Belgrade CRISAN Andrei 0732 Building and civil engineering 2 14
Serbia Kraljevo University of Kragujevac HERISANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 5 35
Serbia Niš University of Niš ALIC Carmen Inge 0715 Mechanics and metal trades 1 7
Serbia Novi Sad University of Novi Sad HERISANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 1 5
Serbia Novi Sad University of Novi Sad ALIC Carmen Inge 071 Engineering and engineering trades 2 10

 Mobilităţi INCOMING de formare:

Ţară Oraş Universitate parteneră Coordonator departamental UPT Cod domeniu Domeniu Nr. maxim mobilităţi* Nr. maxim zile (total)
Maroc Agadir Universite Ibn Zohr POP Mirela-Cristina 023 Languages 2 10
Moldova Chişinău Universitatea Tehnică a Moldovei STRATAN Aurel 0732 Building and civil engineering 1 7
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0711 Chemical engineering and processes 2 14
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0712 Environmental protection technology
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0715 Mechanics and metal trades
Serbia Belgrad University of Belgrade CRISAN Andrei 0732 Building and civil engineering 2 14
Serbia Kraljevo University of Kragujevac HERISANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 5 35
Serbia Niš University of Niš HERISANU Nicolae 0712 Environmental protection technology 2 14
Serbia Niš University of Niš ALIC Carmen Inge 0715 Mechanics and metal trades 1 7
Serbia Novi Sad University of Novi Sad ALIC Carmen Inge 071 Engineering and engineering trades 1 5

* Numărul maxim de mobilităţi din tabel este numărul maxim de mobilităţi prevăzut în acordul bilateral. Numărul efectiv de persoane care vor fi selectate de la fiecare universitate parteneră se va stabili în funcţie de fondurile alocate de către ANPCDEFP.

Dosarul de candidatură se depune până în pre-ziua interviului la Departamentul de Relaţii Internaţionale de la universitatea de origine.

Comisia de selecţie este formată din:
a) Un cadru didactic de la universitatea de origine
b) Coordonatorul departamental de la UPT
c) Un reprezentant al Departamentului Relaţii Internaţionale de la universitatea de origine

Criterii de selecţie:
a) Interviu (0-30 puncte)
b) Calitatea programului de predare/formare propus (0-30 puncte)
c) Compatibilitatea cu activitatea din UPT (0-30 puncte)
d) Colaborări anterioare cu UPT-ul (0-10 puncte)

Termenul limită pentru depunerea dosarului

Dosarele de candidatură se depun la Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul universităţii de origine cel târziu cu o zi înainte de data selecţiei:

Universitate Dată selecţie Locul unde se depun dosarele de candidatură
University of Novi Sad
 
05.11.2015 (0715, 0712)
10.11.2015 (0715, 071)
Dipl. ing. MSc. Vladimir Todorović
Director al Biroului de Relaţii Internaţionale
Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
E-mail: vladimir.todorovic@uns.ac.rs
University of Kragujevac 06.11.2015

Prof. Dr. Zlatan Šoškic
Prodecan pentru Cercetare Ştiinţifică şi Cooperare Internaţională
Dositejeva 19 et. 4, 36000 Kraljevo
E-mail: erasmus.plus@mfkv.kg.ac.rs

University of Belgrade

24.11.2015 

Facultatea de Mecanică:
Prof. Dr. Nenad Zrnić, Dipl. Ing.
Prodecan Cooperare Internaţională
Kraljice Marije 16, 11000 Belgrad
E-mail: proint@mas.bg.ac.rs

Facultatea de Construcţii:
Asist. univ. Miroslav Marjanović,
Coordonator Instituţional
Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Belgrad
E-mail: mmarjanovic@grf.bg.ac.rs

University of Niš 06.11.2015 - 0715
27.11.2015 - 0712
 

Dr. Vesna Lopičić
Prorector pentru Relatii Internationale
University of Nis, Univerzitetski trg 2, 18000 Nis
E-mail: vesna.lopicic@ni.ac.rs

Dna. Jelena Čivljak,
Senior Officer pentru Relatii Internationale
University of Nis, Univerzitetski trg 2, 18000 Nis
E-mail: civljak@ni.ac.rs

Universitatea Tehnică a Moldovei 15.12.2015

Tatiana Lucinschi
Şef Departament Cooperări Internaţionale
bd. Ştefan cel Mare, 168, biroul 1-202, 1-204
E-mail: lucinschi.t@mail.utm.md

Lector Superior Anatolie Taranenco
Şef catedră Construcţii şi Mecanica Structurilor
bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
E-mail: anatolcms@yahoo.com

Universite Ibn Zohr 14.12.2015 Prof. Youness Belahsen
Decan Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate
E-mail: ybelahsen@gmail.com

 

Locuri scoase la concurs în 2015-2016:

Mobilităţi INCOMING de predare:

Ţară Oraş Universitate parteneră Coordonator departamental UPT Cod  domeniu Domeniu Nr. cadre didactice Nr.  zile predare (total)** Nr. zile călătorie (total)
Maroc Agadir Universite Ibn Zohr POP Mirela-Cristina 023 Languages 2 10 2
Moldova Chişinău Universitatea Tehnică a Moldovei STRATAN Aurel 0732 Building and civil engineering 1 7 2
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0711 Chemical engineering and processes 2 10 3
0712 Environmental protection technology
0715 Mechanics and metal trades
CRISAN Andrei 0732 Building and civil engineering
Serbia Kraljevo University of Kragujevac HERISANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 1 5 2
Serbia Niš University of Niš ALIC Carmen Inge 0715 Mechanics and metal trades 1 5 2
Serbia Novi Sad University of Novi Sad HERISANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 2 11 3

ALIC Carmen Inge

071 Engineering and engineering trades

Mobilităţi INCOMING de formare:

Ţară Oraş Universitate parteneră Coordonator departamental UPT Cod domeniu Domeniu Nr. persoane Nr. zile  formare (total)**

Nr. zile călătorie (total)

Maroc Agadir Universite Ibn Zohr POP Mirela-Cristina 023 Languages 2 10 4
Moldova Chişinău Universitatea Tehnică a Moldovei STRATAN Aurel 0732 Building and civil engineering 1 7 2
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0711 Chemical engineering and processes 2 12 2
0712 Environmental protection technology
0715 Mechanics and metal trades
CRISAN Andrei 0732 Building and civil engineering
Serbia Kraljevo University of Kragujevac HERISANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 2 10 4
Serbia Niš University of Niš HERISANU Nicolae 0712 Environmental protection technology 1 7 2
Serbia Novi Sad University of Novi Sad ALIC Carmen Inge 071 Engineering and engineering trades 1 5 2

 ** Numărul total de zile lucrătoare. Zilele nelucrătoare (zilele libere legale, sâmbăta, duminica) nu se pot finanţa decât dacă coincid cu zilele de călătorie.

În urma interviului comisia de selecţie va completa procesul verbal de selecţie în două exemplare.

Eventualele contestaţii se vor transmite prin e-mail la incoming@upt.ro în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile vor fi analizate de o comisie numită de  Rectorul UPT.

Granturi Erasmus+

Granturile Erasmus+ pentru studenţii şi angajaţii universităţilor partenere sunt după cum urmează:
•    Mobilităţi de studii: 25 EUR / zi
•    Mobilităţi de predare: 140 EUR / zi
•    Mobilităţi de formare: 140 EUR / zi

Durata maximă a mobilităţilor care pot să fie finanţate în anul universitar 2015-2016 este inclusă în tabelul de mai sus. Granturile pentru mobilităţile de predare / formare se alocă pentru zilele lucrătoare (de luni până vineri, excluzând eventualele zile de sărbătoare) şi zilele de călătorie.

Programul Erasmus+ prevede o sumă forfetară pentru acoperirea costurilor de transport între universitatea de origine şi universitatea gazdă:
•    Maroc (Agadir): 530 EUR
•    Moldova (Chişinău): 275 EUR
•    Serbia (Belgrad, Kraljevo, Nis, Novi Sad): 180 EUR.
Valoarea grantului pentru transport se bazează pe distanţa dintre cele două universităţi partenere. Biletele de avion / tren / autocar trebuie achiziţionate de către participanţi.

Persoană de contact: Diana BALŞ-DIACONESCU


Impact şi diseminare

 

Rapoarte ale studenţilor Erasmus+ incoming:

Rezultate deosebite:

Pagina proiectului pe platforma Comisiei Europene

ALTE INFORMATII

 
 
   Proiect 2020-1-RO01-KA107-078472 (Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries) cu Azerbaijan, Belarus, Republica Dominicana, Georgia, India, Japoni...
 
 
   Proiect 2019-1-RO01-KA107-061891 (Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries) cu Albania, Azerbaijan, Bosnia si Hertegovina, Brazilia, Federatia R...
 
 
   Proiect 2018-1-RO01-KA107-047747 (Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries) cu Brazilia, Fiji, Georgia, Israel, Japonia, Maroc, Moldova, Rusia, ...
 
 
   Proiect 2017-1-RO01-KA107-036355 (Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries) cu Albania, Azerbaijan, Bosnia si Hertegovina, India, Indonezia, Jap...
 
 
   Proiect 2016-2-RO01-KA107-035265 (Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries) cu Maroc si Republica Dominicana - runda 2 (2016-2018)
 
 
   Proiect 2016-1-RO01-KA107-023584 (Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries) cu Bosnia si Hertegovina, Maroc, Moldova, Serbia - runda 1 (2016-2018)
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2021