Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în context European

 
 
INVESTEŞTE ÎN OAMENI ! PROIECT COFINANTAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL  DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 - 2013
 
UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU
Fondul Social European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
  OIPOSDRU

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA"
DIN TIMIŞOARA
BENEFICIAR

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Investeste in OAMENI !
 Programe doctorale mai bune
"Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în context european"

Beneficiar: Universitatea "Politehnica" din Timisoara 2010-2013
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritara 1:"Educatie si formare profesionala initiala de calitate in sprijinul dezvoltarii si cresterii economice" Domeniul major de interventie 1.5: "Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii" 
Proiect de tip grant
ID POSDRU/21/1.5/G/13798
 

Descriere 

Obiectivul general al proiectului de tip grant ID 13798:
Adaptarea, îmbunătăţirea şi consolidarea procesului de formare a cercetătorilor în cadrul studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat în contextul Bologna. 

Grup ţintă - personalul şcolilor doctorale implicate

Proiectul se implementează printr-un Acord de Parteneriat între Universitatea ”Politehnica” din Timişoara (partener principal) şi Universitatea de Vest din Timişoara (partener) bazat pe următoarele principii de bună practică:

 • Asumarea rolurilor prevăzute în proiect;
 • Consultare şi informare regulată asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului;
 • Respectarea celor mai înalte standardelor profesionale şi de etică.

 

Obiectivele specifice/operaţionale ale proiectului destinate grupului ţintă:

 • dezvoltarea resurselor umane în cercetare, dezvoltare şi inovare interdisciplinară coroborată cu dezvoltarea şi inovarea conţinutului programelor doctorale în domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013;
 • îmbunătăţirea mobilităţii academice (stagii de cercetare în UE) pentru un număr de 30 potenţiali conducători de doctorat, în scopul accesării de resurse europene de cercetare şi învăţare şi a creării unor punţi de legătură cu cercetători din UE;
 • îmbunătăţirea programelor doctorale ca proiecte de dezvoltare de resurse umane, prin implicarea a 70 doctoranzi şi integrare într-un sistem de management al calităţii în cercetarea doctorală;
 • dezvoltarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare ale grupului ţintă;
 • creşterea vizibilităţii lucrărilor ştiinţifice în publicaţii indexate în baze de date internaţionale;
 • extinderea colaborării cu alte universităţi in domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013;
 • îmbunătăţirea participării şi creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare.
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grup tinta
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activităţi care implică Grupul ţintă al proiectului - personal din cadrul şcolilor doctorale (60 cadre didactice şi cercetători cu titlul de doctor implicaţi în activităţi din cadrul şcolilor doctorale):

 • Stagii de specializare transnaţionale în UE, vizite de studii, – total 130 luni cu stimularea caracterului interdisciplinar în programele de formare/cercetare postdoctorale.
  Aspecte:
  • Informare/publicitate, identificare destinaţie (universităţi, centre de cercetare din UE) pentru stagii în UE; selecţie participanţi,
  • Pregătire mobilitate, efectuare mobilitate, monitorizare stagii în UE;
  • Raport de activitate stadii în UE, cu articole în publicaţii cu vizibilitate (BDI).
 • Cursuri cu caracter transversal (Managementul Cercetării; Tehnici de comunicare în ştiinţă) organizate pe module gen conferinţe şi conferinţe independente cu caracter multidisciplinar susţinute de profesori invitaţi din ţară şi străinătate:

i) etica cercetării;
ii) tehnici de întocmire a: Rapoarte ştiinţifice, Lucrări ştiinţifice, Aplicaţii la granturi, Brevete invenţii.

 • Organizare conferinţe, workshopuri, mese rotunde specifice domeniilor de doctorat din universităţile partenere;
 • Antrenarea, selectarea şi sprijinirea grupului ţintă în participări la manifestări ştiinţifice cu vizibilitate internaţională în străinătate şi în ţară prin finanţarea mobilităţilor aferente;
 • Asistarea, alături de conducătorii de doctorat, a doctoranzilor aflaţi în etapa Programului de Cercetare Ştiinţifică (etapa a 2-a a doctoratului) în elaborarea de lucrări ştiinţifice, rapoarte de cercetare care să valorifice rezultate clar conturate şi scrierea unor lucrări ştiinţifice în colaborare;
 • Dezvoltarea, actualizarea şi întreţinerea bazelor de date privind cercetarea ştiinţifică în programele doctorale şi post doctorale la nivel de Universitate şi la nivel de domenii de doctorat;
 • Sprijinirea editării, tipăririi de cursuri universitare în scopul dezvoltării curriculare a programelor de studii doctorale cu module specializate în domenii prioritare UE şi module de interes general (Matematici speciale, Statistică, Tehnici de prelucrare şi achiziţie, Teoria sistemelor, Modelare, identificare şi simulare, etc.);
 • Dezvoltarea de parteneriate şi cooperare cu universităţi din ţară;
 • Informare şi publicitate prin site-ul proiectului şi prin site-urile universităţilor partenere;
 • Diseminare informaţii, inclusiv în mass-media;
 • Activităţi de management;
 • Acvităţi finanziare şi de audit financiar extern;
 • Asigurarea logisticii proiectului;
 • Constituirea unei baze de date pentru proiect care să permită operativitate în raportări faţă de: AM-,OI-POSDRU, senatele şi rectoratele universităţilor în diferitele faze ale proiectului.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultate

Rezultatele anticipate sunt asociate sprijinirii unui grup ţintă format din 70 persoane cu titlul de doctor (cadre didactice şi cercetători) din cadrul personalului şcolilor doctorale ale partenerilor:

 1. Numărul de luni de mobilitate în UE total: 130.
 2. Număr de lucrări realizate de doctori şi doctoranzi: 220 din care: • 140 publicate • 80 prezentate la conferinţe, seminarii, sesiuni de cercetare, 100 lucrări vor avea vizibilitate în baze de date recunoscute, in primul rând ISI.
 3. Numărul minim de rapoarte validate de consiliile facultăţii: 70.
 4. Număr de cărţi editate şi tipărite pentru dezvoltare curriculară a programelor de studii doctorale avansate: 20.
 5. Număr conferinţe cu caracter interdisciplinar susţinute de profesori invitaţi din străinătate: 15.
 6. Număr cadre didactice doctori participanţi la cursuri cu atestare: 30.
 7. Realizarea anuală a unui pliant şi a unei broşuri pentru comunicarea în mediul universitar a rezultatelor proiectului şi experienţelor pozitive şi pentru transmiterea de know-how în domeniul managementului cercetării prin şcoli doctorale.
 8. Întreţinerea unui site pentru proiectul de Programe doctorale mai bune, accesabil şi de pe site-urile partenerilor.
 9. Realizarea unui sediu pentru managementul proiectului.
 10. Realizarea unei baze de date referitoare la doctoranzi şi activităţile din proiect.
 11. Realizarea unor proceduri de asigurare a calităţii specifice proiectului care, împreună cu proceduri actuale ale universităţii, să reducă riscul în nerealizarea obiectivelor proiectului.
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul proiectului

Echipa de management-implementare a proiectului va asigura: implementarea proiectului la timp şi în condiţii de calitate, raportarea financiară şi raportarea rezultatelor în conformitate cu prevederile contractuale, resursele logistice necesare implementării tuturor componentelor proiectului şi implementarea continuă a principiilor managementului calităţii.

Echipa de management  este formată din:

 • Manager  proiect: Prof.dr.ing. Gheorghe Daniel ANDREESCU
 • Responsabilul financiar: Ec. Cristiana Marchis
 • Consilierul juridic: Alina Monica ATANASESCU

Echipa de implementare a proiectului va cuprinde, alături de echipa de management al proiectului:

 • Responsabil implementare proiect - P: Prof.dr. Vasile Ostafe
 • Responsabilul cu procedurile de asigurare a calităţii: Prof.dr.ing. Toma-Leonida DRAGOMIR
 • Responsabil logistic: Prof.dr.ing. Alimpie IGNEA
 • Responsabil ştiinţific: Prof.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN

şi un număr de 39 de conducători de doctorat consideraţi ca experţi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buget

 Organizaţia  Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului [Lei, exclusiv TVA]
   
 Universitatea ”Politehnica” din Timişoara - Liderul de parteneriat 1.448.000
 Universitatea de Vest din Timişoara - Partener 362.000
   
 Total (valoare eligibilă a proiectului)

1.810.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghidul Solicitantului

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contract finantare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documente

     Documente privind participarea la conferinte in UE:


Lucrari stiintifice ale  participantilor

Alte activitati

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact:

Ing. Steliana CUCU

e-mail: sdscce@rectorat.upt.ro

Tel: 0256-403118

Sediu: Rectorat UPT, P-ta Victoriei nr.2 sala 107, et I

 

 
 
Ultima actualizare: 2019-07-23
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +