Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislaţie-rubrică generală

 
 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizata la 01.04.2021)

Legea 199/04.07.2023  - a Învățământului Superior

 

 • LEGEA  nr.98/15.04.2024  - pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023
   
 • OUG nr.13/2023 - pentru modificarea art.205 alin.(10) din Legea educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor termene
   
 • LEGEA nr. 364/2022 - privind aprobarea OUG nr. 128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • OUG 22/31.03.2021privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
   
 • LEGEA nr. 184_185 și 187/20.08.2020 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • OUG 141/19.08.2020 - privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • LEGEA nr. 80/12.06.2020 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • OUG 79/21.05.2020 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 


2024

 • OME nr. 5430/2024 privind aprobarea normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat în vederea organizării și desfășurării activităților extracurriculare

 • OME nr. 4795/2024 privind aprobarea Nomenclatorului programelor de studii cu profil similar

 • OME nr. 4696/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea certificatelor dobândite, după caz, în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați sau în centre de evaluare a competențelor autorizate/acreditate și/sau în cadrul altor entități cu rol echivalent din afara României 

 • Legea nr. 201/2024 pentru completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 precum și pentru modificarea și completyarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică 

 • OME nr. 4693/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind înființarea, structura planurilor de învățământ și organizarea programelor de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare 
   
 • OME nr. 4637/2024 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru organizarea și funcționarea programelor de studii universitare integrate organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior din România, finalizate cu diplomă comună sau diplomă dublă sau multiplă
   
 • OME nr. 4694/2024 privind virarea de către instituțiile de învățământ superior de stat a procentului de 5% din sumele încasate de la studenții și cursanții străini către Ministerul Educației
   
 • OME nr. 4623/2024 pentru modificarea și completarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învățarea pe tot  parcursul vieții
   
 • Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare
   
 • HG 598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
   
 • OME 4500/2024 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii și a documentelor școlare universitare emise de instituțiile de învățământ superior din România
   
 • OME 4481/2024 - pentru aprobarea Normelor privind accesibilizarea învățământului superior pentru persoanele cu dizabilități
   
 • OME 4172/2024 - pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare și a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educației și din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat
   
 • OME 4441/2024 - privind acordarea indemnizației de hrană personalului din sistemul de învățământ de stat
   
 • OME 4440/2024 - pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4.072/2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, în Ministerul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023—2026
   
 • OUG 53/2024 - privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară, precum și reglementarea unor aspecte organizatorice
   
 • OME 4394/2024 - privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului
   
 • OME 4275/2024 - pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului superior dual
   
 • OME 4262/2024 - pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților
   
 • OME 4299/2024 - pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exercițiului național de metaranking
   
 • HG nr. 411/2024 -  privind aprobarea denumirilor titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență
   
 • HG nr. 412/2024 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2024-2025Anexa 1,  Anexa 2 (extras)
   
 • HG nr. 413/2024 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2024-2025 - Anexa 1 (extras)
   
 • OME 4043/2024 - privind aprobarea Codului de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură
   
 • Legea 98/2024 - pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023
   
 • OME nr 4042/2024 - pentru aprobarea Metodologiei privind  organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră din instituțiile de învățământ superior
   
 • OME nr 4002/2024 - privind aprobarea listei universităților de prestigiu din alte state
   
 • OME nr 3998/2024 - pentru aprobarea Metodologiei de acordare a atestatului de abilitare
   
 • OME nr 3691/2024 - pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat
   
 • HG nr 56/2024 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică
   
 • HG nr 30/2024 - privind tipurile de informații și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar
   
 • OME nr.3020/2024 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat
   
 • Ordin nr. 580/2024 -  privind modificarea și completarea Ordinului vicepreședintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează.
   
 • Legea nr. 12/2024 -  pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
   
 • OME nr.6900/2023 - privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2024

2023

 • OME 6901/2023 - Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a  instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2024
   
 • OME 6902/2023 -  privind aprobarea setului de indicatori de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia în raport cu dinamica pieței muncii
   
 • Ordin 21107/2023  - privind aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești și Anexa la acesta precum și Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 21.108/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul național de proiecte de tineret și studenți și Anexa la acesta
   
 • HG nr. 1339/2023  - privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior
   
 • Legea nr. 427/2023  - privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului
  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
   
 • Oug nr. 127/2023 și Oug nr.128/2023 -  pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare precum și pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ și alte sectoare de activitate bugetară.
   
 • HG nr. 1307/2023 -  privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă și/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, pentru anul 2024.
   
 • OME nr. 6753/2023 -  privind aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate.
   
 • OUG nr. 115/2023 -  privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative.
   
 • HG nr. 1.248/2023 - pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022—2027.
   
 • OMCID nr. 21.555/2023 - pentru modificarea și completarea OMCID nr. 20.319/2023 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a finanțării burselor de cercetare, a tipurilor de cheltuieli eligibile, precum și a modelelor documentelor necesare depunerii, contractării și monitorizării burselor de cercetare, respectiv a premiilor prin Programul „Henri Coandă”
   
 • OME nr.6.737/2023 - privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2023—2024
   
 • OUG 90/2023 -  pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
   
 • Legea 296/2023 -  privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
   
 • Ordin nr.2.641/2023 -  privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
   
 • Ordin nr.3956/2023 -  pentru aprobarea modului de decontare a primelor de carieră, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile
   
 • OUG nr.87/2023 -  pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, și pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației
   
 • Legea nr. 282/2023 -  pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legi inr. 227/2015 privind Codul fiscal
   
 • OME 1.440/6.162/2023 -  privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” în anul universitar 2023—2024, (Anexa )
   
 • HG nr. 970/2023 -  pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă
   
 • OME 6.517/2023 -  privind aprobarea numărului total al lunilor de bursă, a tipurilor de burse, a duratei stagiului unei burse, a domeniilor de interes ale României pentru care se acordă bursele și a cuantumului burselor lunare în valută, pe țări, în anul 2024, pentru bursele instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare
   
 • Legea nr. 280/2023 - privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum și pentru persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani
   
 • OME nr.6497/2023 -  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini
   
 • OME nr.6494/2023 -   privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat, în anul universitar 2023—2024
   
 • OME nr.5231/2023 -  privind acreditarea domeniului de doctorat „Arhitectură” în cadrul Școlii Doctorale de Studii Inginerești, organizată la Universitatea Politehnica Timișoara
   
 • OME nr. 4493/2023 și OMS  nr.2508//2023 - pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
   
 • OME nr.4968/11.07.2023 - pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini
   
 • Legea nr.199/04.07.2023 - a Învățământului Superior
   
 • Legea nr.198/04.07.2023 - a Învățământului Preuniversitar
   
 • Legea nr.176/19.06.2023 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
   
 • OME 4436/08.06.2023 -  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență
   
 • OUG nr. 58/12.06.2023 - privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile
   
 • OUG nr. 57/12.06.2023 -  pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat
   
 • OUG nr. 53/01.06.2023 - pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat
   
 • HG nr.526/26.05.2023 - privind aprobarea programului "Gala Cercetării Românești"
   
 • OUG nr. 42/24.05.2023 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii
   
 • OUG nr. 34/12.05.2023 -  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
   
 • Ordin 20349/04.05.2023- privind aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești
   
 • Legea nr 106/ 04.05.2023 - pentru abrogarea art. 294 alin. (51 ) din Legea educației naționale nr. 1/2011 , alineatul abrogat avea următorul cuprins: ”(5^1) Contractul de muncă pe perioadă determinată dintre o universitate şi un asistent universitar, încheiat în baza unui concurs, la care au fost îndeplinite standardele de ocupare specifice funcţiei prevăzute de art. 301 alin. (1), se transformă în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conferind calitatea de titular.”
   
 • HG nr. 403/2023 - privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2023—2024
   
 • HG nr.395/2023 - privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr.1.294/2004
   
 • OME nr.4072/26.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, în Ministerul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023—2026
   
 • OME nr.3964/18.04.2023 - Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării, al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator
   
 • HG nr. 367/20.04.2023 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023 - Anexa 1,  Anexa 2 (extras)
   
 • HG 356/20.04.2023 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2023-2024 - Anexa 1 (extras)
   
 • HG nr. 346/2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susșinere a acestora
   
 • MOf nr. 190 din 31.03.2023 (extras)  -Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.247/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2023; Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 1.263/654/2023 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023
   
 • OME nr.3721/21.03.2023 - privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2023
   
 • HG nr. 234/15.03.2023 -  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență
   
 • Legea 58/14.03.2023  - privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative publicată în MOf nr. 214 din 15.03.2023, filele 2–11
   
 • Ordinul nr.20319/01.03.2023 - privind aprobarea normelor metodologice de acordare a finanțării burselor de cercetare, a tipurilor de cheltuieli eligibile, precum și a modelelor documentelor necesare depunerii, contractării și monitorizării burselor de cercetare, respectiv a premiilor prin Programul „Henri Coandă”
   
 • MOf nr. 190 din 07.03.2023 (extras)  - Hotărârea Guvernului nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor CAEN aferente acestora; Ordinul ministrului educației nr. 3.725/2023 privind aprobarea utilizării domeniilor de studii ISCED F-2013 pentru corelarea Nomenclatorului domeniilor de studii universitare realizat de către Ministerul Educației
   
 • Legea 52/03.03.2023  - pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
   
 • OME 3696/17.02.2023  - pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
   
 • Ordin 20279/21.02.2023  -pentru aprobarea criteriilor de stabilire și a listei nominale privind produsele, serviciile și entitățile producătoare și/sau furnizoare interzise, provenind direct sau indirect din Federația Rusă
   
 • HG nr. 151/22.02.2023 -  pentru completarea HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc ( fiipregatit.ro )
   
 • HG nr. 118/08.02.2023  -privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare,
   
 • Ordin 20281/17.01.2023  -privind procedura, metodele și instrumentele încetării utilizării produselor și serviciilor provenind direct sau indirect din Federația Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federația Rusă sau al cărui capital este constituit cu participație provenind în mod direct sau prin firme interpuse din Federația Rusă ori din ale cărui organe de administrare fac parte persoane din Federația Rusă
   
 • OME 3046/17.01.2023  -pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exercițiului național de metaranking
   
 • Legea 38/12.01.2023  -privind instituirea anului 2023 ca „Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescuˮ
   
 • HG nr. 10/11.01.2023 -privind modificarea și completarea Strategiei naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată  într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050
   
 • Legea 25/10.01.2023  - privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Oug nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
   
 • Legea 9/4.01.2023  - pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
   
 • Instr. 161/05.01.2023  - privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă

2022

 • OME nr.6453/22.12.2022  - pentru aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2023
   
 • OME nr.6450/22.12.2022  - pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2023
   
 • OME nr.6434/21.12.2022  -privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri — granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2022—2023
   
 • OME nr.6452/22.12.2022  -pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi
   
 • OME nr.6453/22.12.2022  -pentru aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2023
   
 • OME nr.6434/21.12.2022  -privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri — granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2022—2023
   
 • HG 1555/28.12.2022  - privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023
   
 • Decizia nr.815/2022 - pentru aprobarea Normelor de monitorizare a conformității site-urilor web și aaplicațiilor mobile cu cerințele privind accesibilitatea; rectificarea criteriilor de accesibilitate publicata in MOf nr. 37 din 12.01.2023
   
 • Ordinul nr.6421/16.12.2022 - privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator
   
 • Legea nr. 367/19.12./2022 - privind dialogul social
   
 • Ordinul 6250/19.12.2022 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale
   
 • HG 1452/08.12.2022 - pentru modificarea și completarea HG nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare "Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I"
   
 • Legea nr.354/13.12.2022  - privind protecția sistemelor informatice ale autorităților și instituțiilor publice în contextul invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei
   
 • Legea nr.350/12.12.2022 - privind instituirea Zilei sportului românesc în prima duminică din luna iunie
   
 • Ordin nr. 3.097/5.12.2022 - pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021—2027, în domeniul specializări inteligente
   
 • OUG 168/8.12.2022 - privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
   
 • HG 1336/28.10.2022 -pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
   
 • HG 979/03.08.2022 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023 - Anexa 1-extras
   
 • HG 978/03.08.2022- privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor programelor de studii universitare  si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2022-2023 - Anexa 1,  Anexa 2 (extras)
   
 • OUG nr.117/26.08.2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999
   
 • OUG nr.115/26.08.2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pt. modificarea unor acte normative
   
 • OUG nr.111/15.07.2022 Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
   
 • OME nr. 4150/29.06.2022 - pentru aprobarea cadrului de competențe digitale al profesionistului din educație
   
 • OME nr. 4139/29.06.2022 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate
   
 • Ordin nr. 20565/28.06.2022 -  pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești
   
 • Legea nr.187/22.06.2022 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
   
 • OUG nr. 48/14.03.2022 Ordonanță de urgență privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017—31 august 2021
   
 • OME nr. 3498/31.03.2022 Ordin al ministrului educației privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației și alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anul 2022
   
 • HG 434/30.03.2022 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023 - Anexa 1-extras
   
 • HG 433/30.03.2022- privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor programelor de studii universitare  si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2022-2023 - Anexa 1,  Anexa 2 (extras)
   
 • OME 3325/02.03.2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților
   
 • Ordinul MEN nr. 3126/11.02.2022 -  pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2022
   
 • OME 3106/09.02.2022 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, aprobata prin OMENCS nr. 6125/2016 - cu modificările și completările ulterioare
   
 • OME 3102/08.02.2022 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare
   
 • HG 96/19.01.2022- privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022
   
 • Ordinul MEN nr. 3020/10.01.2022 -  privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2022

2021

 • OME 5566/05.11.2021 - privind aprobarea Listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2021—2022, în condițiile legii, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II) și pentru stabilirea instituțiilor de învățământ superior care organizează probe ale examenelor în vederea obținerii gradelor didactice II și I în învățământul preuniversitar
   
 • OME 5505/28.10.2021 - privind privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare
   
 • HG 906/19.08.2021 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 - Anexa 1-extras
   
 • HG 883/19.08.2021 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor programelor de studii universitare  si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2021-2022 - Anexa 1,  Anexa 2 (extras)
   
 • OUG nr. 99/10.09.2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învătământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
   
 • OMCID nr. 331/15.07.2021 - pentru modificarea OMEC nr. 3.463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și a componenței nominale a acestuia
   
 • Legea nr.197/16.07.2021 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 585/2.07.2021 - privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003
   
 • OME nr. 4050/29.06.2021 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat
   
 • OUG 36/05.05.2021 - privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative
   
 • HG 403/31.03.2021 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor programelor de studii universitare  si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2021-2022 - Anexa 1Anexa 2 (extras)
   
 • HG 385/31.03.2021 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 - Anexa 1-extras
   
 • HG nr. 341/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti, aprobate prin HG nr. 42/2017
   
 • OME nr. 3200/28.01.2021 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, aprobata prin OMENCS nr. 6125/2016 - cu modificările și completările ulterioare
   
 • OME 3199/28.01.2021 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare
   
 • Ordinul ANI nr. 96/08.01.2021 -  pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanta a declaratiilor de avere si de interese, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza

2020

 • OMEC nr. 2276/6152 10.12.2020 - privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" in anul universitar 2020-2021
   
 • OMEC nr. 6199/16.12.2020pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 3845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenta a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de inregistrare a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare
   
 • OUG nr. 226/30.12.2020 - privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
   
 • OUG nr. 220/30.12.2020 - privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative
   
 • OUG nr. 218/30.12.2020 - pentru completarea OUG nr. 70/2020 privind reglementara unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
   
 • OUG nr. 214/30.12.2020 - privind modificarea si completarea art. 10 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala si pentru instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locala etapa I
   
 • OUG nr. 212/28.12.2020 - privind stabilirea unor masuri la nivelul administatiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
   
 • OMEC nr. 6368/23.12.2020privind modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului National de Cercetare Dezvoltare si Inovare 2015-2020
   
 • OMEC nr. 6360/23.12.2020 - privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 3822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul operational Competitivitate (POC)
   
 • OMEC nr. 6265/21.12.2020 - privind corelarea prin transfer a numarului de locuri intre cicluri de studii universitare si numarul de locuri - granturi de studii (anul I) finantate de la bugetul de stat din institutiile de invatamant superior de stat, pentru anul universitar 2020 - 2021
   
 • Circulara BNR nr. 24/2020 - privind lansarea in circuitul numismatic a unei monede de argint cu tema 100 de ani de la infiintarea Universitatii Politehnica Timisoara
   
 • OUG nr.180/22.10.2020 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale
   
 • OMEC nr. 5767/15.10.2020 - privind acreditarea, organizarea si desfasurarea programelor de formare continua destinate personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021
   
 • OMFP nr. 2876/21.10.2020 si OMMPS nr. 1452/30.09.2020 - pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2020
   
 • HG 863/14.10.2020 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 42/2017
   
 • OMEC 5665/30.09.2020 - privind aprobarea listei universitatilor de prestigiu din alte state si anexa la ordin continand Lista universitatilor de prestigiu din alte state
   
 • HG 738/31.08.2020 - pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2020-2021, si anexele nr. 1 si 2 la hotarare, Anexa 1 (extras)
   
 • HG 739/31.08.2020 - pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotararea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor programelor de studii universitare  si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2020-2021, precum si Anexele nr. 1-6, Anexa 2 (extras)
   
 • OMEC 5229/17.08.2020 - pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
   
 • Legea 167/7.08.2020 - pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.137/2020 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea art.6 din Legea nr. 202/2000 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati
   
 • HG 642/07.08.2020 - privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021
   
 • OMEC 4676/07.07.2020 - Componența nominală a CNATDCU pentru mandatul 2020-2024
   
 • OMEC 4655/30.06.2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, precum și a Componenței nominale a acestuia; OMEC 5585/18.10.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tenhologice si Inovarii, precum si a componentei nominale a acestuia
   
 • OMEC 4635/26.06.2020 - privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, MEC și alte instituții publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020
   
 • OMEC 4621/23.06.2020 - Regulament privind organizarea și funcționarea CNATDCU
   
 • OUG 94/4.06.2020 - privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale
   
 • OMEC 4241/12.05.2020 - privind luarea unor măsuri pentru eficentizarea servicilor furnizate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
   
 • OMEC 4216/8.05.2020 - pentru completarea Metodologiei - cadru de organizare și înregistrare a programelor post universitare de către instituțiile de învățământ superior aprobată prin OMEN nr. 4750/2019
   
 • OMEC 4206/6.05.2020 - privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România
   
 • OMEC 4205/6.05.2020 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare
   
 • OMEC 4156/27.04.2020 - privind Regulamentul cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior
   
 • HG 327/23.04.2020 - privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020-2021
 • HG 297/9.04.2020 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021 - Anexele 1 și 2; Anexa 1-extras
   
 • OMEC 3463/9.03.2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și a componenței nominale a acestuia
   
 • OMEC_3200/07.02.2020 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare
   
 • OMEC 3132/30.01.2020 - privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2020
   
 • OMEC nr. 3115/27.01.2020 - privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat

 


2019

 • OMEC  2830/3.12.2019 - privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2019-2020
   
 • OMENCS nr. 6125/2016 - privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare a examenului de licență /diplomă și disertație
   
 • OMEN 5146/12.09.2019 - privind aprobarea aplicării generalizate a sistemului european de credite transferabile - Anexa-Ghidul - utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT
   
 • OMEN 4750/12.08.2019 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior
   
 • Ordinul nr.3956/02.05.2019 - privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/ coordonarea acestuia
   

2018

 • OMENCS nr. 4106/2016 în forma consolidata la data de 10.10.2018 - privind comisii CNATDCU, domenii de doctorat arondate, componență nominală a comisiilor
   
 • OMEN nr. 5110/17.09.2018 - privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor
   
 • OMEN 3619/2018 - pt. aprobarea Metodologiei privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate
   
 • Ordinul nr.3751/25.05.2018 - pentru modificarea OMEN nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia
   
 • HG 34/2018 - pt. aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ”
   
 • Ordinul 600/20.04.2018 - privind aprobarea Codului controlului Intern managerial al entitățílor publice
   
 • L 95/20.04.2018 - privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului
   
 • OMEN 3353/20.03.2018 - privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
   
 • OMEN 3329/14.03.2018 - privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați cu frecvență în instituțiile de învățământ superior de stat
 • ORDIN nr. 3.131/30.01.2018 - privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

 • OMEN 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

2017

 • Hotărârea 905/14.12.2017 - privind registrul general de evidență a salariaților
   
 • OU 99/14.12.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
   
 • OMEN 5376/19.10.2017 privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România
   
 • OMEN 3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
   
 • OMEN 4783/30.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar
   
 • HG 577/9.08.2017 - privind aprobarea denumirilor calificărilor și titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017
   
 • OMEN 3991/6.06.2017 - pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la OMENCS nr. 4106/2016 privind componența nominală a CNATDCU
   
 • ORDIN nr. 211/19.04.2012017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI) și a componenței nominale a acestuia
   
 • OMEN 3473/17.03.2017 - privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începînd cu anul școlar/universitar 2017-2018
   
 • OMEN 3475/17.03.2017 - pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în RNCIS
   
 • OMEN 3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
   
 • OMEN 3236/10.02.2017 - privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate
   
 • OMEN 3262/16.02.2017 - privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România

2016


 

 


 • Domenii de studii universitare din cadrul UPT, conform actelor normative în vigoare
   






 
 
Ultima actualizare: 2024-07-15
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +