UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI SEE 2018-2019 (PROIECT EY-MPO-0083)

 

Working together for a green,competitive and inclusive Europe

Mobilităţi pentru studenţi

Mobilităţi pentru cadre didactice şi personal administrativ

Studenții UPT pot efectua o perioadă de studii sau de practică în instituțiile partenere din Norvegia sau Islanda. 

Pot fi selectați pentru mobilitate studenți înmatriculați la ciclurile de studii menționate în fișierul cu locurile disponibile la programe de studii compatibile cu domeniile prevăzute în acorduri.

Atenție! Un student poate beneficia de o singură mobilitate SEE de studii și de o singură mobilitate SEE de plasament în perioada 2014-2021.

Cadrele didactice și personalul administrativ din UPT pot efectua mobilități de predare și/sau formare în instituțiile partenere din Norvegia sau Islanda.

Pot fi selectate pentru mobilități doar persoane care activează în domeniile prevăzute în acorduri.

Atenție! O persoană poate beneficia de o singură mobilitate SEE de predare și de o singură mobilitate SEE de formare în perioada 2014-2021.

Lista locurilor disponibile pentru mobilități SEE de studii în 2018-2019

Lista locurilor disponibile pentru mobilități SEE de practică în 2018-2019

Mobilităţile studenţeşti sunt prioritare: cel puţin 60% din numărul de mobilităţi finanţate prin acest proiect vor fi mobilităţi studenţeşti.

Prezentare a tipurilor de mobilităţi SEE pentru studenţi şi personal din UPT

Calendar selecție:

IS REYKJAV05 - domeniile 0521, M
Poster concurs de selecţie
Termen limită depunere candidatură: 26.10.2018
Interviu selecţie: 31.10.2018
Rezultat selecţie - publicat 05.11.2018
E-mail coordonator: rares.halbac-cotoara-zamfir@upt.ro

N STAVANG09 - domeniile 0788, 081, M
Poster concurs de selecţie
Termen limită depunere candidatură: 26.10.2018
Interviu selecţie: 31.10.2018
Rezultat selecţie- publicat 05.11.2018
E-mail coordonator: rares.halbac-cotoara-zamfir@upt.ro

N TRONDHE01 - domeniile 0715, 0732, M
Poster concurs de selecţie
Termen limită depunere candidatură: 16.11.2018
Interviu selecţie: 20.11.2018
Rezultat selecţie - publicat 22.11.2018
E-mail coordonator: liviu.marsavina@upt.ro

N TRONDHE01 - domeniile 061, J
Poster concurs de selecţie
Termen limită depunere candidatură: 16.11.2018
Interviu selecţie: 20.11.2018
Rezultat selecţie: nu au existat candidaţi
E-mail coordonator: radu.vasiu@upt.ro;

Moderno AS (Oslo, Norvegia) - domeniul M
Poster concurs de selecţie
Termen limită depunere candidatură: 17.07.2019
Interviu selecţie: 18.07.2019
Rezultat selecţie - publicat în 18.07.2019
E-mail coordonator: cristian.blidariu@upt.ro

Eventualele contestaţii se pot depune la DRI - Rectorat, biroul 107, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor.

Lista locurilor disponibile pentru mobilități SEE de predare şi formare în 2018-2019

Conform regulilor programului, cel puţin 60% dintre mobilităţile finanţate trebuie să fie studenţeşti.

Prezentare a tipurilor de mobilităţi SEE pentru studenţi şi personal din UPT

Calendar selecție:

Poster concurs de selecţie pentru mobilităţi de predare şi formare

Runda 1: termen limită – 15 iunie 2018

Runda 2: termen limită - 11 octombrie 2018

Runda 3: termen limită - 20 aprilie 2019

Runda 4: termen limită - 26 iunie 2019

Runda 5: termen limită - 3 iulie 2019

Eventualele contestaţii se pot depune la DRI - Rectorat, biroul 107, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor.

Componența dosarului de candidatură:

- Formular de candidatură
- Foaie matricolă parțială
- Scrisoare de motivaţie
- Copie atestat de cunoaștere a limbii engleze. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaștere a limbii engleze folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2. Se acceptă atestatul de competențe lingvistice de la bacalaureat.

Documentele se vor transmite atât în format electronic (scanate) pe e-mail la adriana.iacob@upt.ro, cât şi în original la Departamentul Relaţii Internaționale – Biroul Cooperare Internațională (Rectorat, birou 107) în timpul programului de lucru cu publicul: luni, marți, miercuri, joi – 12:00-15:00, vineri 11:00-13:00 respectând termenele limită menționate mai sus. Eventualele întrebări se pot transmite pe e-mail la adriana.iacob@upt.ro.    

Componența dosarului de candidatură:

-    Formular de candidatură

Formularul se va depune la Departamentul Relaţii Internaționale – Biroul Cooperare Internațională (Rectorat, birou 107) în timpul programului de lucru cu publicul: luni, marți, miercuri, joi – 12:00-15:00, vineri 11:00-13:00 respectând termenele limită menționate mai sus.  Eventualele întrebări se pot transmite pe e-mail la adriana.iacob@upt.ro.

Criteriile de selecție:

  • Media multianuală – 20%
  • Scrisoare de motivație – 20%
  • Interviu - 40%
  • Competențe lingvistice – 20%
  • Bonificație pentru studenții de etnie Romă, studenții cu nevoi speciale sau cei proveniți din medii defavorizate – 20%

Participarea la interviu este obligatorie: studenții aflați la momentul interviului într-o altă mobilitate aprobată de UPT vor avea posibilitatea să participe la interviu fie telefonic, fie prin Skype.

Selecția se realizează pe fiecare acord bilateral în parte:

Criteriile de selecție:

-    Motivația profesională
-    Activitatea pe plan internațional
-    Impactul anticipat al mobilității
Dosarele de candidatură sunt analizate de o comisie unică de selecție.

Selecția se realizează pe fiecare acord bilateral în parte.

Formulare:

Valoarea grantului:
Granturile SEE pentru studii și practică sunt în valoare de 1200 EUR/lună. În cazul unor luni incomplete cuantumul grantului este de 40 EUR/zi.

La această sumă se adaugă o contribuție pentru costurile de transport internațional în funcție de distanța dintre universitatea de origine și universitatea/compania gazdă după cum urmează:
- 275 EUR pentru N STAVANG09 şi Moderno AS
- 360 EUR pentru N TRONDHE01
- 530 EUR pentru IS REYKJAV05


Grantul SEE nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferența dintre costul vieții în România și costul vieții din țara gazdă.

Studenţii SEE sunt scutiţi de plata taxelor de studii, pentru examene, acces la laboratoare sau biblioteci în instituţia gazdă. Pe perioada mobilităţii SEE studenţii vor continua să primească bursele de studii, merit, excelenţă sau sociale la care au dreptul în universitatea de origine.

Atenție! Granturile SEE nu pot fi folosite pentru finanțarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe naționale sau internaționale.

Valoarea grantului:
Granturile SEE pentru predare și formare sunt în valoare de 250 EUR/zi (1250 EUR/săptămână, 2200 EUR/2 săptămâni). Pot fi alocate suplimentar costuri de subzistenţă pentru maxim 2 zile de transport (una înainte şi alta după finalizarea vizitei).

La această sumă se adaugă o contribuție pentru costurile de transport internațional în funcție de distanța dintre universitatea de origine și universitatea gazdă după cum urmează:
- 275 EUR pentru N STAVANG09
- 360 EUR pentru N TRONDHE01
- 530 EUR pentru IS REYKJAV05


Grantul SEE nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferența dintre costul vieții în România și costul vieții din țara gazdă.

Atenție! Granturile SEE nu pot fi folosite pentru finanțarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe naționale sau internaționale.                      

Supliment de grant pentru nevoi speciale
Studenţii și angajaţii cu nevoi speciale pot solicita o subvenție suplimentară specifică, după ce au fost selectați pentru o mobilitate. Sprijinul financiar pentru studenții / angajaţii cu nevoi speciale (inclusiv costurile unei potențiale persoane însoțitoare) trebuie solicitat oficial Agenției Naționale de către Universitatea Politehnica Timișoara. Această notificare va avea ca anexe:
- declarația studentului / angajatului privind costul suplimentar solicitat;
- declarația persoanei însoțitoare privind costurile suplimentare solicitate (dacă este cazul);
- copia raportului medical care confirmă nevoia specială a studentului / angajatului.
Costurile suplimentare legate de participanții cu nevoi speciale și costurile aferente persoanelor însoțitoare (dacă este necesar), aprobate de Agenția Națională, vor fi rambursate 100% pe baza costurilor reale. Studentul sau angajatul care primește suport pentru nevoi speciale va prezenta facturi care vor menționa numele și adresa instituției emitente, suma, moneda, data, dovada plății facturii, documentația care confirmă nevoile speciale pentru rambursare.

Perioada mobilităților SEE:
Toate mobilitățile se vor efectua în intervalul cuprins între 01.06.2018 – 30.09.2019.

O mobilitate de studii are durata minimă de 3 luni, în vreme ce una de practică are durata minimă de 2 luni. Durata maximă a mobilităţii este cea menţionată în lista cu locuri disponibile de mai sus.

Mobilitățile de studii se vor efectua preponderent în semestrul al II-lea. Perioada de mobilitate SEE va fi inclusă în Suplimentul la Diplomă.

Perioada mobilităților SEE:
Toate mobilitățile se vor efectua în intervalul cuprins între 01.06.2018 – 30.09.2019.

Durata minimă a unei mobilităţi de predare sau de formare este de 2 zile lucrătoare consecutive (excluzând zilele de transport). Durata maximă este durata specificată în tabelul cu locuri disponibile de mai sus. Mobilităţile de predare presupun minim 8 ore de predare pe săptămână sau perioadă mai scurtă de mobilitate.

Evoluţia dosarului SEE (studenţi)

Etapa 1. Candidatură:

1. Formular de candidatură

2. Scrisoare de motivaţie

3. Foaie matricolă

4. Atestat de limba engleză

Etapa 2. Pre-mobilitate:

5. Copie carte de identitate

6. Scrisoare de invitaţie

7. Acord de studii sau Acord de practică

8. Document emis de bancă cu datele contului în EUR: nume titular,  IBAN, BIC/SWIFT, nume & adresă bancă

9. Cerere de emitere a ordinului de deplasare

10. Asigurare medicală, de răspundere civilă, de accident

11. Contract financiar - este recomandat ca acest contract să fie semnat cu 30 de zile înainte de începerea mobilităţii

12. Plata primei tranşe a grantului

Etapa 3. Post-mobilitate

13. Atestat de prezenţă

14. Transcript of Records sau Traineeship Certificate

15. Proces-verbal de echivalare

16. Raport narativ - în limba engleză + 2-3 fotografii

17. Chestionar - linkul se transmite pe e-mail

18. Declaraţie de evitare a dublei finanţări

19. Dovezi de transport

20. Plata tranşei a doua a grantului

Evoluţia dosarului SEE (angajaţi)

Etapa 1. Candidatură:

1. Formular de candidatură

Etapa 2. Pre-mobilitate:

2. Copia cărţii de identitate

3. Scrisoare de invitaţie de la universitatea gazdă

4. Acord de predare sau Acord de formare. Se recomandă includerea a cel puţin unui obiectiv dintre următoarele: reduction of school drop-out in technical fields; development of an entrepreneurial learning mind-set; slowing down unnecessary economic migration and the demographic depopulation of disadvantaged areas; acceleration of the integration of educational spaces at regional, national and European level.

5. Document emis de bancă cu datele contului în EUR: nume titular,  IBAN, BIC/SWIFT, nume & adresă bancă

6. Cerere de emitere a ordinului de deplasare

7. Asigurare medicală

8. Contract financiar -  este recomandat ca acest contract să fie semnat cu 30 de zile înainte de începerea mobilităţii

9. Plata primei tranşe a grantului

Etapa 3. Post-mobilitate:

10. Atestat de prezenţă

11. Acord de predare/formare - semnat de toate cele 3 părţi în original

12. Raport narativ - în limba engleză + 2-3 fotografii

13. Chestionar - linkul se transmite pe e-mail

14. Declaraţie de evitere a dublei finanţări

15. Dovezi de transport

16. Plata tranşei a doua a grantului

Sprijinul financiar primit prin Granturile SEE 2014-2021 va fi menţionat în orice document publicat sau diseminat, în orice produs sau material  realizat, în orice declaraţie sau interviu acordate referitoare la grantul în cauză, împreună cu următorul disclaimer: "Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor."

Documente utile:

EEA Grants - 2017 Guide for Mobility Projects in Higher Education

Communication and design manual EEA and Norway Grants 2014-2021

Prezentare a tipurilor de mobilităţi SEE pentru studenţi şi personal din UPT

Procedură privind analizarea contestațiilor în cadrul programului ESAYEP 2014-2021

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi outgoing pentru angajaţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi outgoing de studii şi practică pentru studenţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi incoming de predare / formare pentru angajaţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi incoming de studii şi practică pentru studenţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021

Activităţi de diseminare:

- Rapoarte narative:

- Workshop "Enhancing European Scientific Cooperation under EEA Program Framework", 30 mai 2019, in intervalul orar 9:30 -13:30, la Facultatea de Constructii (Sala Consiliului Profesoral - etaj 1).  Universitatea Politehnica Timisoara prin Facultatea de Constructii a organizat in data de 30.05.2019 un workshop dedicat in principal intaririi cooperarii cu institutii din tarile membre Spatiului Economic European. Temele stiintifice abordate s-au referit la masuri de implementare a dezvoltarii locale durabile respectiv utilizarea apei geotermale in acest scop.
Poster workshop
Descriere şi imagini workshop
Material TeleUniversitatea Timisoara despre eveniment

- Material TeleUniversitatea privind mobilitatea incoming de predare a prof. Forland Ekaterina Prasolova: https://www.teleu.ro/al/2241-youtube-id-rng4v9ahae0

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

ALTE INFORMATII

 
 
   Apel la candidaturi, formulare, locuri disponibile, granturi, persoane de contact.
 
 
   Apel la candidaturi, formulare, locuri disponibile, granturi, persoane de contact.
 
 
   ANPCDEFP a lansat un apel la propuneri pentru proiecte care urmăresc consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și România.
 
 
   Mobilitati SEE 2019-2020 (proiect 18-MOB-0043)
 
 
   Arhiva SEE
 
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024