UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI SEE 2020-2021 (PROIECT 19-MOB-0025)

 

Working together for a green,competitive and inclusive Europe

Mobilităţi pentru studenţi

Mobilităţi pentru cadre didactice şi personal administrativ

Studenții UPT pot efectua o perioadă de studii sau de practică în instituțiile partenere din Norvegia sau Islanda:

Lista locurilor disponibile pentru mobilități SEE de studii în 2020-2021
*


Lista locurilor disponibile pentru mobilități SEE de practică în 2020-2021*

NOU! Stagiile de practică SEE se pot desfășura și în companii din Norvegia sau Islanda care nu apar în lista locurilor disponibile de mai sus. Studenții interesați de o astfel de mobilitate vor candida individual la companii din cele două țări (recomandări/resurse pentru găsirea companiilor gazdă) și - după primirea unei scrisori de acceptare din partea companiei gazdă prin e-mail - își vor depune candidatura la Departamentul Relații Internaționale pentru a obține bursa SEE. 

*Nu ezitați să luați legătura cu coordonatorii departamentali pentru a obține mai multe informații despre universitățile partenere. Numele și adresele de e-mail ale coordonatorilor departamentali le găsiți în lista locurilor disponibile publicată mai sus.

Prezentare burse SEE pentru studenți 

Personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic din UPT poate efectua mobilități de predare și / sau formare în instituțiile partenere din Norvegia sau Islanda. 

Mobilități de predare și formare prevăzute în acordurile SEE 2020-2021 - listă postată în 13.05.2020

Conform regulilor proiectului minimum 60% dintre mobilități trebuie să fie mobilități studențești. În cadrul selecției pentru mobilități de predare / formare vor avea prioritate candidații care contribuie la atingerea acestui obiectiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Calendar selecție:

RUNDA 1

 • Termen limită de depunere a dosarelor de candidatură: 10.04.2020
 • Interviurile de selecție: prin telefon sau Skype, la o dată și oră comunicată de către comisia de selecție direct candidaților
 • Rezultate selecție runda 1 - listă postată în 21.04.2020
 • Contestații: Eventualele contestaţii se pot depune prin e-mail la see-ESAYEP@upt.ro în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor
 • Rezultate contestații: Nu au fost înregistrate contestații

RUNDA 2 

 • Termen limită de depunere a dosarelor de candidatură: 15.05.2020
 • Interviurile de selecție: prin telefon/Skype, la o dată și oră comunicată de către comisia de selecție direct candidaților
 • Rezultate selecție runda 2 - listă postată în 04.06.2020
 • Contestații: Eventualele contestaţii se pot depune prin e-mail la see-ESAYEP@upt.ro în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor
 • Rezultate contestații: Nu au fost înregistrate contestații
RUNDA 3 
 • Termen limită de depunere a dosarelor de candidatură pentru mobilități în semestrul 2: 12.06.2020
 • Interviuri de selecție: prin telefon/Skype, la o dată și oră comunicată de către comisia de selecție direct candidaților
 • Rezultate selecție runda 3 - listă postată în 24.06.2020
 • Contestații: Eventualele contestaţii se pot depune prin e-mail la see-ESAYEP@upt.ro în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor
 • Rezultate contestații: Nu au fost înregistrate contestații

NOU! RUNDA 4 

 • Termen limită de depunere a dosarelor de candidatură pentru mobilități de studii în semestrul 2 sau stagii de practică în semestrul 2, respectiv vacanța de vară 2021: 18.09.2020
 • Interviuri de selecție: prin telefon/Skype, la o dată și oră comunicată de către comisia de selecție direct candidaților
 • Contestații: Eventualele contestaţii se pot depune prin e-mail la see-ESAYEP@upt.ro în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor

Calendar selecție: 

RUNDA 1

 • Termen limită de depunere a dosarelor de candidatură: 12.06.2020
 • Rezultate selecție runda 1 - listă postată în 02.07.2020
 • Contestații: Eventualele contestaţii se pot depune prin e-mail la see-ESAYEP@upt.ro în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor
 • Rezultate contestații: Nu au fost înregistrate contestații
NOU! RUNDA 2
 • Termen limită de depunere a dosarelor de candidatură: 18.09.2020 
 • Rezultate selecție: lista va fi postată în 02.10.2020
 • Contestații: Eventualele contestaţii se pot depune prin e-mail la see-ESAYEP@upt.ro în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor

Componența dosarului de candidatură:

- Formular de candidatură
- Foaie matricolă parțială - Candidații vor solicita prin e-mail eliberarea foii matricole la secretariatul facultății la care sunt înmatriculați menționând că doresc ca foaia matricolă să le fie transmisă în variantă scanată, urmând să ridice originalul la reluarea activității cu publicul a facultății. 
- Copie atestat de cunoaștere a limbii engleze. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaștere a limbii engleze folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2. Se acceptă atestatul de competențe lingvistice de la bacalaureat.
- E-mail sau scrisoare de acceptare din partea companiei gazdă - doar dacă se candidează pentru un stagiu de practică într-o companie care nu se află în lista de locuri disponibile. 

Documentele se vor transmite în format electronic (scanate) pe e-mail la adriana.iacob@upt.ro.

 Componența dosarului de candidatură: 

-Formular de candidatură

Formularul completat integral se va transmite în format electronic pe e-mail la adriana.iacob@upt.ro

Criteriile de selecție:

 • Media multianuală – 20%
 • Scrisoare de motivație – 20%
 • Interviu - 40%
 • Competențe lingvistice – 20%
 • Bonificație pentru studenții de etnie Romă, studenții cu nevoi speciale sau cei proveniți din medii defavorizate – 20%

Un student poate beneficia de mai multe mobilități SEE pe parcursul studiilor, cu condiția ca numărul de luni finanțate prin acest program să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

Comisia de selecție va completa și semna procesul verbal de selecție. Procesele verbale de selecție împreună cu toate dosarele candidaților (titlari, rezerve, respinși) se vor transmite la DRI în cel mult 2 zile lucrătoare de la data interviului*. 

*În contextul pandemiei COVID-19 procesele verbale se vor transmite în format electronic, originalele urmând să ajungă la DRI când se va relua activitatea cu publicul). 

Proces verbal de selecție pentru mobilități SEE de studii sau practică

Criteriile de selecție:

 • Schiță program de activitate - 70%
 • Raport sintetic privind activitatea internațională din ultimii trei ani a solicitantului - 30%
 • Bonificație pentru personalul de etnie Romă, cu nevoi speciale sau din medii socio-economice defavorizate - 20%

O persoană poate beneficia în cadrul programului SEE 2014-2021 de o singură mobilitate de predare și o singură mobilitate de formare.

Pot fi selectați pentru mobilități SEE de predare / formare doar angajați UPT care au cunoștințe suficiente de limba engleză (minimum B2) și care activează în domeniile prevăzute în acorduri.

Mobilităţile de predare presupun minimum 8 ore de predare pe săptămână sau perioadă mai scurtă de mobilitate.

Mobilitățile de formare presupun minim 20 de ore de formare pe săptămână. 

Valoarea grantului:
Granturile SEE pentru studii și practică sunt în valoare de 1200 EUR/lună. În cazul unor luni incomplete cuantumul grantului este de 40 EUR/zi.

La această sumă se adaugă o contribuție pentru costurile de transport internațional în funcție de distanța dintre universitatea de origine și universitatea / compania gazdă după cum urmează:

 • 275 EUR pentru N STAVANG09 şi Moderno AS
 • 360 EUR pentru  N MOLDE01, N TROMSO01 și N TRONDHE01
 • 530 EUR pentru IS REYKJAV05
Grantul SEE nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferența dintre costul vieții în România și costul vieții din țara gazdă.

Studenţii SEE sunt scutiţi de plata taxelor de studii, pentru examene, acces la laboratoare sau biblioteci în instituţia gazdă și au acces în aceleași condiții ca și studenții locali la cazare în cămine, cantine, baze sportive, etc.

Pe parcursul mobilităţii SEE studenţii vor continua să primească bursele de studii, merit, excelenţă sau sociale la care au dreptul în UPT.

Atenție! Granturile SEE nu pot fi folosite pentru finanțarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe naționale sau internaționale. 

Valoarea grantului:
Granturile SEE pentru predare și formare sunt în valoare de 250 EUR/zi (1250 EUR/săptămână, 2200 EUR/2 săptămâni). Pot fi alocate suplimentar granturi de subzistenţă pentru maximum 2 zile de transport (una înainte şi alta după finalizarea vizitei).

La această sumă se adaugă o contribuție pentru costurile de transport internațional în funcție de distanța dintre universitatea de origine și universitatea gazdă după cum urmează:

 • 275 EUR pentru N STAVANG09
 • 360 EUR pentru  N MOLDE01, N TROMSO01 și N TRONDHE01
 • 530 EUR pentru IS REYKJAV05


Grantul SEE nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferența dintre costul vieții în România și costul vieții din țara gazdă.

Atenție! Granturile SEE nu pot fi folosite pentru finanțarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe naționale sau internaționale. 

Supliment de grant pentru nevoi speciale
Studenţii și angajaţii cu nevoi speciale pot solicita o subvenție suplimentară specifică, după ce au fost selectați pentru o mobilitate. Sprijinul financiar pentru studenții / angajaţii cu nevoi speciale (inclusiv costurile unei potențiale persoane însoțitoare) trebuie solicitat oficial Agenției Naționale de către Universitatea Politehnica Timișoara. Această notificare va avea ca anexe:
- declarația studentului / angajatului privind costul suplimentar solicitat;
- declarația persoanei însoțitoare privind costurile suplimentare solicitate (dacă este cazul);
- copia raportului medical care confirmă nevoia specială a studentului / angajatului.
Costurile suplimentare legate de participanții cu nevoi speciale și costurile aferente persoanelor însoțitoare (dacă este necesar), aprobate de Agenția Națională, vor fi rambursate 100% pe baza costurilor reale. Studentul sau angajatul care primește suport pentru nevoi speciale va prezenta facturi care vor menționa numele și adresa instituției emitente, suma, moneda, data, dovada plății facturii, documentația care confirmă nevoile speciale pentru rambursare.

Perioada și durata mobilităților SEE:
Toate mobilitățile se vor efectua în intervalul cuprins între 01.06.2020 – 30.09.2021.

 • NOU! Mobilitățile SEE sunt suspendate în perioada stării de urgență și stării de alertă (11.03.2020 - 16.06.2020). Pentru detalii consultați pagina dedicată situației COVID-19

O mobilitate de studii are durata minimă de 3 luni. Ținând cont de diferențele de calendar academic, mobilitățile de studii se vor efectua preponderent în semestrul I. În semestrul II vor fi programate în special mobilități pentru întocmirea lucrărilor de licență, dizertație, doctorat. 

O mobilitate de practică are durata minimă de 2 luni. Pentru mobilitățile de practică derulate în alte companii decât cele incluse în lista cu locuri disponibile dosarul de candidatură pentru bursa SEE trebuie să ajungă la Departamentul Relații Internaționale cel târziu cu 45 zile înainte de data preconizată de începere a mobilității.

Durata maximă a mobilităţilor de studii și de practică este cea menţionată în lista cu locuri disponibile de mai sus. 

Perioada de mobilitate SEE va fi menționată în Suplimentul la Diplomă.

Perioada și durata mobilităților SEE:
Toate mobilitățile se vor efectua în intervalul cuprins între 01.06.2020 – 30.09.2021.

 • NOU! Mobilitățile SEE sunt suspendate în perioada stării de urgență și stării de alertă (11.03.2020 - 16.06.2020). Pentru detalii consultați pagina dedicată situației COVID-19.

Durata minimă a unei mobilităţi de predare sau de formare este de 2 zile lucrătoare consecutive (excluzând zilele de transport).

Durata maximă este durata specificată în tabelul cu locuri disponibile de mai sus.

 

Evoluţia dosarului SEE (studenţi)

Etapa 1. Candidatură:

1. Formular de candidatură

2. Foaie matricolă

3. Atestat de cunoaștere a limbii engleze

4. Proces verbal de selecție (se va completa de către comisia de selecție)

Etapa 2. Pre-mobilitate:

5. Copie carte de identitate

6. Scrisoare de invitaţie (sau e-mail de confirmare) de la instituția gazdă

7. Acord de studii / Acord de practică - în arhiva zip sunt ambele formulare. Se va completa doar formularul aferent tipului de mobilitate pentru care studentul a fost selectat. 
Studentul discută lista cursurilor / planul de stagiu cu coordonatorul departamental din UPT. Aprobarea listei cursurilor / planului de stagiu este dată de către Decanul sau Prodecanul facultății la care este înmatriculat studentul. Se vor contracta 30 ECTS/semestru de studii.

8. Document emis de bancă cu datele contului în EUR: nume titular,  IBAN, BIC / SWIFT, nume & adresă bancă

9. Cerere de emitere a ordinului de deplasare

10. Asigurare medicală, de răspundere civilă, de accident

11. Contract financiar - se întocmește la DRI. Este recomandat ca acest contract să fie semnat cu minimum 30 de zile înainte de începerea mobilităţii. Contractul financiar se semnează atunci când în dosarul de mobilitate de la DRI există toate documentele menționate mai sus, completate corect și cu toate semnăturile necesare.

12. Declarație privind derularea mobilităților finanțate prin programele Erasmus+ și Spațiul Economic European (SEE)

Etapa 3. Post-mobilitate

13. Atestat de prezenţă

14. Transcript of Records sau Traineeship Certificate

15. Proces-verbal de echivalare

16. Raport narativ - în limba engleză + 2-3 fotografii

17. Chestionar - linkul se transmite pe e-mail

18. Declaraţie de evitare a dublei finanţări

19. Dovezi de transport

20. Activități de diseminare

Evoluţia dosarului SEE (angajaţi)

Etapa 1. Candidatură:

1. Formular de candidatură

2. Proces verbal de selecție (se va completa de către comisia de selecție)

Etapa 2. Pre-mobilitate:

3. Copia cărţii de identitate

4. Scrisoare de invitaţie de la universitatea gazdă

5. Acord de predare / Acord de formare - Se va completa doar formularul aferent tipului de mobilitate pentru care angajatul a fost selectat. 

6. Document emis de bancă cu datele contului în EUR: nume titular,  IBAN, BIC / SWIFT, nume & adresă bancă

7. Cerere de emitere a ordinului de deplasare

8. Asigurare medicală

9. Contract financiar -  este recomandat ca acest contract să fie semnat cu 30 de zile înainte de începerea mobilităţii

10. Declarație privind derularea mobilităților finanțate prin programele Erasmus+ și Spațiul Economic European (SEE)

Etapa 3. Post-mobilitate:

11. Atestat de prezență

12. Acord de predare / formare - semnat de toate cele 3 părţi în original

13. Raport narativ - în limba engleză + 2-3 fotografii

14. Chestionar - linkul se transmite pe e-mail

15. Declaraţie de evitere a dublei finanţări

16. Dovezi de transport

17. Activități de diseminare

Sprijinul financiar primit prin Granturile SEE 2014-2021 va fi menţionat în orice document publicat sau diseminat, în orice produs sau material  realizat, în orice declaraţie sau interviu acordate referitoare la grantul în cauză, împreună cu următorul disclaimer: "Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului / autorilor."

Documente utile:

EEA Grants - 2019 Guide for Mobility Projects in Higher Education

Communication and design manual EEA and Norway Grants 2014-2021

Procedură privind analizarea contestațiilor în cadrul programului ESAYEP 2014-2021

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi outgoing pentru angajaţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi outgoing de studii şi practică pentru studenţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi incoming de predare / formare pentru angajaţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021

Regulament-cadru de desfăşurare: mobilităţi incoming de studii şi practică pentru studenţi finanţate prin Granturi SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) 2014-2021

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

ALTE INFORMATII

 
 
   Mobilitati SEE 2019-2020 (proiect 18-MOB-0043)
 
 
   Apel la candidaturi, formulare, locuri disponibile, granturi, persoane de contact.
 
 
   Apel national pentru depunerea de proiecte SEE 2018. Proiecte de mobilitati in partneriat cu institutii din Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
 
 
   A fost lansat apelul pentru proiecte SEE 2015-2016 (http://www.see-burse.ro/docs/call_for_proposals_2015.pdf). Prin program, se pot finanta urmatoarele tipuri de proiecte de cooperare cu...
 
 
   Lansarea apelului de propuneri de proiecte SEE pentru 2014, rezultatele obtinute de UPT, locuri disponibile, granturi, calendar selectie
 
 
   Granturi pentru studenti (stagii de practica) si cadre didactice (mobilitati de formare) in Norvegia. Calendarul selectiei si informatiile necesare pentru depunerea candidaturii.
 
 
   Această acţiune permite studenţilor din universitati din Romania să efectueze o perioadă de studii sau plasament de 3 până la 12 luni (in cadrul aceluiasi an academic) într-unul d...
 
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2020