Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotărâri ale Senatului și ale Biroului Senatului

 
 

2023

 

  Nr. hotărâre - Descriere   Nr. hotărâre - Descriere
 

Ședința Biroului Senatului din data de 25.01.2023

   
01 privind aprobarea acordării titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului dr. Christian Albrich von ALBRICHSFELD, Dir..Gen. Continental România Și Director pentru Cercetare şi Dezvoltare Continental România.    
 

Ședința Senatului din data de 16.02.2023

   
01 privind validarea studentului Patrick-Alexandru DIG pe poziția de student senator din partea Facultății de Management în Producție și Transporturi. 02 privind validarea HBS nr. 01/ 25.01.2023 referitoare la aprobarea acordării titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului dr. Christian Albrich von ALBRICHSFELD
03 privind acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Ioan Holender 4-27 privind validarea concursurilor de ocupare a postului didactic de asistent universitar pe perioadă nedeterminată
28-39 privind validarea concursurilor de ocupare a postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată 40 privind aprobarea aderării UPT în calitate de membru la Asociația ”Cluj IT”
41-42 privind aprobarea constituirii CONSORȚIILOR REGIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL VEST TIMIȘOARA unde UPT are calitatea de lider de parteneriat și DUAL ARAD unde UPT are calitatea de partener 43-45 privind aprobarea derulării de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora la alte instituții
46 privind aprobarea actualizării Organigramei UPT    
 

Ședința Biroului Senatului din data de 23.02.2023

   
02

privind aprobarea Metodologiei privind recunoașterea creditelor pentru educație și formare profesională obținute în învățământul postliceal

   
 

Ședința Biroului Senatului din data de 22.03.2023

   
03 privind aprobarea Calendarului și METODOLOGIEI de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT, pentru anul universitar 2023-2024 04 privind aprobarea Calendarului și METODOLOGIEI de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la UPT, pentru anul universitar 2023-2024
       
 

Ședința Senatului din data de 30.03.2023

   
47-48 privind validarea alegerilor desfășurate la Facultatea de AC ȘI FAUT pentru ocuparea poziției de membru în Senatul UPT din partea studenților și, pe cale de consecință, calitatea de membri în Senatul UPT a câștigătorilor 49 privind validarea HBS nr. 2/23.02.2023 privind aprobarea ”Metodologiei privind recunoașterea creditelor pentru educație și formare profesională obținute în învățământul postliceal”. 
50 privind validarea HBS nr. 3/22.03.2023 privind aprobarea Calendarului și a REGULAMENTULUI de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT, pentru anul universitar 2023-2024, sesiunile iulie și septembrie 2023. 51 privind validarea HBS nr. 4/22.03.2023 privind aprobarea Calendarului și a REGULAMENTULUI de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la UPT, pentru anul universitar 2023-2024, sesiunile iulie și septembrie 2023
52 privind validarea completării componenței Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC-UPT). 53 privind aprobarea susținerii la Facultatea de Mecanică din cadrul UPT a examenului de finalizare a studiilor de către absolvenții programului de studii universitare de licență – Inginerie medicală, promoția 2023, de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
54 privind aprobarea transformării posturilor ocupate de angajații UPT nominalizați, în vederea promovării în grad/treaptă imediat superioară, în perioada aprilie-iunie 2023 55 privind actualizarea Calendarului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT, pentru Facultatea de Arhitectură și Urbanism, pentru anul universitar 2023-2024, sesiunile iulie și septembrie 2023
56 privind aprobarea desfășurării de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora la alte instituții    
       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 07.04.2023

   
05 privind aprobarea Procedurii instituționale privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de doctorat în UPT - sesiunea 2023    
       
 

Ședința Senatului din data de 27.04.2023

   
57

privind aprobarea raportului rectorului UPT pe anul 2022

58 privind aprobarea execuției bugetare a UPT pe anul 2022
59

privind validarea HBS nr. 05/07.04.2023 privind aprobarea ”Procedurii  instituționale privind organizarea şi desfășurarea admiterii la studii universitare de doctorat în UPT, sesiunea 2023

   
 

Ședința Biroului Senatului din data de 05.05.2023

   
06 privind aprobarea calendarului pentru organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice organizate în semestrul II din anul universitar 2022-2023 07 privind aprobarea acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Academician Dorel BANABIC de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
08 privind aprobarea aderării UPT, în calitate de membru, în asociația DRIFMAT – Distributed Research Infrastructure for Future Materials, Applications and Technology (Infrastructură de Cercetare Distribuită pentru Materiale, Aplicații și Tehnologii ale Viitorului) 09 privind aprobarea actualizării organigramei UPT
       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 18.05.2023

   
10

privind aprobarea METODOLOGIEI privind organizarea și desfășurarea referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului în UPT

   
       
 

Ședința Senatului din data de 25.05.2023

   
60 privind validarea HBS nr. 06/05.05.2023 61 privind validarea HBS nr. 07/05.05.2023
62 privind validarea HBS nr. 08/05.05.2023 63 privind validarea HBS nr. 09/05.05.2023
64 privind validarea HBS nr. 10/18.05.2023 65-80 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în sem. II al anului univ. 2022-2023, pe perioadă nedeterminată
81-84 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în sem. II al anului univ. 2022-2023, pe perioadă determinată 85 privind aprobarea “Recomandărilor privind utilizarea instrumentelor specifice Inteligenței artificiale în UPT”
86 privind aprobarea componenței Biroului electoral UPT aferent organizării și desfășurării referendumului universitar pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului 87 privind aprobarea Structurii anului universitar 2023-2024
88 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul UPT. 89 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul UPT
       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 19.06.2023

   
11 privind aprobarea susținerii la Facultatea de Inginerie din Hunedoara din cadrul UPT a examenului de finalizare a studiilor de către dl. G. R.-A.    
       
 

Ședința Senatului din data de 22.06.2023

   
90

privind validarea Referendumului universitar organizat în Universitatea Politehnica Timișoara în data de 20.06.2023, în vederea stabilirii modalității de desemnare a rectorului și implicit rezultatele acestuia

91

privind validarea HBS nr. 11/05.05.2023

92 privind cererea trimisă în data de 12.06.2023 de către student I.A.C 93

privind aprobarea transformare posturilor ocupate de angajații din Anexa la prezenta, în vederea promovării în grad/treaptă imediat superioară, în perioada iulie - septembrie 2023

94

privind aprobarea ”Regulamentului de organizare şi de admitere la programele de formare continuă a cadrelor didactice prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din UPT”

95 privind aprobarea ”Metodologiei de admitere la Programul de formare psihopedagogică Nivel I (iniţial) –monospecializare și la Programul de formare psihopedagogică Nivel II (aprofundare) în anul universitar 2023-2024”
96

privind aprobarea ”Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor de evidență a parcursului universitar în cadrul DPPD”

97

privind aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) a dosarului în vederea validării calificării corespunzătoare programului de studii de master, învățământ cu frecvență (zi), TRADUCERE, INTERPRETARE ȘI NOILE TEHNOLOGII și a introducerii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a programului de studii de master aferent respectivei calificări

       
 

Ședința Senatului din data de 06.07.2023

   
98-113 privind validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice pe perioadă nedeterminată. 114-117 privind validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice pe perioadă determinată
118

privind aprobarea Manualului de Management al Calitățiial CITT Politehnica 2020.

119 privind aprobarea Politica referitoare la calitatea în domeniul inovării și transferului tehnologicîn cadrul UPT (CITT)
120 privind aprobarea Regulamentul privind recunoașterea perioadelor de studii/practică în cadrul programelor organizate de alianțele universităților europene din care Universitatea Politehnica face parte 121 privind aprobarea modificării organigramei UPT prin înființarea entității ”Institutul pentru transformare digitală”
122 privind aprobarea atribuirii unei gradației de merit, vacantă la nivelul personalului didactic auxiliar al UPT 123 privind acordarea unui an sabatic domnului Daniel-Mihai GRECEA începând cu anul univ. 2023-2024
124 privind înființarea unei Comisii de lucru a Senatului UPT pentru analiza Regulamentelor, Metodologiilor, Procedurilor și Instrucțiunilor de lucru aflate în vigoare în cadrul UPT în vederea actualizării lor conform Legii nr. 199 – Legea învățământului superior, publicată în Monitorul Oficial nr. 614/05.07.2023    
 

Ședința Senatului din data de 22.09.2023

 

 

 

125 privind modificări survenite în componența Senatului 126 privind aprobarea statelor de funcții ale personalului didactic și de cercetare din UPT și implicit a  planurilor de învățământ active, pentru anul universitar 2023-2024
127 privind aprobarea statelor de funcții ale personalului didactic auxiliar și nedidactic din UPT, pentru anul universitar 2023-2024 128 privind  validare dosar calificare program de master- Managementul calității in Ingineria Medicală
129 privind acordare titlul onorific DHC 130 privind aprobarea transformării posturilor ocupate de angajații UPT nominalizați, în vederea promovării în grad/treaptă imediat superioară , în perioada octombrie-decembrie 2023
131-134 privind aprobarea desfășurării de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora la alte instituții 135

validarea președintelui interimar al Senatului UPT

       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 03.10.2023

   
12 privind infiintarea unei comisii de lucru in vederea elaborarii unui proiect de CARTĂ a UPT 13

privind aprobarea desfășurării de către dl. Dumitru ȚUCU de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora

14

privind aprobarea desfășurării de către dl. Francisc POPESCU de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora

15 privind aprobarea desfășurării de către dl. Aurel STRATAN de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora
16 privind aprobarea desfășurării de către dna.  Eugenia GRECU de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora 17 privind aprobarea desfășurării de către dna.  Cora IONICĂ de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora
18 privind aprobarea desfășurării de către dl. Laurențiu Valentin ORDODI de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora 19

privind aprobarea desfășurării de către dl. Claudiu-Tiberiu ALBULESCU de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora

 

Ședința Senatului din data de 02.11.2023

   
136 privind validarea HBS nr. 12/03.10.2023 referitoare la înființarea unei comisii de lucru în vederea elaborării unui proiect de CARTĂ a UPT 137-143 validarea HBS nr.13-19/03.10.2023 privind aprobarea desfășurării de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora
144 privind aprobarea "Metodologiei privind acordarea de burse și de alte forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pt. studenții ciclurilor de învățământ univ. de licență și master, forma cu frecvență, în UPT" 145 privind aprobarea cuantumurilor de burse menționate în HS144/02.11.2023
146-147 privind aprobarea desfășurării de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora 148-153 privind acordarea titlului onorific de Profesor Emerit
154 Proiect Carta UPT 155 se aproba Calendarul alegerilor academice din UPT pt. legislatura 2024-2029
156 privind aprobarea schimbării denumirii Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara în Facultatea de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului    
       
 

Ședința Senatului din data de 16.11.2023

   
157 privind aprobarea Cartei UPT 158 privind aprobarea actualizării Codului de Etică și deontologie UPT
159

privind aprobarea "Regulamentului privind organizarea și desfășurarea alegerilor reprezentanților studenților din UPT"

160 privind aprobarea structurii Biroului Electoral UPT
161 privind aprobarea "Regulamentului privind organizarea și desfășurarea proceselor de constituire a structurilor de conducere și de alegere/desemnare a funcțiilor de conducere la nivelul UPT, pentru legislatura 2024-2029" 162 privind aprobarea Regulamentului de funcționare DGAC
163 privind aprobarea Regulamentului de funcționare CEAC 164 privind aprobarea desfășurării de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora
165 privind aprobarea schimbarii denumirii Centrului ID/IFR și e-Learning (Cel) in ,,Departamentul ID/IFR și educație digitală 166 privind aprobarea cuantumurilor de burse acordate românilor de pretutindeni
167 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pt rezolvarea contestațiilor privind alegerea Rectorului UPT    

ARHIVA

 
 
Ultima actualizare: 2023-11-28
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +