Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotărâri ale Senatului și ale Biroului Senatului

 
 

2022

 

  Nr. hotărâre - Descriere   Nr. hotărâre - Descriere
 

Ședința Senatului din data de 17.02.2022

   
01-02 Validare studenți senatori 03 Validare președinte comisie senat pt. prob. studențești
04-32

Validare rezultate concursuri CD - per. nedeterminată

33-38

Validare rezultate concursuri CD - per. determinată

39 Aprobare Metodologie admitere licență 2022-2023 40 Aprobare Metodologie admitere master 2022-2023
41 Aprobare procedură derulare activ. didactice în sem. II a anului univ. 2021-2022 42 Aprobare dosar licență - IIPCB pt. transmitere la ANC
43-47 Aprobare activ. plata cu ora la alte universități 48 Acordare titluri profesor emerit
49 Validare noi membrii CEAC-UPT 50 Aprobare acreditare 2 centre de cercetare
51-52 Aprobarea modificării denumiriilor SRL-urilor înființate prin HS 169-170/25.11.2021 53 Aprobare transformare posturi în vederea promovării
54 Aprobare dosar master - Game Development pt. transmitere la ANC 55 Aprobare ca UPT, să prelucreze datele cu caracter personal ale absolvenților universității pt. proiectul EBSI4RO
       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 07.03.2022

   
01 Instrucțiunea privind mobilitatea academică definitivă a studenților care provin din instituții de învățământ superior recunoscute în Ucraina, anii univ. 2021-2022 și 2022-2023    
       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 14.03.2022

   
02 Validare Birou Electoral UPT    
       
 

Ședința Senatului din data de 24.03.2022

   
56 Validare PV Senat 57 Aprobarea HBS nr. 01/ 07.03.2022
58 Aprobare HBS nr. 02/ 14.03.2022 referitoare la actualizarea componenței nominale a Biroului electoral al UPT pentru legislatura 2020-2024 pentru organizarea și derularea alegerilor parțiale pentru pozițiile vacantate din structurile colective de conducere UPT 59 Validare alegeri parțiale desfășurate în luna martie 2022, la nivelul departamentelor UPT, pentru completarea componenței nominale a Consiliilor Departamentelor UPT pentru legislatura 2020-2024
60 Validare alegeri parțiale desfășurate în luna martie 2022, la nivelul departamentului Automatică și Informatică Aplicată, pentru completarea componenței nominale a Senatului UPT pentru legislatura 2020-2024 61 Validare alegeri parțiale desfășurate în luna martie 2022, la nivelul facultăților din UPT, pentru completarea componenței nominale a Consiliilor Facultăților (cadre didactice) pentru legislatura 2020-2024
62-63 Aprobarea acordării titlului onorific de Doctor Honoris Causa 64-65 Validarea componenței comisiei de analiză și evaluare academică în vederea conferirii titlului academic de Doctor Honoris Causa al UPT
66 Aprobarea acordării titlului onorific de PROFESOR EMERIT 67-71 Aprobare Dosare Plata cu Ora la alte instituții
72 privind modalitatea de desfășurare a activităților didactice în UPT începând cu data de 04.04.2022 73 Aprobarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.04.2022, pentru personalul didactic auxiliar din UPT
74 Aprobarea ”Regulamentului privind organizarea, desfășurarea şi normarea activităților didactice la formele de învățământ la distanță şi cu frecvență redusă în UPT”    
       
 

Ședința Senatului din data de 14.04.2022

   
75 privind aprobarea Raportului anual al Rectorului privind starea Universității Politehnica Timișoara pe anul 2021 76 privind aprobarea Execuției bugetare a UPT pe anul 2021
77 privind validare completare componență  CEAC-UPT 78 privind aprobarea Organigramei  UPT
79 Aprobare înființare program postuniversitar de perfecționare „Comunicare și Creativitate” în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare 80 privind mandatarea CA UPT să întocmească calendarul pentru organizarea de alegeri academice parțiale pentru ocuparea pozițiilor vacantate din structurile de conducere ale UPT pentru legislatura 2020-2024
       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 04.05.2022

   
03 Aprobare calendar concursuri cadre didactice Sem.II    
       
 

Ședința Senatului din data de 19.05.2022

   
81 privind validarea Hotărârii Biroului Senatului nr. 03/ 04.05.2022 82-102 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice pe perioadă nedeterminată
103-108 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice pe perioadă determinată 109 privind aprobarea demarării concursului pentru atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic din UPT pentru perioada 01.07.2022 – 30.06.2027
110 privind aprobarea susținerii la Facultatea de Mecanică din cadrul UPT a examenului de finalizare a studiilor de către absolvenții universitare de licență – Inginerie medicală (prom.2022) de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 111 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Timișoara, str. Dobrogeanu Gherea nr.1
112-114

privind acordarea titlului de Profesor Emerit pentru: profesor univ. dr. ing. Nicolae ROBU, profesor univ. dr. ing. Octavian PROȘTEAN si profesor univ. dr. ing. Gheorghe-Daniel ANDREESCU

115 privind aprobarea calendarului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru desemnarea decanului Facultății de Arhitectură și Urbanism, pentru perioada rămasă din legislatura 2020 – 2024
116 privind aprobarea calendarului actualizat privind organizarea și desfășurarea alegerilor academice parțiale pentru pozițiile vacantate din structurile colective de conducere ale UPT pentru legislatura 2020 – 2024    
       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 06.06.2022

   
04 privind aprobarea Procedurii instituționale privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de doctorat în Universitatea Politehnica Timișoara, sesiunea iulie 2022  05 privind aprobarea Structurii anului universitar 2022-2023
       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 16.06.2022

   
06 privind aprobarea Strategiei de transformare digitală a Universității Politehnica Timișoara (2022-2026)    
       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 29.06.2022

   
117-119 privind validarea HBS 04/06.06.2022, HBS 05/06.06.2022 și HBS 06/16.06.2022 120-188 privind validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru perioada 2022-2027 pentru personalul didactic din UPT
189 privind validarea concursului public de desemnarea a decanilor din UPT pentru perioada rămasă din legislatura 2020-2024, organizat și desfășurat conform metodologiei în vigoare, pentru Facultatea de Arhitectură și Urbanism 190 privind validarea alegerilor parțiale desfășurate în luna iunie 2022, la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare, pentru completarea componenței nominale a Consiliului Facultății (cadre didactice) pentru legislatura 2020-2024
191-192 privind acordarea titlului onorific de PROFESOR EMERIT doamnei Prof. univ. dr. ing. Ioana IONEL  și domnului Prof. univ. dr. ing. Richard HERMAN, de la Facultatea de Mecanică 193 privind aprobarea înființării de către UPT, în calitate de membru fondator, a fundației ”MycroElectronics Systems Hub Romania”, acronim MESHTM Romania.
194 privind aprobarea transformării posturilor ocupate de angajații din Anexa la prezenta, în vederea promovării în grad/treaptă imediat superioară, în perioada iulie, august, septembrie 2022 195 privind aprobarea Codului de conduită privind prevenția și sancționarea incidentelor antisemite în UPT
       
 

Ședința Senatului din data de 14.07.2022

   
196-199 privind validarea proceselor verbale aferente ședințelor de Senat din 24.03.2022, 14.04.2022, 19.05.2022 și 29.06.2022. 200-220 privind validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice pe perioadă nedeterminată
221-226 privind validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice pe perioadă determinată 227 privind aprobarea înființării de către UPT a societății cu răspundere limitată S.C. POLI-Linia S.R.L.
228 privind aprobarea Metodologiei de admitere la Programul de formare psihopedagogică de nivel I (inițial) -monospecializare, respectiv la Programul de formare psihopedagogică de nivel II (de aprofundare) de certificare pentru profesia didactică pentru anul universitar 2022-2023.   

 

 

 

       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 20.07.2022

   
07 Aprobare Dosar Plata cu Ora la altă instituție  pentru domnul Stanciu Antonius    
       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 9.09.2022

   
08 privind aprobarea organizării și desfășurării de alegeri academice parțiale pentru ocuparea funcției vacantate de Director de Departament pentru legislatura 2020-2024, la Departamentul de Arhitectură    
       
 

Ședința Senatului din data de 22.09.2022

   
229--230 privind validarea Hotărârilor de Birou Senat nr. 07/ 20.07.2022 și 08/ 09.09.2022. 231 privind aprobarea Metodologiei specifice privind desfășurarea activităților de învățare, predare, cercetare și aplicative în format mixt în cadrul UPT
232 privind aprobarea statelor de funcții ale personalului didactic și de cercetare din UPT și implicit, planurile de învățământ activate pentru anul universitar 2022-2023 233 privind aprobarea statelor de funcții pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din UPT, pentru anul universitar 2022-2023
234 privind aprobarea acordării titlului onorific de Profesor Emerit domnului profesor univ. dr. ing. Horia CIOCÂRLIE 235 privind luarea la cunoștință a adresei cu numărul 22227/12.09.2022 depusă de domnul Iliescu Miron, angajat al UPT și dispunerea transmiterii acesteia către Consiliul de Administrație al Universității Politehnica Timișoara pentru analiză și soluționare.
236 privind aprobarea modificării Organigramei UPT aprobată prin HS 78/14.04.2022, și implicit modificarea denumirii Biroului de Protocol și Organizare Evenimente din cadrul Departamentului de Comunicare și Imagine în Biroul Mediere și Dezvoltare Culturală. 237 privind aprobarea aprobarea transmiterii către ANC a dosarului  programului de studii universitare de licență, învățământ cu frecvență (zi), Inginerie Mecanică – limba engleză
238 privind validarea procesului verbal al ședinței de Senat din data de 14.07.2022 239 privind validare alegerilor organizate la nivelul Departamentului de Arhitectură și validarea doamnei Diana Giurea ca și director de departament la Departamentul de Arhitectură
240 privind aprobarea desfășurării de către dl. Claudiu-Tiberiu ALBULESCU de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora 241 privind aprobarea transformării posturilor ocupate de angajații nominalizați în adresă, în vederea promovării în grad/treaptă imediat superioară, în perioada octombrie, noiembrie, decembrie 2022
242 privind aprobarea modificării actului constitutiv al societății cu răspundere limitată S.C. POLI-Linia S.R.L a cărei înființare s-a aprobat prin HS 227/14.07.2022, în sensul în care societatea S.C. POLI-Linia S.R.L va avea 3 administratori.    

ARHIVA

 
 
Ultima actualizare: 2022-09-27
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +